Warriors Kickboxing Club in World Championships

Thursday, December 2, 2010, 16:00

The World United Martial Arts (WUMA) World Championships were held between November 12th and 14th in Alcamo Sicily. A contingent of 30 people represented Malta in this prestigious competition held every two years.

Athletes forming the Maltese team were from Warriors Kickboxing of Master Julian Lee Ritchie and Wu Shu Ky under the guidance of Master Sivio Camilleri, both kickboxing clubs in Malta.

It is a known fact that whenever the Maltese athletes attend such activities, they always have a positive performance.
In this World Championship, the Maltese athletes took part in three disciplines namely the Light contact kickboxing, semi contact (or point scoring) and full contact.

Athletes from Warriors Kickboxing were well prepared for this event. Julian Lee Ritchie chose the best performers that worked really hard for this competition during the year. Master Julian lee Ritchie was determined to return home with positive results. Training and lot of sacrifice brought the Warriors to gain prestige titles in the recent past.

Pierre Tonna from Warriors Kickboxing won both categories in light contact and in light contact with low kicks. In the full contact category he managed to also to finish in the second place 3rd in semi contact point scoring category.

Anthony Farrugia managed to overcome his opponents in the finals in his categories and thus managed to win both World titles. Maverick Everest won his final and also got the World title in his category. Elviz Zammit competed and got a prestigious 3rd place in three different categories. Melchior Catania placed second after loosing the final in the light contact category.

Jonathan Debono made his way to 2nd place in two different categories. Kyron Busutill the youngest student, only eight years old also competed in this championship. With lot of determination he also won the World title in his category.

Amongst the athletes of Wu Shu Ky club, Steve Martine and Tyron Muscat won the final in their category.

42 Comments

 1. YING YANG KICKBOXING CLUB says:

  AHNA BHALA YING YANG KICKBOXING CLUB MAHNIEX NAQSMU MA DAWN IL KUMMENTI FILFAT .DAN HUWA L EWWEL KUMMENT U LAHHAR KUMMENT LI SE NHALLU .JEKK NKUNU NAFU LI QIED JITNIZLU XI KUMMENT MIN NAHA TAL I STUDENT TAL YING YANG DAWN HA JIGU SOSPENUTI MIL CLUB AUTOMATIKAMENT. . MELA NITLOBKOM LI IL KUMMENTI JIEQFU .DAN MHUX TA GID GHAL SPORT TAGHNA U BDAWN IL KUMMENTI QIEDGHIN JIPROMOTJAW MIBHEDA BEJN IL CLUBS AHNA IKUNTATJAJNA WEB SITE BIX JITHASSRU IL KUMMENTI.AHNA LESTI NIEHDU PASSI LEGALI FUQ KUMMENTI TA MALAFAMA LI QIED JITHALEW FUQ DIN SITE.GRAZZI YING YANG KICKBOXING CLUB

  [Reply]

  Christine Spiteri Reply:

  Proset tassew!!

  [Reply]

  Master Julian Lee Ritchie Reply:

  Proset tal-Kumment nobbli hafna li halejt fejn jiena ma stajtx ma nikumentax lura, Min hawn niskuza ruhi al xi kumenti f rabja li halejt il-ghaliex ma kontx naf kif kienu l-affarijiet u min kif qied tikteb jider li bhala Club ma kontux tafu x’kien qied jigri. Min hawn hekk naghmel bhalek qied nikteb biex anki min naha taghna nifqu bil-Kummenti u jinghid xi jghid twigbux lura – Hallu din il-bicca tieqaf u taqa.

  Grazzi Warrior kickboxing Club.

  Julian Lee Ritchie

  [Reply]

  Master Julian Lee Ritchie Reply:

  Il Milied U Sena Tajba Lil Kullhadd .

  [Reply]

  Christine Spiteri Reply:

  Proset both of you…..that’s the spirit!

  [Reply]

 2. Christine Spiteri says:

  @ Duck int xi iehor fis sakra hi?? ax donnu hawn hafna minnom dan l ahhar ismani hi ax se nipqaw inpecilqu adikun jien ehe dik li igillied xi senu u nofs ilu ma xi hadd tal ying yang u sa fejn naf jien hadd ma ta xeba lil hadd ax kienet competitzjoni rebhet Anneliese bil jurija u minghawn inselmila ax malma ikolli rispett kontra min nikompeti alija mandi xejn ghax ikompetejna fliemkien u nghid alija hadt gost nigilled mahha u kelli esperienza. Issa indur alik xi miskien iehor li idahhal imniehrek fejn ma jisthoqlokx jew uri ismek jew ejja sibni meta trid tkellimni u tistaqsini xi haga habib il pqija ma nitkellimx ma PAPRi jien…….it just falls down to the drain!!! keep it coming anytime dont worry were always prepared ;)

  [Reply]

 3. Dundjan says:

  kickboxing warriors rasi. fikom warriors eh!! meta taraw fighter tal ying yang tamlu tahtkom. julian zgur li jibza minn noel u meta kellom competition bejnietom, kull min kien hemm jaf li noel hassru lil julian, imlielu wiccu demm u kellom iwaffqu il glieda. TKO rebah Noel!!! oqodu hemm!! jien rajtu id dvd. Mandekx skuza MASTER Julian!! kont adek u tibqa tibza minn noel u bir ragun ghax kull fighter lil kellek damdamnijulek. fl ahhar competition ukoll. kellek titla int bix issalva lil pitbull ax beda jibza minn daniel. bhal ma int tibza minn noel. u by the way, kulhadd jaf li dakinar li int tlajt fir ring ax kont taf li noel kien il bod u ma setax jitla jtik xeba ohra. ikolli nghid, dak il laqam chickens huwa tijak ax trida ta champion meta ex student tijak bikkiek. YING YANG FOREVER!!!! KIAAAAAAAAAAA!!!

  [Reply]

  Christine Spiteri Reply:

  Aww Dundjan ahhh tajjeb dak al Milied fil forn bil patata!!! mmmmmm ;)

  [Reply]

 4. redent galea says:

  xu hlew cri jismu duck bir ragun ax ma duck kickboxing jing jang qijad hu cri ajdlu iselilek al ruth hu jekk anda bzonn xi ajnejn godda lesti li inhalsuwomla kwazi ko jew ax xorbot  vera bi sens mr duck hu euro sport gabu lilkom ta scotland habieb nafu bija ta li waqajtu an ac cajt il lejl it tajeb papru 

  [Reply]

  Christine Spiteri Reply:

  Dw worry my friend kulma irrid isaqsi lil min kien emm jien inhalli f idejn in nies jitkelmu mux jien ;)

  [Reply]

  Christine Spiteri Reply:

  Pero ma nehhi xejn ma min igilied ax fl isport mux bil kummidji timxi u bil paroli fil vojt!

  [Reply]

 5. Master Julian Lee Ritchie says:

  Iz Zejt Tela fwicc lilma Dak li kiteb li il laqam tijaw kien ta chickens joqod il fgura jew haz zabbar jilhab il valley ball jew hand ball .

  [Reply]

  Chickens Reply:

  ma xtaqtx nerga nikkumenta ghax veru li b dan in-nick gejt interpretat li qed noffendi li mux il kaz pero bhalma qal dilettant sportiv jien ma gdibtx. Issa rigward li ghadek kif ikkumentajt le minix mil-Fgura/ Zabbar u la nilghab valley u laqqas handball. Ergajt ikkumentajt mhux biex naqla polemiki ima biex ma jehilx xi hadd li ma jkunx hu u billi nghijdlek min jien jew min fejn jien mhu ha tiehu xejn. Ikkumentajt ghax ma tistax tuza l-kelma world champion f kompetizzjoni li min hu mdahhal sew fl-arti marzjali jaf x valur ghanda. Nispera ma nohloqx iktar mibeda bejn clubs u individwi u jekk hloqta zgur li ma kienitx intenzjonata

  [Reply]

 6. Christine Spiteri says:

  @ Diletant Sportiv naqbel ma hafna kumenti li inti ghadejt hawnekk u naqbel hafna wkoll li hafna piki al xejn huma hziena hafna! Almenu int adejt kument costruttiv u b ekk kulhadd ibaxxi rasu u jaqbel ax qied tiprova taddi message u mux just thammeg…..Jalla kulhadd jiraguna bhalek, ax almenu hrigt ta ragel!

  [Reply]

 7. redent galea says:

  thank u hafna isa qed tiraguna habieb mux kulhadd jaf iwasal il mesgge kif irid naprezza li halejtu hu kont taf li jekk ha thali dak il kument ha jigri hekk 

  [Reply]

 8. redent galea says:

  diletanti tal lis sports kument alik semejt 2 fighters li kienu hajigildu ima daniel the jet qed jibza hu gab skuza li sar profesinal ara jekk isirx  thank u  hafna hu kument gibu ta mux li jogbok igieb  ta halejt ta chickens gib ukoll li jin qlajtlu ********** grazzi min qudiem redent galea

  [Sportinmalta] Il-kumment tieghek gie immoderat minhabba lingwagg mhux f’postu. Ghall-istess raguni il-kumment ta qabel ghalhekk ma giex ippublikat.

  [Reply]

  dilettant hafna Reply:

  1. daniel kwazi dejjem iggieled fi zvantagg tal weight igifieri mux ser jibza minn ebda malti

  2. martin ma haqqux ic challenge ma daniel wara li tilef tko ma bonello, u tko fid WKN fight wara xi minuta()ili daniel rebah 3 darbiet in fila.

  3. ying yang andom bosta fighters aqwa minn martin fostom terence cilia li qabel xi malti ikollu chalenge ma daniel irid jaddi min taht dan nies. + li il coach tal ying yang andu jkun professjonali li ma jaccetax fight ma daniel imma ma nies tal kalibru tijaw.

  4. daniel vera kellu opportunita al pro illi intemmet

  [Reply]

  redent galea Reply:

  andek ragun habieb kellu cans al pro hu ma marx habba li ma xwireb kellu paga ahjar hu maxtaqx jitlef il paga ta xwireb instalations  ifem paga ta k1 albidu ituk 50000 hu xwireb paga ahjar diletant nizel ismek habieb hankelmek bhan nies jin ismi aw qijad .hu haga ohra nerga najdlek noel li jaf min julian hadu habieb ax kin it teacher tijaw hu minint li ttajt li martins mahaqux al raguni wahda bies tista tajda COWARD hu terrance hemm tyron habieb meta hasir dil glieda ahna jekk iridu namlu best out of five ima referi ikun andre zeiton meta jiegi mux tal club tahom stess grazzi habieb nistena min andek hu jekk le il milied hu is sena it tajba lilek hu lil familja tijak 

  [Reply]

 9. Dilettant Sportiv says:

  Hi guys!! L-ewwel nett prosit lill atleti kollha tal-WUMA talli telghu jikkompetu. Il-fatt li ma qatghux qalbhom mill-barranin ga bizzejjed. Minix se nghid min jien ghax ghandi hbieb minn kull club ta Malta u ma rrid inqanqal ebda xkiel fuq bicca kumment.

  Ejja inkunu onesti, hemm mibeghda kbira Warriors u Ying Yang. Ghaliex? Inqalghat problema bejn Mallia u Daniel. Get over it. Ma nafux inkunu irgiel u ninsew u nipprovaw nahdmu id f id? Jekk le, almenu nirrispettaw lil xulxin b dak li kapaci inwettqu mhux fil kickboxing biss imma kull sport.

  Dan il bniedem Chickens (ghalija bla sens dan il-laqam ghax inhoss li qisu irid jghid xi haga bih), mill kumment tieghu ma maqdarx: saqsa biss avolja kien naqa kumment sarkastiku. Ma nhossx li kien hemm ghalfen din il-furja kollha bit-tghajjir. Hadd ma semma lil Noel u avolja ghandi rispett lejn Julian, inhoss li mhux professjonali li issemmih ghalxejn. Kulhadd ghandu it-tajjeb tieghu imma li tibqghu addejjin gwerra mhux soluzzjoni. Nghidilkom wahda, tahseb li bniedem li ma jafx xinhu jigri se jithajjar jaqbad jitrenja wara li jaqra dawn il-kummenti?

  U jekk xi hadd jaghzel li irridu inkunu kredibbli (li naf li iebsa), ejja inkunu onesti ghax kemm il- world titles ta WKN u dawk tal WUMA ma jfissrux hafna. Mhux ghax nemmen li il-Maltin mhux kapaci imma biex tirbah world title ma tiggilidx glieda wahda biss jew 2 jew minghajr ma jkun hemm qualifying round. L-aqwa championsships fid-dinja tal-kickboxing huma tal-WAKO ghax ikun hemm mid-dinja kollha u ic-champions jintaghzlu b’ sistema ta knockout fights tant li jdumu fuq jumejn jiggieldu u mhux glieda wahda bhal hawn Malta. Ma rrid innehhi xejn mill-mertu tal- kickboxers Maltin li hawn minnhom ghandhom talent kbir imma li issejjah ruhek champion tad-dinja hija naqa bombastika. 2 mill aqwa fighters ta Malta huma Daniel Zahra u Steve Martin. It- tnejn li huma rebhu World Titles. Hawn xi hadd li ghandu l-istonku inizzel li tal-piz taghhom huma l-aqwa fid-dinja.

  F’ isem id-dilettanti kollha ta dan l-isport nobbli, aqtaw il-piki halli dan l-isport imur il-quddiem u kulhadd ikollu biex jiehu pjacir ghax l-ebda club mandu ghalfejn ikabbar rasu: la ta Julian u lanqas ta Noel.

  [Reply]

  Dilletant Sportiv Iehor Reply:

  Fl-ahhar kiteb wiehed bis-sens fejn jidhol dan it-tip ta sports. Ma nistax u nahseb qatt ma ha nkun nista nifhem il maltin. Flok inkunu kburin li malti rebah barrani (irrelevanti min hu jew ta liema klabb) joqghodu jahlu l-energija fuq tajjir u mibgheda!! Mhux ahjar tikkoncentraw aktar fuq lis-sport milli fuq dawn il-hmerijiet, hal li jingiebu aktar unuri lejn pajjizna? (hawn qed nirreferi ghal kull Klabb) ghalinqas nistaw najdu li ghamilna success f ‘dixxiplina madwar id-dinja. Il piki u t-tajjir halluh ghal xi competition (mhux ghax naqbel laqqas) mhux ghal hajja personali ta kul wiehed/a minkhom. Qed tbezzaw hafna nies li jixtiequ jibdew jipprattikaw dan lis-sports. L-unika haga li nista nifhem, li hafna ‘atleti’ ta dan lis-’sports’, dawruh ghal ‘Glied bil Licenzja’.

  Fejn jidhlu federazzjonijiet, bhala l-ghola livell, aktar nemmen li WKN hija l-aqwa kemm ghal r-raguni li ghanda Kickboxing, Thai Boxing, K1, MMA u Boxing. Dawn id-dixxiplini (apparti l-Boxing) narhom jikompetu bl-ebda protezzjoni hlief bl-ingwanti. Qed najd dan ghax hafna drabi segwejt it-transmissjoni fuq Euro Sports kif ukoll fuq Fox Sports. Ovvjament din hija opinjoni tieghi, hemm hafna li jaqblu u hemm ukoll li ma jaqblux. Kullhadd ghandu d-dritt li jesprimi l-opinjoni minghajr ma jwegga l-hadd, wara kollox kif jajd il qawl malti, ‘Ghalhekk il-baqra tinbieh kollha’

  [Reply]

 10. garth galea says:

  j alla titla habib mela ..

  [Reply]

  steve Reply:

  da ic chicken ijsu xi ragel ohxon bla hbieb nahseb
  joqod jadi iz zmien bzaqu mad desk jaqbad ma nies
  jek int kapaci ax ma titlax int forsi ma tafx kif igib tazza tat tielet imqar kumidjant

  [Reply]

  garth galea Reply:

  min dawk li ikollu bzonn merra biex jara gismu lllooooll ghajd ismek sihbi ..tkunx tifel !!

  [Reply]

  Master Julian Lee Ritchie Reply:

  Prosit Garth Short And Sweet Words

 11. Master Julian Lee Ritchie says:

  Waste Of Time Chicken

  [Reply]

 12. Charlot Psaila says:

  Prosit Lill Master Julian Lee tal Warriors kickboxing club u lill kompetituri li ghamlulna unur lill club u lill Malta. Prosit hbieb tieghi.

  [Reply]

 13. kevin attard says:

  dik kolla ejra!! ax jafu li laqwa club li hawn malta, warriors the best!!

  [Reply]

 14. Chickens says:

  ma nifimx f dan l-isport imma ma nafx x livell ikun hemm, jien smajt li kien hemm min gie t-tielet fi tlett kategoriji fejn kien hemm biss 3 kompetituri. Kien hemm min rebah l-ewwel post minghajr ma ggieled. Lil min tridu timpressjonaw? Ma nafx x world championships huma dawn????

  [Reply]

  Master Julian Lee Ritchie Reply:

  La Ma Tifimx ma tistax titkellem jekk trid tigi il club infemek sewwa lol. ahna tournament nihdu sehm mhux bhall club takom glieda wahda u issir ( k1 ) fighter haha bmin tridu titnejku u darba ohra nizel ismek chicken Jien Julian Lee Meta Trid ejja u inkelmek sew fuq il world championships u mur alem lil noel li nalmek jien .

  chicken looser

  [Reply]

  Chickens Reply:

  1 jien m ghandi xejn x naqsam ma xi club tal-kick boxing u mid dehra awn xi pika bejn clubs tal-kick boxings ohrajn pero wiegeb ghal li smajt.. mhux billi nigi l club u ttini lezzjoni tal-kick boxing xorta nibqa ma nifimx
  2 Veru li athleta taghkom gie it-3, bejn 3 kompetituri fi 3 kategoriji differenti?
  3 Veru li atleta taghkom gie l-ewwel minghajr ma ggieled?
  jekk hu veru dawn x championships mondiali huma?

  [Reply]

  clive busuttil Reply:

  @chickens tider li ma tifhimx f dan l isports ghalhekk qed titkelem hekk jekk forsi trid li tifhem ahjar nistiednek tigi sal Warriors Kickboxing Club u hemmhekk il Master taghana Julian Lee Ritchy ikun jista jfhemek ahjar peres li anka hu wuma world champion jekk ma jkunx hemm hu tikonfondiex ghax hemm xi hamsa ohra li huma wuma world champions u jkunu jistaw ifhemuk huma.
  Hekk lafarijiet imorru habib u mhux li TISMA.

  [Reply]

  dilettant hafna Reply:

  mela jfaqsu il world champions hawn malta madonna 6 world champions ta julien u xi 6 ta noel mela malta laqwa pajjiz jeew?!! come on. opinjoni personali laqwa kickboxers ta hawn malta huma daniel u julien lee. u mela dal world champions kolla.

  [Reply]

  dilettant hafna Reply:

  allijista jkun ta pierre tonna mux xi world champion ukoll ux wara li qala ko mand reuben??

  Charlot Psaila Reply:

  Chickens ghax ezatt semmewk ghal iktar tajra li m hawnx tan nejk iktar minna. Billi tghati ismek x fija ahna kolla tajnieh…. jew qed tibza ajd il verita? La ma tifhimx aqqas missek hallejt comment kemm tixroba int ghid. Ha tkompli sejjer biha. Mela darba ohra itla u ggieled hekk int daqsekk fiducjuz li ha tnizzel tazza u uzahha ghalxiex trid ghat te, Kafe u jekk tkun t**roba tista tuza lila wkoll.

  [Reply]

 15. Master Julian Lee Ritchie says:

  Kickboxing Classes mondays & Thursdays 7pm till 8.30pm in gzira 99870413

  [Reply]

 16. Master Julian Lee Ritchie says:

  Prosit We Did It Again ( Warriors )

  [Reply]

  Christine Spiteri Reply:

  Master Julian Lee ghal darb ohra ergajna qalqalna l ghejra ta kullhadd, ghax bhas soltu hawn erba injoranti Maltin ma jafux jiehdu gost u jifmu li qed nikonpetu ghal l-istess raguni, flok jghidilna grazzi li ghamilnilu unur bhala malti li gibna isem Malta fuq quddiem bi 8 unuri bhal dawk lejn pajjizna, le irrid jilaba ta buffu u kummidjant billi jghid frazi ta hmar u jaqa fl injoranza grassa li mallem fija……Imma anyways guys keep it coming, Issa Next time ta din nigi makom jien halli ikolna l-ewwel mara fis-settur taghna ta world champion halli emm iktr umbad ikollom gargarella certu nies!! U noruwhom aliex l iskola taghna jghidula THE SCHOOL OF CHAMPIONS !!!! Ax billi titfa t tajn fuq Club iehor mux se tiehu tazzi d dar habib ;) Namillek tazza te bil lumi hii ha jadilek id deni ???

  [Reply]

  Chickens Champions Reply:

  SCHOOL OF CHAMPIONS….
  Mhux bilfors champions jekk tirbah minghajr ma tiggieled. La tergghu tmorru ghijduli u nitla maghkom u fejn ikun hemm tournament ghal 3, nigi it-tielet u fejn ikun ta 2 nigi it-tieni u fejn ma jkun hemm HADD nigi World Champion…. u tazzi at-te jkolli wkoll u minghajr l-ebda sagrificcju.
  Tajn ma tfajtx imma li toqghod tibblufja minghajr ma tghijd il fatti kif veru graw mhux tajjeb.. u ma taghmilx gieh ghal-skola ta Champions. Jien ma kontx hemm u ma nappartjeni ghal-ebda club tal-kick imma kif rajt intervisti fuq programmi sportivi ghidt istja min jaf kemm iggieldu kontra francizi, taljani, inglizi, Cubani, Koreani Thailandizi… imbghad ghamilt ricerka fuq l-internet u nara li kien hemm kategoriji bi 3 Fighters biss. Issa jekk qed nigdeb urini il-verita. Grazzi

  [Reply]

  Master Julian Lee Ritchie Reply:

  Nerga Najdlek Ejja Sa Klub U inkellmek sew u gib lil master of disaster miek ha tikom zewg lezzjoniet ta malar li tibqa tiftakar jaqaw int dil li mandekx snien .

  Christine Spiteri Reply:

  Meta trid habib anzi nistidnek thallili l email u ismek halli meta inkun sejrin intik id detalji kollha ur more than welcome, ghal ricerki li qied tghid li amilt nahseb jien u int ghana internet provider differenti ta ghax kieku ridt dan l event ixxandar wkoll fuq Rai sport u kont tarah il glided kollha live! Biex tara kemm qied tkompli taqa ghan nejk u kif sewwa qeda nghidlek li qied just titfa t- tajn! Mela hu pacenzja u erga aggorna ruhek u mux tisma qanpina wahda u biex taxxaqa qanpina stunata wkoll! GHax ahna differenza minnek li qied tghid li ma tappartjieni l ebda club ghamilna sena shiha nithabtu alija dil bicca xol u alekk issa qedin niblufjaw ghax anna biex! Hawn min tefa artiklu fuq kul gazetta u medja maltija dak kollu ghax sar grading! Ghalina qied tghid??? Hallina kwieti habib u mur ilab loghba tennis flok qied taqa an nejk wahda wara l ohra hawn! Kif atlek l offerta miftuha meta trid u fejn trid u kif wkoll al dik il bela te bil lum ax iktar mu qed tikteb iktar qed narak adek bzonna ;)

  redent galea Reply:

  il verita li titla scotland hu tinzel bxejn hu taqa an nejk ta hi dik il verita hu matamilx videos fuq you tube ima ir ricerka kulhadd jamila 

  Duck Reply:

  Christine inti li qlajt xeba minand HOP tal Ying yang? ara naqa min qed jitkessah. 8 world champions loool imnalla tkunu intom al wuma biex toqodu thallsu l flus al competition bla sugu bhal dik haha. nice one world champions maljr gabukom fuq il eurosport world champions

Leave a comment