Will Said resume responsibilities on Friday?

Thursday, February 3, 2011, 8:16

by Joshua Cacciattolo.

Floriana FC announced an extraordinary general meeting this Friday in their new premises at 19.30hrs. Acting President Matthew Paris will inform the club members about the latest developments with regards Johann Said’s decision to resign from Club President.

Sportinmalta.com can confirm that Johann Said will attend the meeting and will put forward six proposals to the Club Committee and if an agreement is reached, Said will resume his responsibilities as a President again. Johann Said even confirmed he had talks with Maltese International Michael Mifsud yesterday for an agreement to play for Floriana.

Again, this website made contact with a Floriana committee member who confirmed that Floriana received the proposal from Johann Said and will discuss it at the General Meeting.

Only current paying Club Members can attend for the General Meeting. Those interested to attend have to pay Eur25 and will be registered as members.

We urge our readers to participate in this week’s online poll regarding the Johann Said saga.

16 Comments

 1. CLINTON says:

  imsiken mela mux il moffa haduh il mm. harbtilhom u kisrilhom club u mar ma qormi loooooooooooool dak club serju moffa cirklu fc

  [Reply]

 2. online betting says:

  rega ltaqa ma Mifsud????

  Ma qalx illi ma tghamilx sens li tixtri ferrari qabel ma thallas id dejn li jkollok?

  Ma qalx li ma tghamilx sens li tixtri kcina meta tkun ghadek ma xtrajtx id dar?

  Ma qalx illi il kumitat iddecida ga kien illi lil Mifsud m jihduhx?

  Dan huwa il mod biex jahfrulu dawk li haduwa kontrih talli ma hax lil Mifsud?

  daqshek bsahtu il Vinc li se tghddi tijaw?

  Mela sejrin naraw film u trid thallas tal entratura?
  Club serju ma jdahhalx lin nies ghal lagha bil hls fl entratura imma billi tkun ilek membru ghal bosta xhur

  [Reply]

 3. JP says:

  Mela issa sa jaffordja il Ferrari ??????????????

  [Reply]

 4. Adrian says:

  Lahwa Furjanizi…tadux kummenti ma daw in nies! tatux kasom!

  [Reply]

 5. Mundu says:

  Furjaniz ghall dejjem

  kull min ghandu it team taghna ghall qalbu ghandu jaqbel li jerga jkollna lil Johann Said president. Grazzi Johann ghall dak kollu li ghamilt u nisperaw li tibqa taghmel

  [Reply]

 6. Kontra il belt sal Mewt says:

  vera min jidhak ahhar jidhak ahjar.. isa naraw fit 12… ma gbajtux idahku nies intom.. mela insejtu meta kien amel istess is sur joe…Come on greens … Intom kontu andkom u tibqaw cirku .. ax anka bejtnitkom tiggieldu

  [Reply]

  Beltij Reply:

  jek fit 12 tirbhulna…li nidubita bi kbir

  nfakrek li xorta iridu nitilfu 2 lobit ohra bix tilhquna

  u intom ilkom 20 sena limbu taqilaw ix xebat mand kulhad u djm relegation ax qomtu darba fuq saqajkom ed tamlu l arja

  [Reply]

  Beltij Reply:

  biex malaj nehejtu l arja kolla ax telaqkom ara vera soap opera intom kumidja shiha

  [Reply]

 7. Beltij says:

  dis sena vera isu t tpattija lil kulhadd ta ma gara daw l ahar staguni

  il hibs nahseb al 1st
  birkirkara harbulom it tfal
  u l eziz girien li tajdx kem jehdu gost bid deni tana ma jifilhux aktar ikunu circus al pajjiz kollu

  Min Jidhak l ahhar Jidhak l ahjar=)

  [Reply]

  LF-HC Reply:

  DEJEM AHJAR MINKOM ILKOM MIN TWELIDKOM IDAHQU N-NIES BIKOM!

  [Reply]

  Beltij Reply:

  LF-HC,

  ahna ma ilnix 20 sena ma nixenqu al tazza mgidma ta!bit tjb u l hazin tana djm git tazza strada rjali…intom jek tirbhu bikkerin bhal euro cup ukol talqu triq sant anna bil ferh.

  l unika mod kif tnaqsu d deni li andkom alina bili tiftahru li l mfa azlitkom bhala t tim tac centinarju…li hi xi haga tad dahk meta tqis li l kampjonati takom hadtuhom meta kin ikun em 4 tims jikompetu

  [Reply]

  LF-HC Reply:

  ILNA 20 SENA BLA TAZZA U AD FADLILKOM XI ELF SENA OHRA BIEX TILHQU DAK LI AMILNA AHNA FL-ISTORJA UNIKA TANA. AHNA KONNA ADNA U NIBQAW IL-KINGS TA MALTA U JOHAN JIGI LURA U TERGAW TIBDEW TAMLU MAHLUL!

  Beltij Reply:

  biex nilhqu li amiltu intom kul ma baqalna xi 7 snin sihbi fej jidhlu kampjonati ax bit tim li rama s sur vic kul tim ha jkun klassi inqas minna…. intom u kul tim ihor malti baqalu 89/99 sena bix 4c tilhuna fit tazzi tal mitt sena..u jek intom kings kings tac cirku ax al em bis tajbin ax ilkom idahku nis bikom 20 sena u kif kntu ed tigu naqa f takom rgajtu waqajtu ottu…ax l aziz takom telaqkom…u jek ha nqablu l qada finanzjarja bhalisa ilkol nafu x diferenza em bejn johann takom u san victor taghna ta!

 8. FURJANIZ SAL-MEWT says:

  Halluh naqa bi kwietu qaziztu lil kullhadd ilkom min nhar il-hadd titkelmu fuq Floriana biss!!!

  [Reply]

  antifla Reply:

  jekk qed tatu show tac cirklu lil kulhadd. sabih ax tajjeb u sabih ax bxejn

  [Reply]

  Kontra il belt sal Mewt Reply:

  fit 12 feb ha jsir ic cirku …

  [Reply]

Leave a comment