Watch interview with Scott Dixon ahead of bout vs Barakat

Thursday, August 23, 2012, 16:24

Scott Dixon (left) in a face off some weeks ago with German World Champion Barakat

Watch interview with Scott Dixon ahead of bout vs Barakat to be staged this Saturday 24th August at Pembroke

 

 

Watch interview with Barakat

 

 

 

7 Comments

 1. Mark Vella says:

  Ma nafx kif il gurnalisti sportivi jimbuttaw nies li ghamlu daqsekk hsara lil l-isport. Drogi u sport ma jmorrux flimkien

  [Reply]

  Matthew Azzopardi Reply:

  Huwa veru li sport u drogi ma jmorrux flimkien, imma int qed tarah jaghmel promotion tad-droga? Qieghed jipprova jaghmel promotion ta l-isport li jhobb u ghalkemm hu bniedem li ghamel hafna zbalji, trid turrispetta li irnexxielu jaghmel fil-qasam sportiv.

  Kemm hawn atleti li jiehdu id-droga u jithallew jikkompetu wara li jservu il-penitenza? Ghalfejn dan ir-ragel mandux dritt? Int min int biex tghid li ghamel hsara lill-isport??? Jekk ghamel hsara bl-isport, ghamilha lilhu innifsu bid-droga. Kellu bzonn, u nixtieq, li jkun hawn xi malti jaghmel is-success jew ikun tajjeb daqs Scott Dixon. Fuq sport, nitghallmu nistghu minn dan ir-ragel u mhux inmaqdruh

  [Reply]

  Mark Vella Reply:

  Mela veru ma tafux bir rispett kollhu arrestawh b internationsl warrant meta kien qed barra mat team nazzjonali. Hu hsieb aqra l-fatti qabel. 

  [Reply]

  Matthew Azzopardi Reply:

  nerga nghidlek, hemm mijiet ta atleti li jkollom problemi b arrest  u jithallew jiggieldu. ha nghallmek naqa ohra, dis sena, Floyd Mayweather, jekk taf min hu fuq kollox, thalla jiggieled avolja kellu jidhol il habs xahar wara. mela xbin, kun af kif isiru l-affarijiet

  Mark Vella Reply:

  Tghallem int  xbin id- droga u l -isport ghedewwa. Barra minhekk jithella l-qorti ghax jikser il-bail il -hin kollhu. Teacher tad-dixxiplina civika misshu lahaq. Sempliciment tal-biki

 2. John Avellino says:

  Dan suppost fuq bail u ma jistax johrog barra san giljan. Inqabad jdahhal nofs tunellata droga.

  [Reply]

 3. KBorg says:

  dan ma kienx imkecci minhabba drogi u ghax kriminal!!!

  [Reply]

Leave a comment