Wara Lagħqa Ġenerali, l-intriċi jkomplu

Thursday, June 27, 2013, 9:36

Kif jgħid il-Malti, ‘Mhux kull ma jleqq hu deheb’…….

Nhar il-Gimgħa  sarret il-lagħaq Generali Annwali ta’ Floriana, u kif is-sena l-oħra kien hemm l-incitri, din s-sena ma setax jonqos!

Kif kien mistenni l-ex President ta Floriana Johann Said kien fil-mira tal-klenn furjaniż, hekk kif l-ogħla uffiċjali tal-klabb resqu mozzjoni li fiha intqal li l-ebda persuna li daħhal lil klub il-qorti ma jkun jista jikkontesta ghal kumitat futur, li giet milquha b’vot ċar u kif ukoll ferħ fuq il-maġġoranza tal-membri.

L-intriċi ma waqfux hawn meta il-President ta` Floriana Stephen Vaughan qal li irċieva ittra legali mingħand Said li fiha informa lil klabb li għandu jieħu madwar 400,000 euro u ikkonkluda billi qal li jekk Said irid flusu, jidħol il-qorti.

Wara dan l-ghaġir ħafna membri kellmu lil sportinmalta.com dwar dan it-trattament ħażin lejn Said u min informazzjoni ta` min jorbot fuqha  nistgħu inħabbru li  fil-5 ta Lulju gewwa lukanda ewlenija fil-Floriana ser issir  konferenza stampa li ser tigi indirizzata minn  Johann Said nnifsu u li fiha ser jagħti redikont ta x’sab qabel daħal fil-Floriana, ir-renju tiegħu, kif ukoll il-miżera li għadda minnha min certu nies fl-ogħla karigi fi Floriana FC.

…L-intriċi ikomplu

6 Comments

 1. belti-doc says:

  ahjar tghidu grazzi lis sur said, ghax bis sahha tijaw hadtu unur, bda lingliz xhadtu ? relegation pool ? players barranin jigu u jitilqu ? players barranin li jghidu li ma thalsux ? dak li hadtu blingliz

  [Reply]

  ahdar_abjad Reply:

  INT XTINDAHAL? ARA TAKOM U DAQSEKK! INTOM XHADDTU S-SENA L-OHRA NIGU F DAN WARA LI QACCATTU LIL JESMOND BIEX GIBTU LIL MILLER U FALLEJTU F KOLLOX??? BASTA TPARLAW FUQ HADDIEHOR!

  [Reply]

 2. green67 says:

  Sorry, imma ma nistax nifhem jekk hux “b’vot car u kif ukoll ferh fuq il-maggoranza tal-membri” jew “hafna membri kellmu….” . Jew kien hemm hafna kontra jew hafna favur, ma jistax ikun li kien hemm hafna kontra u hafna favur. Dan l-artiklu kull ma qed jaghmel jispekola. Ahna is-supporters furjanizi kull ma rridu huwa stabilita, haga li taht is-sur Said ma kellniex. Lanqas meta kien wahdu u kien jaghmel kwazi li ried ma kien kapaci igib stabilita ghax mill-hin ghal iehor kien jitfa jirrezenja, u imbghad wara hafna tejatrin jigi lura.

  Jien ma ghandi xejn kontra is-sur Said, anzi nirringrazjah ghax fi zmienu ergajna qomna u irbahna unur wara tant zmien, imma irridu inkunu maturi u naraw l-istampa cara. Jekk il-club ghandu jaghti 400,000 , barra li ga thallas lura, lis-Sur Said ghallura li nistennew li jaghtina spjegazjoni cara ghaliex meta kien qed imexxi dhallna f’dan id-dejn kollu. U jekk ghallura hu kollu minnu jista nkunu naf x’kien il-kontribut finanzjarju tieghu, ghax ahna minn ghalina li l-fluz kienu donazjonijiet u mhux self.

  [Reply]

 3. supporter says:

  jien ma nafx min fejn gibtuha li hafna membri kellmkom, meta il-hafna membri vera, li gew il-laqgha generali u li hallsu il-membership, qablu KOLLHA unanimament mal-mozzjoni li saret bie l-ebda peruna li jdahhal lil club il-qorti ma jkunx jista jidhol ghal kumitat. Taf xnaf inghajd ghajdlu lil dan li ma stahax u ma ghajjiex jigdeb lilna il-membri li konna nattendu ghar rallies u kien jghajdilna li l-pagi kollha mhallsa u xejn bl-lura u li ha jkaghmel skwadra bsahhita biex tippartecipa fl-ewropa u halliena bla coach, players u barranin? dak imissu jghajdilom lil media ta kemm kien qed ibellalna. Safrattant clubs ohra li xtaq imur maghhom, saru jaghfu x’inhu u ma accettawhx ghax jekk club irid jissellef, ahjar imur il-bank u jissellef u mhux trid tohrog ta hero u wara tmur titlob flusek lura. Presidenti irgiel ta vera, donation lil club jaghtu u mhux self. Issa mur ghamel il-konferenza stampa halli joqodu jithassruk.

  [Reply]

 4. ahdar_abjad says:

  kemm hu helu s-sur said. ha jmur jitkellem wahdu biex ma jmerih hadd. u le fil-club tana ma tigi qatt lura ax MARRIDUKX.

  [Reply]

 5. Furjaniz says:

  Hafna membri kelmu lil sportinmalta ???? HAHAHA ….. Ghamilt zball fir-rapport ghax fuq dik il-mozzjoni kien hemm qbil unanimu. U ijwa jekk irid dawk il-flus u ghandu x’juri mhux problema jidhol il-Qorti u jiggieled ghalijhom. Rigward il-laqgha li ha ssir, jekk issir, kulhadd jaf x’kien sab qabel dahal fil-Floriana , ilu ghaddej b’din il-kantaliena ma nafx kemm il-sena issa. Johann kellu nies jirrispettawh u kuhadd kien ihobbu u rnexxilu jitlef kollox b’decizjonijiet zbaljati li ma gharafx jammetijom. 

  [Reply]

Leave a comment