Valletta succumb to superior Attard

Monday, October 22, 2012, 12:28

For the past 3 years the game between Attard Tenovar and Valletta San Antonio has always brought with it high expectations, seeing that both sides boast some of the most experienced players in the league. This year’s first encouter between the two sides was certainly nothing less than expected with two hours of tightly fought rallies, in which Attard Tenovar prevailed.

The first set highlighted Valletta’s tradition of playing a fast game and the team captained by Jonathan Chetcuti showed that they wanted to keep their winning tradition in the National League. The set ended with a net 25-14 in favor of the Citizens, with Attard having little say in the matter.

In the second set however Attard took to the court with a completely renewed mentality. With both sides playing high level volleyball, Attard’s teamwork proved to be vital and despite the technical difference between the two teams, it was Attard who came out on top after a tightly fought set with the score of 25-21. The story line was very similar in the third set with Attard fighting their way through Valletta’s organised block with Darren Bugeja and Omar Tanti who hammered down Ian Wright’s pin-point passing. The set ended with the scoreline of 25-22 in Attard’s favor.

It was now that Valletta had to prove their mettle. With a do-or-die attitude, the Citizens took to the court knowing that this was their last chance to get back in the game. Valletta relied heavily on youngsters Dalton Caruana and Paul Tonna to close most rallies. However this was not to be as Attard’s defense, marshalled by libero Joe Casha, was tight on Attard’s back-court. Fine displays by Jeremy Dalli in service reception and by Patrick Felice Pace and Kris Croker on service were the turning point to what seemed to be a never ending set. At this point Valletta seemed to have thrown in the towel, while Attard kept pressing hard until they closed the fourth set to wrap up the game with the scoreline of 3-1.

Following what we have seen in previous games, this games strengthens the thought of many, that this year the men’s Super League will be a tightly fought one till the very end.

15 Comments

 1. osservatur antipatku says:

  kien hemm xi loghob dal weekend?

  [Reply]

 2. Silvan Gauci says:

  Aqtawa naqra, ma tirreallizawx li qed taghmlu hsara kbira lil volleyball. Dis-sena ghandna league sabih b 7 teams li minnhom hemm 4 teams jistghu jissieltu ghal kampjonat ha toqodu tinhlew titghajru hawn. Ejja ha nzommu rivalita sportiva li taghmel gid u wara l loghba spicca kollox… U inutli tibqu ssemmu tapit u dik u l ohra. Eh ghax insejn come on Fleur de Lys. U ghamlu bhal attard iktbu write ups u kunu pozittivi

  [Reply]

 3. J D says:

  Alfejn kulhadd fin negattiv ? kienet loba tajba u kompettitiva u setet marret jew naha jew ohra….ejja naraw it tajjeb min din il loba u mux hafna paroli fil vojt. Jien kuntent li ahna (Attard) irbahna, biss mux ha noqod inpeclaq li il Belt spiccaw…altru minn hekk….anzi looking forward al loba ohra tajba maghhom fir round li jmiss. 

  [Reply]

 4. Xej Sew says:

  Relaxe Naqa guys,

  L ewwel nixtieq nghid li n- nazzjonal ta l irgiel  qieghed on hold u mhux sospiz skins is Sur Branko ghax MA jaqbilux jghid li gie sospiz it team ghax MA zarmawx il court tal volleyball wara weekend shih jilghabu, aparti min hekk MA  jaqbilux jghid dak il kliem quddiem il KMS ghax jghaqa tac cajt maghhom ghax MA hemm l ebda regola li tighd li players must take off court after events, u jekk is Sur Branko haseb li ha jghid li mhux Vera intqal dak il kliem hemm min ghandu recording tieghu, aparti min hekk il coach li kien qed jikowcja gie imkecci ghax skomda is Sur Branko  MA kellux flus biex ihalsu, tant kemm hu hekk li il coach kellu ikellem lil FIVB biex ihalsulu il passag lura lejn Daru. Wara xhar gie coach barrani iehor li qed jik knowcja nisa biss, u BTW NISA DEJJEM IKUNU MAXIMUM TA 4/5, sar anka training specjali ghal certain club u xorta mhux qed jinzlu.

  Ahjar taraw dawn laffarijiet ghax il volleyball malti minn hekk qed ibghati.

  Billi il belt tilflfu MA gara xejn, jien dejjem nghid min lahjar jirbah.

  [Reply]

 5. kalma says:

  Nahseb kulhadd qed jara din il loghba waheda u qed jinsa x’gara fil passat recenti.

  Biex tirrifreskaw ftit il memorja, il-Belt rebhu KULL UNUR tal volleyball ta irgiel ghall dawn l-ahhar 4 STAGUNI (league, super cup, u knockout), u 3 staguni minnhom UNBEATEN. Dis-sena tilfu l-ewwel super cup. L-ahhar team ta irgiel li rebah tazzi daqs il belt kien dak ta Athleta fis-snin disghin. Biex ma nsemmux ukoll illi il players tal belt huma is sinsla tat tim nazzjonali … l istess storja bhal tal football. Valletta huwa team illi jibqa jitfakkar fl-istorja tal-volleyball malti. Is-success hadd ma jista jhassru ghax l-isem ta Valletta huwa imnaqqax ghal 4 darbit fuq kull tazza.

  Jigifieri ikkalmaw naqra hbieb u ftakru li it tigrija sal barkun.

  [Reply]

  x'nazzjonal? Reply:

  Taf ux li n-nazzjonal tal-irgiel ma jezistix? u li specjalment numru ta players mil-belt kienu sospizi mil-ahhar selection tan-nazzjonal?

  [Reply]

  Dalton Caruana Reply:

  National tal irgiel ma ghadux jezisti , imma meta kien jezisti kif jaf kullhadd kellhu 4 mil ewwel sitta so that says it all plus ma kien hemm l-ebda player tal belt sospiz just kien hemm li jekk ikunu over 30 ma jistawx jilghabu. Thanks Vlletta player forever Dalton

  [Reply]

  Dalton Caruana Reply:

  Thanks and we will give an answer to everyone as we always did.

  [Reply]

 6. Volley Addict says:

  Meta xi hadd jaghmel artiklu malajr xi hadd dejjem irrid jikumenta biex jehodha bhala ovviza!!! Ahjar tidecidu xi tridu….

  [Reply]

  heqqqq Reply:

  Volley Addict, possibli mux ixxomma r-riha ta’ hruq??
  Tal-Belt diment li jirbhu arroganti ma kulhadd imma mid-dehra sabu min jaqtalhom in-nejk kmieni dis-sena!

  [Reply]

  Dalton Caruana Reply:

  Do you think that a game can put Valletta down the drain, if so just remember last year.

  [Reply]

 7. osservatur says:

  Malajr jitilghu l ahbarijiet malli jitilfu il belt hux?!!

  [Reply]

  Miri Reply:

  dak ax antipatki :)

  [Reply]

  belti Reply:

  mela bhalek miri jidher li andek ghira kbira lejn belt

  [Reply]

  Dalton Caruana Reply:

  li tghidilna antipatki ma intikx tort, ghax li tara lis stess nies jirbhu kollox ma itikhom tort.

  [Reply]

Leave a comment