Valletta reach agreement to buy Manuel Bartolo

Saturday, June 23, 2012, 18:12

by Joshua Cacciattolo

Msida St Joseph and Valletta reached an agreement on goalkeeper Manuel Bartolo. The former San Gwann shot stopper will be Valletta’s player by Tuesday. Defender Steve Bezzina will join Msida St Joseph as part of the deal.

“Out of all the teams that made offers, Valletta has been interested since the end of the league so I feel comfortable with them, the move to Valletta provides a great opportunity for me to gain experience in international competitions and to challenge every year for honours,” Bartolo said. “I have made this decision not against Birkirkara or Floriana (last two previous clubs) but for this great opportunity and the good of my own development.” At the end Manuel, wanted to thank the Msida St Joseph committee for the opportunity that they gave him in the Premeier League and also grateful for allowing him to conclude his dream move.

This portal also contacted Valletta vice president Paul Spiteri as he confirmed the goalkeeper is set to join the club by Tuesday ” We have a deal in place with Msida St Joseph. We reached an agreement with the second division club”.

On the other side, an Imsida St Joseph spokesman confirmed the deal is in place and also confirmed that Steve Bezzina will be sold to Mosta in the coming days.

17 Comments

 1. ForzaCity says:

  Ma xbajtux tghidu l-hmerijiet? hax ma taqtawhiex kollha kemm intom imvazati bl-ghejra bazwija ghal Valletta ghax tarawhom jiehdu l-unuri. @Ray tista tghidli meta hadtu l-ahhar il-lijg ghax injsejt meta jien? Fil-verita ilkoll hafna snin. Dwar lijgs tibzax dalwaqt nilhqukom u ghad naddukom ukoll. Hemm unuri ohrajn fejn bilkemm tidhru, bhal per ezempju s-Supercup. Issa din is-sena se tergaw tidhlu fl-Europa Cup u se thammru wicc Malta bhal ma ghamiltu s-sena l-ohra mac-Ciprijotti meta tawkom tmienja f’Malta!

  [Reply]

 2. tonio zampa says:

  @ sandro zammit mid dhera inti isegwi hafna il belt pero tibqax tijd ic cucati ax qijad idahaq in nies. jien kont wiehed min dawk il players tal waterpolo li semejt int izda jiena wiehed ili makontx nithalas, bdanakolu jien erbaht 3 leagues mal belt u nahseb inti tiftakar sew ax kont tigi bil bandiera pero jien tlaqt ma club iehor mhux ax tawni il flus imma ax kien izarma il kumitat u wara il players bdew jitilqu wiehed wiehed u bqajt nistena sa lahhar ghima ta qabel beda il kampjonat. niftakar li kelna tliet ahwa li makinux qedin jinzlu at trainind ax ridu il flus u taw limpresjoni li mhux ser jilghabu u alek jiena makelix triq ohra u nahseb al rasi. gara ala ibierek li dawn it tliet players wara li izarma it team idicidew li jinzlu al loghob lejlit lewwel loghba tal kampjonat ax umbad dawn hadu li ridu flus li jien al kuntrarju qat ma tlapt flus biex nilghab meta kont mal belt. rigward it tifel titkelimx ta injorant ax fdik leta kul genitur jek ikollu ic cans imur jitghalem barra jahtaf lokazjoni pero inti tant thobu it team tal belt li kelek xi erba subien mid dhea li illum il gurnata qedin jilghabu mal belt. kiku nies bhalek majitkelmux jaqtaw figura ahjar. ha nerga infakrek jien irbaht 3 leagues mal belt 1980, 1985, 1990, u int?

  [Reply]

 3. Ray says:

  Ara vera ma tisthix titkellem ta sur city boy. Jekk hawn xi team li mohhu f’haddiehor huwa intom u hadt izjed ghax qazziztu l-kulhadd taraw lil kulhadd dubbien. U bye the way ahna l-furjanizi nharsu lejn min ha tazzi aktar minna biex nitghallmu minnhom ghax lilkom qatt ma kkalkulajnikom lanqas meta ma kellna xejn. Ir-rekords kollha f’idejna qeghdin anke l-akbar umiljazzjoni 7-1 igifieri serrah rasek li ahna m’ahniex mohhna fikom anzi pjuttost il-kontra habib ghax l-ghira tigri wisq bikom.

  [Reply]

 4. Ray says:

  Prosit whites ta’ l-akkwist kbir li ghamiltu. Nahseb li c-champions league ha tiehdu b’manwel bartolo. U halluna lanqas haqq il-flus li qed tonfqu, ahjar tinvestuhom il-kenja jew somalja ha tferrhu xebgha nies innocenti u fil-bzonn.

  [Reply]

  cityboy Reply:

  Kif nies mghandomx xjaqsmu mal clu taghna jibqghu jindahlu????

  Tindahlux u araw xinhu jaghmel il club taghkom ghax ghandkom problemi bizzejjed

  [Reply]

 5. Sandra Vella says:

  All the players that disrespect Valletta supporters are in big chance to join Valletta FC  hehehehe , the more you spit and treat there supporters badly the more are your chances to join there club.

  I am surprised Valletta did not go for Mario Muscat yet. hehehehehehe

  [Reply]

 6. Sportinmalta says:

  Hbieb Kull sena li Victor Scriha kien president, dejjem kellkom goalkeeper tas-stoffa bhal ma kien Saviour Darmanin fi 2008, Nicky Vella minn 2009 sa 2011 u sena l-ohta lil Yenz Cini u Matthew Towns. Issa dan  l-istagun ha ikun hemm kompetizzjoni bejn Manuel Bartolo u Yenz……  Biex tirbah kampjonat trid ikollok riserva tajba ukoll… u jekk kieku ma giex Manuel Bartolo xorta ridtu riserva…. – Joshua Cacciattolo

  [Reply]

 7. cityboy says:

  Dahhaqtna P,Sant

  [Reply]

 8. steve says:

  jien ma nafx certu nies dejjem igergru jien andi fiducja kbira f`yenz imma x`ridtu li jkolna goaler wiehed biss ma jistax jkun hu issa f`idejn coach min jilab .

  [Reply]

 9. gii says:

  ma nistax nifem jien…………….tfal beltin ma nridx fit team tal belt dan il kliem qalu xriha lil certi nies, staqsu u taraw qabel ma tiktbu u tmeruni……..vera yenz adu zajr imma nrid lilu milli lil dan ta ???????????? nursey alquwa xintkom tistennew tonio zampa u shabek????? mintkomx tindunaw li mux jata kas taghkom jew????/ intkom tthallsu at tfal al parametri u kif jamlu naqa hoss jislifom u jdahhal il flus hu u il flus li tkunu hrigtu tal parametri tehduwom jew???/ valletta nursery tinalaq jaqblila ax bla sens qeda………….u lil tal gram irnexxillu jwarrbu ……………………………………….

  [Reply]

 10. Kenneth Debono says:

  Ghalija dan goaler tal-finals! iz-zmien itina parir!

  [Reply]

 11. P Sant says:

  Ma kontx inkun jien flok Reggie Cini ghax kieku ma nafx x’kont naghmel. Imma milli jidher ikkalma ir-ragel, sar devot!   :-)

  [Reply]

  P Saliba Reply:

  Jew sar devot ta’ San Victor Xriha jew qed jistenna l-wasla tal-goaler barrani. :)

  Insomma, b’dil-mossa ilqatna 2 ghasafar b’gebla wahda … Yenz Cini u Steve Bezzina!!!

  U fi zmien xhar tajjarna 3, b’Jesmond Zerafa!!!

  Min imissu? :)

  [Reply]

  sandro zammit Reply:

   komplu inharqu dawk ta kontrina,mela qed tahsbu li is sur victor sciriha QED TAHSBUH IBLAH,MA JAFX XINHU L ISKOP TAGHHOM ,BIEX TQAJMU ID DISGWID BEJNU W T TFAL TAL BELT,IMMA F’WICCKHOM SE JIBQA,L EWWEL WIEHED INT RAY,LI AMMETTEJT LI INT MOFFIST,TINDAHHALX,AHJAR TARA XQED JSSIR FIL CLUB IMMUFFAT TAGKOM, IT TIFEL TA CINI INTELIGENTI BIZZEJJED W JAF LI ZMIEN TIEGHU JASAL,18 L SENA GHANDU,JILHAQ JIDDEJJAQ JILGHAB,W INT ZAMPA LANQAS NISTENNIJA MINNHEKK KIF QBADT DIN IL KANTALIENA,GA GHIDTILHEKK DARBA OHRA,LI KIEN GHALIK IT TIFEL BARRA MINN MALTA JILGHAB FIL FUTUR GHAX GA MAR JEW SEJJER TRIAL L INGILTERRA, W ADDIO LI KIEN TELGHA MIN NURSEREY,JIEN WAHDA W NIBQA NGHIDA,NITMEJJEL JEKK PLAYER JKUNX MIL BELT JEW LE,ANZI JEKK MA JKUNX MIL BELT AHJAR,GHAX HLIEF GAMBETTI W NKWIET MA JAQALGHAWX JEKK IT TFAL TAL BELT MA JILGHABUX,GHAX CERTA NIEX ( KEMM GENITURI W FAMILJARI ) JAHSBU LI GHAX TKUN MIL BELT GHANDHOM XI DRITT DIVIN LI JILGHABU HUMA,W HAWNCERTA SUPPORTERS LI MINN KLIEMHOM TINDUNA LI MHUX BELTIN,JIKTBU KIF JIKTBU,GHAL ZEWG RAGUNIJIET,LEWWEL WAHDA BIEX JQAJMU DISGWID MA SUR SCIRIHA, W L OHRA GHAX IL KLUB TAGHHOM MA HEMMX BOQXIEX GHAX META KIEN HEMM FTIT TAL FLUS BHALNA GHAMLU,PERO GHAX ISSA IZ ZEJZA NIXFET QED JDURU GHAL DIFREJHOM.HA NERGA NFAKKREK,TONIO ZAMPA,L EWWEL LI DABBRU RASHOM META MA KIENX HEMM FLUS FIL WATER POLO KIENU IT TFAL BELTIN,NAHSEB INT TIFTAKAR TON,SEW.

  [Reply]

 12. Zampa says:

  U yenz Cini prodott tan nursery jerga jitwarrab, flokk demm belti ghazilna ex furjaniz!! L istorja tkompli tirrepeti ruha…

  [Reply]

 13. Nifhem fil futbol says:

  Fil fhema tieghi , Manuel huwa average player , li kappacci jaghmilla mat teams baxxi tal premierre Malti uzgur mhux mal Valletta , stramba did decizjoni tal Belt .

  [Reply]

 14. Robert says:

  Manuel Bartolo is another San Gwann FC product to play in the Premier League. Others to follow soon.

  [Reply]

Leave a comment