Update: Hamrun Spartans take Curmi on board

Sunday, August 5, 2012, 17:21
Anthony Curmi

Anthony Curmi

by Joshua Cacciattolo

Anthony Curmi, the Tarxien Rainbows goalkeeper, agreed to join Hamrun Spartans on loan.

A Hamrun Spartans spokesman confirmed that the 29-year-old shot stopper will replace  Bulgarian goalkeeper Hristo Baktarliev who failed to impress the Spartans in the Ame Cup.

The Valletta born player spent last season on loan at Sliema Wanderers, managed by current Tarxien coach Danilo Doncic, but he had only played a couple of minutes as a back up for international goalkeeper Henry Bonello.

Hamrun Spartans, meanwhile, gave permission to veteran Rupert Mangion to continue his career with cash strapped club Marsaxlokk. The 37 year old will lead the young side as the club are seeking to avoid another relegation.

Rupert Mangion played for Hamrun Spartans and Sliema Wanderers in his glittering career.

Floriana reached an agreement with Sliema Wanderers to take back midfielder Trevor Cilia to the ’Xaghra’ . The 29 year old will join the Greens on loan for the next two years as youngster Christian Grech will move in the opposite direction for good.

The neighbours  reached agreement on a deal that would take Geatan Spiteri for 12 months.

Geatan Spiteri is expecting to play for Qormi Fc this season

Geatan Spiteri is expected to play for Qormi Fc this season

Hamrun Spartans striker Geatan Spiteri reached an agreement on a loan move to Qormi FC with a view for a permanent stay.

Qormi have sanctioned a move for the veteran after Hamrun Spartans made it clear that they were looking to offload, either on loan or via permanent deals, some of the fringe players of its first-team squad.

Hamrun Spartans had no problem in allowing Spiteri, 31, to move after he was no longer in the plans of the Spartans team.

Spiteri has privately spoken of his frustration at the lack of attention that he was receiving from Hamrun after he was left out for the Bulgarian training camp. He attend his first training with his new team mates on Tuesday night.

34 Comments

 1. PABLOSS says:

  AKWIST TAJEB HAFNA GHAT TEAM HAMRUNIS IL GOALKEEPER TONI CURMI ID DIEHLA JIEHDU PLEJER IEHOR MALTI TA STOFFA

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  Hekk hu il-gimgha diehla mistenni akkwist iehor

  [Reply]

  city Reply:

  mhux ahjar tghidu min hu

  [Reply]

 2. tal finanzi says:

  tumas nefaq miljun u ma ha xejn hlif terturi u tadesco waqana is saqaf bit tazzi u hal qormi andkom id dejjn u kulhad jaf

  [Reply]

 3. EX SPARTANS says:

  SUR PSANT LILRIVALI MHUX DGHAJIFTUHOM IMMA SERRAHTUHOM GRAZZI TALHSIEB LI GHAMEL IT-TIM TIEGHEK LI JAKKWISTAW LIL GAETAN SPITERI, IMNALLA GARA HEKK .

  [Reply]

  ex hamrun Reply:

  wara l istagun naraw minn mar l ahjar baqar!!!!!!!!!!!!!!!!!issa ghandkhom hafna tajbin suppost li tiehdu il league baqar!!!!!!!!!!!!

  [Reply]

 4. EX SPARTANS says:

  JIEN GHANDI DUBJI KBAR DAN LI KITEB LI HU HAMRUNIZ U L-IEHOR EX HAMRUN KEMM HUMA HAMRUNIZI L-EWWEL NETT LEEJAMES AGIUS LI SEMMEJT INT TALAB ILLI JEKK ME JILABX MA L-EWWEL 11 JITLAQ FIL-FOOTBALL MA TISTA TWIEGHED XEJN JEKK INT LBT FOOTBALL JEW TKUN FIL-KUMTAT TKUN TAF X`JIGIFIERI 2 HAGA LCV TAL BULGARI 5 MINNHOM GHANHOM CV TAJJEB HAFNA U MIDDEHRE QATT MARAJTOM TILABU MHUX AHJAR JEKK INTOM TA VERU HAMRUNIZI GHAX JIEN GHANDI DUBJI KBAR IDAHHLU JDEJKOM FIL-BUT U TATU DIK IX-XI HAGA LI TKUNU TIFILHU TAGHMLU AKTAR GID MIL PAROLI FILVOJT U QABEL TITKELMU HBIEB ICCEKJAW L`AFFARIJIET GHAX TAQGHUGHAC CAJT

  [Reply]

  Liberty Reply:

  Vera Stefan Sultana ma twelidx gol-Hamrun, imma jien, li ghandi naqra zmien mhux hazin niftakru jigi l-Liberty minn meta kellu 11-il sena ma’ Dun Anton Portelli. Ma tantx tista’ tghid li mhux Hamruniz. Ma jfissirx li l-plejers li ma bqaghux kollha telqu ghax ma ridhomx il-kowc. Forsi spiccalhom il-kuntratt jew iddejqu huma u riedu sfidi godda.
  Hemm hafna zghazagh Hamrunizi fl-iskwadra.
  Fuq il-barranin ma nista’ nghid xejn ghax ghadni ma rajthomx imma nispera li jkunu ta livell inkella ghalxejn ingibu barranin jew ma jkunux ahjar mill-Maltin

  [Reply]

  tfuliti il hamrun Reply:

  int xtipretendi ma jilghabukx ghax jipreferu irawmu tfal ta clubs ohra ma jtukx ewro mgidem li kieku int xtaghmel?

  [Reply]

 5. hamruniz says:

  Hsfc inti taf xint tajd li fadal tal hamrun huwa dudu biss ax geatan spiteri rupert mangion lee james agius hu hafna tampar lee james kolla nehejtuwom u xi tfall em tilajn halina lanqas li ma rajnijomx jilabu premier u mangabrux haluna isa jek andrea cassar jitlaq kif qeda lixnija tkunu nehejtu laqwa 2 players promising li huwa andrea u lee james agius u nilabu bdaw il bulgari u naraw fej iwasluna iktar mil players tana.

  [Reply]

  hamruniz VERU Reply:

  Taf min hu Ryan Spiteri?

  Inti tahseb li kull min jitla min nursery tajjeb ghal premier? U zgur li le… u dan qed tghidu int ukoll.
  Mela skuzi ta – tippreferi taqa 1st umbad 2nd biex tilghab bit-tfal tan-nursery?
  U dan ghalxiex ghandek daqshekk kontra l-Bulgari? Meta kien hemm Ribeiro & co. mhux xorta barranin kien hemm?

  X’hini l-agenda mohbija tieghek?

  [Reply]

  hamruniza Reply:

  hamruniza

  Sikuzani se nfakrek, lLil Gianluca Calabretta insejtu. Jew dan Mhux Hamruniz? Jew mhux ta’ Livell tal-players li semmejt? Dan Min-nursery tal Hamrun tela’ izda kellu jitlaq mill-club minhabba ic-circonstanzi?
  Taf li dan il-player meta gie lura mill-italja fejn lahab ta” veru kull loghbha barr a, iffirma mal Hamrun ghal tlett snin bil paga minima ta” teltin euro fix-xaghjr b’donation lil klubb u kellu jitlaq ghax
  il coach li kellna qallu int minn 19 sat 22. U meta tallab li jitlak mill-kumitat kollu ta’ dak iz-zmien is- Sur Daniel Sullivan biss ivvota kontra li jitlaq Gianluca.

  Dan Gianluca Hamruniz jew le?

  [Reply]

 6. PABLOSS says:

  Proset Salv kollox zewg igib hlief frejjeg u pudinima tafx tghamel kollox kif het inti mghadekx xi tlet numri ghalnhar is sibt

  [Reply]

 7. Debono says:

  Gifiri andrea cassar ha jitlaq skond kif emm fuq il gazetta?

  [Reply]

 8. hamruniz says:

  Prosit stefan bqajt bqajt sakemm kull player hamruniz nehejtu mi ma team hamruniz issa kull ma fadal inti “hamruniz” iqba sejer ek halli naq ohra tispica tilab inti issa ghax ma nafx bix ha nilabu.

  [Reply]

  Hamruniz veru Reply:

  Aw hafna qed jikbu hawn TAPARSI hamrunizi. Nerga nghid taparsi… ghax l-intenzjoni taghhom hija li jghamlu l-hsara. By the way… id-DUDU prodott ta min hu???

  [Reply]

  Wara Stefan Sultana dejjem Reply:

  Jekk int Hamruniz kif qed tghid li int mela messek taf bizejjed li mhux Stefan biss baqa Hamruniz fit-team. Taf x’int tghid int jew le? Stefan jaf x’inhu jaghmel u ghamel dak li ghamel li hu l-ahjar u is-sapporters li ghandom ghajnejom f wiccom qablu ma din id-decizjoni…. imma nies delluzi issib kullimkien sfortunatament.

  Proset Stefan ahna kollha warajk.

  [Reply]

  HSFC Reply:

  Roderick Fenech  , Gianluca Calabretta  , plus li hemm tfal tilghajn li rajnihom jibrillaw is-sena l-ohra. Ma nafx minn fejn hrigta li nehhejna il-Hamrunizi kollha. Fuq kollox HADD mhuwa ikbar mill-club. Hamrun sal-mewt u kburi.

  [Reply]

  tfuliti il hamrun Reply:

  Stefan mhuwiex hamruniz ghalhekk kellu listonku li jghamel li ghamel ghax ma trabix fit toroq tal hamrun bhalna .Min jaf  forsi kienu sa jkunu ta xkiel ghalih  ??Ma rid lil hadd li johodlu rekord li laghab sa 41 sena. He bilhaq fuq kollox  HADD mhuwa ikbar mill club!!!!
  RISPETT JEKK TAFU XINHU.

  [Reply]

 9. charles says:

  Xandu xjaqsam p.saliba dawn players li dejem amlu sagrificju ghall club.. Dawn players li lanqas jafu xinu ceque mant il hamru dawn dejem laghbu taht tahwit u tgerfix mill kumitat msomma issa naraw blisponser li gabu fejn ha naslu forsi jihdu leauge uwx min jaf ihobbu jaraw kbir il BAQAR …

  [Reply]

  P Saliba Reply:

  int qed ticcajta charles? il-players maltin anqas biss jafu x inhi il-kelma sagrificcju!!!! mur gibhom iqumu kull filghodu fil-5am johorgu jogging fil-borra!!! u hallina… players imfissdin ghandna malta… u jekk ma jiehdux skont il kuntratt jafu x’ghandhom jaghmlu… semplici… jiktbu lill-mfa… ma nahsibx li fadal players fidili malta kif qed tinsinwa int!!!

  [Reply]

  belti Reply:

  ma naqbilx mijak saliba hawn malta players jamlu hafna sagrificji u naf x`jien nghid ta hemm players jitrenjaw filodu imoru xoghol wara u imbad filaxija imoru training minghajr ma jaraw familja ghal-gurnata shiha mintix korrett jew ma tafx x`inhu jigri p.saliba bilfors

  [Reply]

 10. marvic says:

  Prosit qormi akkwist tajjeb  il van persie ha jgibu floku il hamrun nahseb prodott hamruniz nehewh prosit stefan int bqajt imma sa 41
  !!!!!!

  [Reply]

 11. grazzi qormi :) )))))) loooooooooooooooooooool

  [Reply]

  ex hamrun Reply:

  iva issa tkunu tafu fejna l grazzi b dawk il bulgari li gibtu qas jafu jimxu!!!!!!!!kemm ghad tridu tibku:):):)

  [Reply]

 12. gii says:

   ajma hej xakkwist dak?? jien najd li daS SEASON PUDINI U FREJJEG ha jkun hawn,,,,,,,, jistaw igibu CIA u FBI……………

  [Reply]

  city Reply:

  u maghhom interpol

  [Reply]

 13. Fredrick gauci says:

  Haha haj , prosit qormi ! Mela vera missejtu il qiegh ! Froga !

  [Reply]

  qormi ghal dejjem Reply:

  Xi trid tajd biha missejna il qieh … Ghal linqas ahna mannix dejn. . See you next week !!!

  [Reply]

 14. qormi says:

  Omletteeeeeeeeeeeeeee

  [Reply]

 15. charles says:

  Il kulhadd nehew il hamrun alajbirek kemm saru tajbin meta ma kinux fi stat tajeb inqdew bijom u issa ramewom tal misthija msomma il hamrun dejem ek kinu u ijlom ma jihdu xi haga fuq 30sena komplu sejrin ek ha tkomplu dahqu nies bikom ..

  [Reply]

  P Saliba Reply:

  Qed tikkontradixxi lilek innifsek man… jien mhux mill-hamrun imma qed nara toma qarsa f diskorsok… l-ewwel tghid li fi 30 sena ma hadu xejn… imbaghad trid li jzommu l istess players li bihom ma hadu xejn!!! mur ifhmek man!!!

  [Reply]

 16. P Sant says:

  Akkwist tajjeb ghal Qormi + li jdghajfu lir-rivali.

  [Reply]

 17. Bugeja says:

  Dak futur!!!

  [Reply]

Leave a comment