Update: Aaron Brown and Wasiu no longer part of Floriana plans

Thursday, November 1, 2012, 16:43
Francis Jeffers during his days at Sheffield Wednesday

Francis Jeffers during his days at Sheffield Wednesday

Defender Aaron Brown and forward Sunday Wasiu are no longer part of Stephen Azzopardi’s first-team plans and are set to be released in the coming hours.

Aaron Brown, a former Reading FC trainee joined the Greens as part of Stephen Vaughan investment in the Green club, as Wasiu was brought back after three years. He was persuade to rejoin by a particular committee member.

Floriana could also be without striker Francis Jeffers for next Saturday clash against Hibernians as he’s not keen to rejoin the squad. The former Everton striker was paid around 7,000 euros for his two week stay in Malta.

On the other side Floriana investor Stephen Vaughan and Johan Said have ended talks in reaching an agreement involving the money  invested by the previous president.

Francis Jeffers future in doubt?

Francis Jeffers’ future at Floriana is clouded in doubt – after the 31 year old striker left Malta during the weekend.

After several attempts, Sportinmalta.com made contact with Floriana president Justin Attard who confirmed the former Everton player is already in England, but he’s insisted a number of times that he will return in Malta in time to face Hibernians this weekend.

The Jeffers saga started off just a few minutes after the match against Tarxien Rainbows, as he also waved goodbye to his team mates in the dressing room.

The news came in the light of the departure of former team manager Adam Lewer, who was brought to Malta by the Vaughan Family and was the right hand of former coach Mark Wright.

Francis Jeffers signed for Floriana this month signed a one year deal.

Once dubbed as a ‘Fox in the Box’ by Arsene Wenger, he joined Arsenal from Everton for £8million in June 2001, but his career in north London failed to take off.

He exited the Gunners team three years later before joining Charlton, Rangers, Blackburn, Ipswich, Sheffield Wednesday and Motherwell.

His one international cap came in 2003 and was England’s goalscorer as the Three Lions were humiliated 3-1 by Australia at Upton Park.

Jeffers, 31, was released by Australian A-League side Newcastle Jets during the summer.

Sportinmalta will keep you updated in the next days.

18 Comments

 1. carmelceltic says:

  Jien nibda nghid favur l administration meta niehdu xi unur u nidhlu fil UEFA. Jien favur Johann Said nista nghid ghax gab it trophy u tinsewx min fuq il BELT. dak inhar frahna. Issa meta din l administration bl investaturi Inglizi igibu tazza lejn il club infahrukom mhux ftit Justin, nispera li ghalinqass nidhlu ma l ewwel 6 dan l istagun ghax inkella tkun fallejt totalment.

  [Reply]

 2. gii says:

   dik skola massimo bassa trid tmur luniversita,,,,,,,,,,,,,,,nahseb iehor  int gahan u laqi u ma tafx bil kummidji …….isma minni massimo u alaq halqek ax izzejjed kollu zejjed

  [Reply]

 3. gii says:

  ara tajdx li  nies xint taghmel u amilt.al furjana  suppost justin???/ haLLINA JUSTIN U ALAQ HALQEK ISMA MINNI ,,,,,,,,

  [Reply]

 4. gii says:

  tista tkun taf min jien juistin  tatix kas niltaqa mijak nerga u najdlek ,mux ha niddejjaq zgur serrah rasek ok……….. u jekk trid ajdli fejn u najdlek kollox………….serrah rasek li jien fwiccek najdlek kollox li qet taghmel tibzax justin

  [Reply]

 5. gii says:

  kemm int vojt u antipatku massimo,vera qazziztli .z……. u kif inkun naf min int inkelmek sew …………….antipatku ……

  [Reply]

 6. alfred says:

  …and the club went almost bankrupt thanks to mr.circus!

  [Reply]

 7. gii says:

   ahjar bil flus li hallas lingliz al jeffers u goeler li taghhom  xi 15 el;f sining on fee….. kien jirranga mal yayya u boqli ax mhemx bhalom la maltin u lanqas barranin………..u dan justin pudini qet jaghmel u jaf xjiena najd,,,,,,,,,anke kien let butigieg imma justin iktar amel  trieq tajba li stephen ma lingliz.

  [Reply]

  massimo Reply:

  Ejja int President sur gii…..dejjem tmaqdar

  [Reply]

  Justin Attard Reply:

  Tajjeb li tinkixef l agenda li fuqha titmexxa din il website. Tal misthija il mod kif qed jigu irrapurtati l affarijiet fuq il FFC, jekk hawn min irid iservi ta messagir ta xi coward, m ghandux ghalfejn juza website sportiva. Gurnalisti serji ikun ogettivi fil gurnalizmu taghhom – Sandro, nafek sew, naf il kapacita tieghek imma cert li kieku tikkontrolla dat teatrini li jsiru fuq din il website tinqata figura ahjar!! Finalment Sur Gii, li ghalkemm int coward u ma tiktibx ismek xorta naf min int, ha nwiegbek ghax dejjaqtni isemmi ismi. Kburi u konvint mid decizjonijiet li ittiehdu ghal gid tal FFC, bl ewwel wahda li ghamilta b wicci minn quddiem u nies bhalek li ma hallejtkomx tkomplu tinqdew bil club ghal iskopijiet taghkom. Jien gejt issa gol club tal FFC, u serrah rasek li ghamilt hafna hafna iktar gid milli ghamiltu int u shabek li ilkom hajjitkom kollha imqabdin bhak sangisugi mal club. Meta nispicca minn hawn jien ha nhalli il gid, wahda minnhom li nkun hlist minn hafna nies li jghidu li jridu il gid lil club imma mohhom biss fil qliegh li jistghu jaghmlu. GRAZZI u tislijiet. Justin Attard – President FFC

  [Reply]

  massimo Reply:

  Proset justin lil sehibna gii wegibtu bi skola kbira

  [Reply]

 8. Mario Muscat says:

  Tidher li din il-website hawn agenda warjha anti floriana u favur Johann Said…saqsi lil l-ex President x’investa fil-klabb? sa fejn jaf kulhadd meta tinvesti ma tkun trid xejn lura…mhux l istess storja fdan il-kaz…

  [Reply]

 9. floriana says:

  jiena naqbel maghhom li ituhom ir release ghax bir rispett kollhu mux qed ituna xejn il barranin. bil flus li qed ihalas vaughan igib pleyers ferm ahjar. braziljani ,jew ohrajn. il problem mux ta flus issa . il problema hija ta quality players.
  jiena nemmen fi stephen azzopardi ghax anki training ta veru qed itijhom. il pleyers neqsin min fitness. Bla pre session ibsa hbieb.ffc bhal waisu striker supost , striker xoghol li jiskurja ??? mux hekk kemm skurja ? Brown hlif paroli u ghal glid tajjeb. I agree wipe them off there are other players aorund the world. U igri jiftah jannar ha nixtru xi maltin ghax ghandna bzonn.

  [Reply]

 10. ffc says:

  Frejjeg frejjeg u iktar frejjeg….suppost kellna nibdew narmaw ghas season li gej imma mid dehra nhottu qedin….xbajt nisma u fatti xejn…ghalissa zgur bojkott mil ground

  [Reply]

  sandro zammit Reply:

   fik supporter wkoll,l aqwa li kollha warajhom il moffisti

  [Reply]

  ffc Reply:

  Basta supporter ta vera int Sandro……..

  [Reply]

 11. alfred says:

  what money invested by previous president? you make us laugh

  [Reply]

  Genuine_Floriana_Fan Reply:

  Investment that made Floriana win the Trophy after 17 years, end up in 2nd place, and qualify twice for UEFA participation. We hope these results are achieved also this season with the British investment.

  [Reply]

  FLORIANA L-EWWEL U QABEL KOLLOX Reply:

  irrangawna t-trophy ul ewropa u johann ma riedx jibqa u daqsek ax kieku kien jibqa mhux ha joqod jghid li habba n nies ax muwiex tip ta persuna li tant jati kaz x jajdu n nies u kieku kien ikompli jikber id dejn la f’sentejn amel €400,000 dejn!u Johann jekk veru thobb il furjana hallina kwieti u jekk jghogbok ibda ejja u segwihom fil loghob la ma ridtx tibqa u thats it. GOODLUCK FAMILY VOUGHAN & THANKS.

  [Reply]

Leave a comment