Titnaqqas is-sospensjoni ta’ Terence Scerri

Thursday, June 16, 2011, 15:46

Il-Bord tal-appelli tal-MFA naqqas is-sospensjoni ta’ sena li nghatat lill-istriker Terence Scerri ghal dik ta’ tmien loghbiet.

Il-Beltin m’ appellawx kontra sospensjoni ohra ta’ hames loghbiet li rcieva Scerri wara li gie rrappurtat mir-referree Paul caruana. Ghalhekk Terence Scerri issa gie sospiz ghal total ta’ 13 il loghba. Scerri gie sospiz wara incidenti li nqalghu fi tmiem il-finali tal-UBET FA trophy kontra Floriana liema loghba kienet intrebhet mill-Floriana b’gowl fl-ahhar minuta ta’ Ivan Woods.

Ara Ukoll: Terence Scerri handed one year suspension by MFA

8 Comments

 1. cikku poplu says:

  XI PJACIR META NARA CERTU KUMMENTI!!! PROSET TERENCE MFA GHAMLET GUSTIZJA MIJAK

  [Reply]

 2. Joe says:

  din hija haga tal-misthija… l-MFA qeda carament tghid li jista jkollok dan it-tip ta attegament u kull ma tehel 13 l-loghba u xorta tibqa tithallas mil-klabb… dan hu dnub li zgur ha jbieghed hafna iktar nies mil-grawnd,

  Missirijiet u ommijiet li ma jkunux jridu li t-tfal taghhom jaraw dan it-tip ta attitudni zgur ma ghandhomx ghazla imma li jhalluhom jaraw l-football ingliz u taljan fuq it-tv milli jiehudhom jaraw dawn il-porkeriji Ta Qali.

  [Reply]

 3. clinton (belt biss) says:

  FL AHHAR HARGU B DECIZJONI SURA L MFA GHAX TERENCE WEHEL IL MASSIMU LI SETA JEHEL A 13 IL LOGHBA, TAF X INUTAJT MIN DIN IL GLIEDA LI SHABU MA QABZUX GHALIH LI YAYA ? JOHANN MA NIZILX ITIH DAQQA TA ID MEMX SKUZI AX RAWH QUDDIEM IL BANKIJNA TA RUFJANIZI KIENU

  DNUB MHUX HA JILGHAB GHADA LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL

  [Reply]

  mario Reply:

  clinton kif tajd in belti biss

  xi xtaqt mela li tinqala gwerra bejn il players fil pitch, insomma kienet tinzlilkom asel ax intkon ghall inkwiet lewwel tiehdu

  [Reply]

  FORZA VALLETTA CITY Reply:

  AHNA IL BELTIN SUR MARIO L AQWA SUPPORT LI QATT KIEN HAWN F’MALTA AQTA IL XI ERBA LI JITILAW IL GROUND BIEX JAQALAW IL GLIED OK LIO QATT MA HARGU MID DAR U JEKK TRID TIKKONFERMA ITLA IL HIBS GROUND ILLUM HA TARA IL BRIJJU U NAHSEB INT JEW MIL FURJANA JEW MIN B’KARA GHAX ADEK MAHRUQ U INDANNAT GHAX HADNA IL LEAGUE MINAJR TELFA OQOD HEMM ARANA NIEHDU L UNURI LOOOOOOOL

  [Reply]

  mario Reply:

  Nahseb il hruq fuqek u tal belt kolla qiajd, ghax fl ahhar tal mazzita sibtu iz zbiba, veru li hadtu il league bla telfa pero li lewwel telfa hadtua mal furjana, u dik ma tnizluwix intkom u xtelfa ta it TROPHY tinsix dik it tazza li tant ridtua min fuq il furjana u ma rnexxilkomx.

  Jiddispjacini ghalik u hafna bhalek, imma dik it telfa adkom ma tistawx tnizzluwa he he he memx xtamel loooooooooool

  clinton (belt biss) Reply:

  SUR MARIO L IMUFFAT

  LI MA KIENX TERENCE KIEN JAQLAHA XORTA WAHDA AX KIEN JINZEL NOFS L ENCLOSER AX LA ALLA JBIEREK HADT MA RAH JAGHMEL IL MOSSI KONNHA NIEHDU IL LIGI B IDEJNA AX LIL BELTIN HADT MA JAMLILNA MOSSI

  [Reply]

  FORZA VALLETTA CITY Reply:

  SUR MARIO L INDANNAT GHAL MITT SENA OHRA INSEJTHOM IT TAZZI TAL MITT SENA DAWK IT TNEJN LI HADNA MIN FUQKOM  JA HODOR IMMUFFATI ARA JIEN MA JIDDISPJACINI XEJN MINNKOM ANZI NIEHU PJACIR META INTUKOM  XI TKAXKIRA  U HADTA IR RISPOSTA ERBAHNILKOM OK AHNA THAQNA L AHHAR  JA INDANNATI ARAWNA NOLLU TAZZA OHRA MIN FUQKOM 

Leave a comment