The Floriana Investments

Saturday, February 12, 2011, 20:00

by Joshua Cacciattolo.

Signing an arguably over rated  Dragomir Draganov is a consequence of shopping in the wrong market.

Starting with how the club missed out on Michael Mifsud, joining Qormi on 3rd February 2011. Reports suggested three days earlier that President Johann Said was close to wrapping up the deal of the season after Team Manager Jeffrey Farrugia met the player on many occasions in January. It is believed that there was also a third party involved in the unsuccessful deal (an ex-Floriana FC Nursery player).

At the same time, there was the question, or doubt, that the club didn’t have the cash – or perhaps the negotiating technique – to secure a target such as Mifsud. So why was there money in pursuing the likes of Bulgarian Dragomir Draganov?

If financial restraints were indeed hampering Said’s negotiating, Floriana then ignored arguably better low-cost alternatives such as Sliema’s warm bencher Jean Pierre Mifsud Triganza or Nigerian Ibrahim Babatunde who held talks with Todor Raykov after the Mifsud snub.

The Floriana approach is financially sensible, but targeting the wrong players could see you go through another new foreigner next week as an Egyptian player fled from the Mubarak protests and is set to play with the Greens in the Championship Pool..

15 Comments

 1. Joshua Cacciattolo says:

  L-ewwel haga grazzi tal-apogg. forsi il-punti tijaj ma tantx fimtuh. jin qieghed nikritika ghal mod li Floriana dan l-istagun hA IKUNUN uzawh 10 barranin 4 minnhom strikers u hadd ghadu ma lahaq livel aqwa mil-barranin aparti Saidi. Nwoke u Doffo. u dan furjanizi tafu tajjeb 3 games minghajr nwoke fissru 3 telfiet u goal wiehed biss. Aluurra mistoqsija tigi wehidhaa. Mhux ahjar intefqu fuq player li kien tant vicin Floriana u sahinstra iringrazzja likom supporters ta fiducja li kellkom fih minkejja li laghab ma Valletta.

  [Reply]

 2. Laura C. says:

  Typical, spending money they don’t have to go further into debts, madness. Next up Torres!

  [Reply]

 3. Mike Buttigieg says:

  What about Qormi’s investment in Michael Mifsud where did that take them? What about Valletta’s investment in their new Brazilian, supposibly michael’s replacement and so on…

  I think Dragomir wasnt a bad investment, he was an integral part of a fast and very dangerous attack together with Nwoke.

  [Reply]

 4. h8ct says:

  Ahna kuntenti aktar milli tahsbu bi Drago u dik mhux bicca tieghek…..il-belt dis-sena taqta lill-Denni m’ghandomx barranin ta xi livell u Denni xorta mhuwiex Denni tas-season l-iehor,ahna apparti Drago li kif ga ghidtlek ahna kuntenti Hafna bih ghandna lill-Nwoke, Saidi u Doffo fost l-ohrajn…..Ghax ma ktibtx fuqhom ???!!!!!!! ma jogbghokx Drago?? Filkas ahjar ghalik hadd ma saqsiek l-aqwa li jghogob lilna ax ahna s-supporters Furjanizi u mhux int!!!

  [Reply]

 5. evergreen says:

  ahjar tiktbu xi livell baxx qedd jirefjaw ir referres sur cacciatolo u iimbirik alla ma tisma xejn mil gurnalisti,hekk triduh imur il quddiem il football malti

  [Reply]

 6. Mark Ciantar says:

  What type of journalism is this?? 

  [Reply]

 7. Furjaniz says:

  Jien ma nafx min jaghmilkom gurnalisti. B’ kull rispett ha nghidilek pero meta ma jkollokx x’ tikteb aqbad u tikteb xejn qed nireferi ghal- awtur ta’ dan il- purkerija ta’ artiklu. Drago l- aktar player li haklek ghajnejk sur awtur? Mela Okonkwo ta’ Valletta ezempju x’ ghamel specjali? Il- barranin tas- Sliema u Hiberians x’ ghamlu specjali? Relegation pool qeghdin dawk b’ kull rispett lejom li zgur huma timijiet li ma jixraqilomx ikunu hemm isfel. Pero dejjem Floriana tara. Sew nghidu, meta konna kwieti kulhadd jiehu gost, meta tkun ha taqbad gejja fuq saqaja l- Floriana, addio kulhadd ghax taraw kif ha tqactula saqajja min zewg t’ ibnadi mil- ewwel. Jista jkollok l- opinjoni tieghek fuq il- barranin. Naqbel mieghek li Dragonov mhux l- aqwa barrani li qatt rat Malta, pero jekk tghidlu li huwa akkwist hazin, intik parir terga tibda tara l- football mill- bidu, jew ahjar, tikumentax fuq il- Floriana biss, ikumenta fuq kull barrani li gabu l- iskwadri kolla. Nwoke fejn mar? Pablo Doffo fej mar? Saidi fej mar? Meta lghabna mal- Birgu il- media kollha tghit li kellom in- neqsin ghalekk tajnijom 6, illum tiftah il- gazzetti hadt ma qal li Valletta ma ddominawnix minghajr wiehed mill- AQWA akkwisti u ghalekk jigi akwist tajjeb Daniel Nwoke u players bhal Christian Cassar nieqes ukoll, le Valletta jixalaw. ma nistax nifhem x’ hin ixalaw fil- loghba Valletta. Pero nsomma, jekk jogobkom jek ktridu mqar tilhqu l- ‘istatus’ ta’ gurnalisti kredibli, igudikaw dak li hu u ggudikaw il- kulhadd u taghmluwomx ovvji l- affarijiet lejn min ixeqleb qalbkom ghax fix- xoghol taghkom m’ ghandix tidhol il- qalb izda l- verita u li kulhadd imdaqs. Nirringrazjakom u nispera li purkeriji ta’ artikli bhal dawn fuq it- team taghna BISS ma nergawx narawom. Grazzi.

  [Reply]

  CLINTON Reply:

  JEK qabist lilna fin nofs ha nirispondik moffist jekk intkom kellkom lil nwoke nieqes li sissa ma xejn rajnih jilghab ahna kelna lil ryan fenech ma nafx il min tipreferi minnhom ima still ryan idahlu f but u johorgu mil iehor. jek kelkom lil yaya iktar ma jilghabx mili jilghab kelna lil jamie u nahseb il kenneth scicluna kontu insejtuh ghalkhemm dik mux skuza li qed igib int insoma mux ha nahli il bzieq mijak L AQWA LI KONTU ATKOM U TIBQAW TAPIT TAGHNA

  [Reply]

 8. CENTEZ !!! says:

  ahna happy hafna bi draganov u la happy ahna happy kullhadd !!!

  [Reply]

 9. FFC 1894 says:

  sur cacciatolo issemmi l-artiklu floriana investments meta din is-sena l-kumitat tal-FLORIANA FC gab akkwisti bhal daniel nwoke, lotfi saidi, tyrone farrugia, ivan woods, mano micallef etc li dawn kollha s’issa kienu akkwisti azzekkati!!!! L-unika akkwist li vera ma marx tajjeb kien ta ivailo sokolov ghax lanqas mecerod, djorov u fernandes ma tista tqishom akkwisti hziena meta tqabbel kollox ma kollox imma l-aqwa li insemmu l-furjana ux hekk…
  U draganov x’ghamel hazin s’issa??? Mhux ha nqabbluh ma nwoke pero bhal bqija tat-team dan meta kien qieghed mal-istess nwoke kien qed jirrendi ahjar… U tigi tghid li dan akkwist hazin u issemmi lil mifsud u floriana investments ara x’ghandu x’jaqsam! Qieghed tghid li trid iz-zmien biex tiggudika l-braziljan tal-belt u semmejt lil mifsud wara li laghab loghba wahda biss ma qormi u ipparagunajtu ma drago… Proset hafna !!!!!

  [Reply]

 10. ta l Irish says:

  JIEN ma nafx kif dejjem izzeffnu lil furjana fin nofs. aw tant barranin li ma lahqux il livell mistenni jew mixtieq. Fuq dawn mghandek xi tghid xejn?

  [Reply]

 11. Sportinmalta says:

  Sa issa ghandu ma lahaqx livell mixtieq f’dawn zewg partiti . jekk il-quddiem ikompli din il-forma nasigurak li niktibha. -Joshua Cacciattolo

  [Reply]

  rodney ciantar (valletta) Reply:

  Iktiba ghax tifhem hafna…..Tiktbu fuq min m’ghandux min jaqbez ghalihom….Iktbu fuq il-players Maltin ukoll jekk ghandkhom ic-cicri,mhux issibu id-dghajjef biss

  [Reply]

 12. Green says:

  L-artiku li ktibtu fuqna naqbel mijak. Prosit. pero,jekk intom rgiel, ghamlu fuq l-attakant tal-belt li nahseb 8.000 paga fix-xahar lanqas jiswihom

  [Reply]

  FORZA VALLETTA CITY Reply:

  LANQAS INT INDANNAT UKOLL U GHAJJUR ARA VERA IL KULUR LI IGGIBU JIXRAQILKOM TA AHNA NIFILHU INHALSU OK U MITT SENA OHRA NITKELLMU

  [Reply]

Leave a comment