Tgħid xogħol Victor Zammit ?

Sunday, August 29, 2010, 8:00

minn Sandro Micallef

Ftit tal-jiem ilu irċevejt email b’link interessanti li qed nagħmel kopja tal-kontenut tagħha hawn taħt. Ma’ l-ewwel daqqa t’għajn is-suspett mill-ewwel  mar li dan l-artiklu seta’ kitbu xi ex membru tal-Kumitat ta’ Birkirkara FC. Kien hemm minn wassalli li l-ex President Victor Zammit qed jamministra l-website www.birkirkaraplc.com. Taħsbu li danl-artiklu ħareg minn fuq il-keyboard ta’ Victor Zammit ?

Aqra u agħati l-opinjoni tiegħek.

« on: »

Fl-ahhar laqgha generali kienu qalulna (hadd ma jaf jekk kienetx cajta!!!!!) li l-club ghamel profitt.
Issa hija ufficjali li l-club qed jghamel self minn bank lokali ta’ somma kbira hafna  (din il-website ghanda l-ammonti dettaljati moghtija lila minn ufficjal gholi tal-club) biex jithallsu pagamenti lill-players tas-sena l-ohra u biex jithallas self li kien sar mill-membri tal-kumitat.  Huwa ovvju issa li mhux veru li sar profitt izda fuq kollox  dan id-dejn kellu jigi rrapurtat fil-laqgha generali.  Kif qalet din il-website wara l-laqgha generali ta’ din is-sena allura dak li ntqal lill-membri ma kienx korrett.
Il-membri qeghdin jistaqsu:-
1.   Ghaliex ir-rapport finanzjarju tal-laqgha generali heba dan id-dejn?
2.   Ghaliex fil-laqgha generali ma ssemmewx xi djun tal-club kif kien isir qabel?
3.   X’kien jigri li kieku mhux dehlin il-flus mill-UEFA f’Novembru/Dicembru?  Min kien ser jiehu r-risponsabbilita ta’ dan id-dejn?  Din hija mistoqsija serja hafna…………
4.   Skond figuri li ghandha din il-website milll-flus li ser jidhlu mill-Ewropa  ma hemmx bilanc biex ikopri  n-nefqa tas-sena li gejja.   Sar xi pjan biex jaraw kif ser ikopru din in-nefqa?
5.   Ghaliex mhux qeghdin jissemmew  il-flus li l-club ghandu jghati lill-PLC?  Dan huwa ukoll dejn li huwa ufficjalment registrat u rikonoxxut mill-MFA fl-accounts tal-club u mhux veru dak li jintqal minn ufficjali tal-club li dak inhafer.  Mhux bizzejjed li nbiddlu l-arma tal-club biex nessu dan id-dejn.
Biex l-affarijiet ikunu aktar komplikati, kontra dak li qal Ufficjal tal-club fl-ahhar tal-laqgha ta’ gimgha ilu fil-Luxol waqt ir-rebha tad-Dede bhala President tal-MFA ma hux veru li ufficjal (li llum ma ghadux fil-club) ser jidhol lura fil-kumitat.    Din il-website ghanda nformazzjoni certa li dan l-ufficjal zgur li mhux ser jerga jidhol fil-kumitat ghalkemm qieghed jintalab biex jerga jifforma parti mill-kumitat….. u zgur li l-club ser ihoss it-telfa tieghu.

Mela s-sena l-ohra helsu minn dak il-President li kull centezmu li tefa gol-Club f’ tlettax is-sena  QATT ma hadu lura u llum ghandna nies li hadu l-club f’idejhom fuq platt tad-deheb u mhux talli ma jaccettawx l-istorja li HADD U HADD ma jista jmeriha izda hemm biza li dan il-club jerga jirritorna ghal dak iz-zmien ta’ dawn in-nies meta kien tiela u nizel u konna nifirhu meta nirbhu xi kampjonat tad-divizjonijiet ta’ taht.

Cert li s-supporters Karkarizi huma ntelligenti bizzejjed biex jifhmu minn vera kien u ghadu jhobb lil club.

« Last Edit: by veezet »
4 Comments

 1. Karl says:

  Gurnalizmu tan nejk! Li tisma tippuplika bla ma tghamel ir ricerka. Prosit Sandro, prova dahhak

  [Reply]

 2. el Tigre says:

  ghax ma weriex ismu la hu daqsekk hero u infurmat din il-persuna?

  [Reply]

 3. Belti 55 says:

  Jien nahseb li Helen il-hares kitbitha din!

  [Reply]

 4. arnold says:

  mija fil mija li xol victor zammit din

  [Reply]

Leave a comment