Tarxien confirm awkward signing of Anonam

Saturday, July 24, 2010, 22:27

by Sandro Micallef

Orosco Anonam to figure out for Tarxien this season

Orosco Anonam to figure for Tarxien this season

Local football followers are still very surprised at the latest announcement made by Tarxien Rainbows namely that of Nigerian born Orosoco Anonam. With the departure of Denni dos Santos to Valletta, forward Riberio and veteran midfielder David Camilleri, the Rainbows seem to show some panic symptoms in view of the start of the 2010.11 season so they opted to sign Anonam on their books.

Anonam, who was brought to Malta by the then Naxxar President Zammit Tabona, had also played for Sliema and Floriana, where with the latter team, he played for the past two seasons as a central defender on a number of occasions. Floriana opted not to renew Anonam’s two year contract and the reason has not been disclosed.

The Rainbows have recently confirmed that left back player Carlo Mamo will wear his hometown’s colour for the 2010/11 season.

In the meantime Premier newcomers Vittoriosa Stars have offered a contract to Brazilian Jorge Santos Silva, a striker who possesses good technical skills. The Cottonera side which this season will be coached by Winston Muscat have also two Italians on trial namely Scatturo and Scuti, a defender and a holding midfielder respectively.

Sliema also panicking

Another Premier League Club team which is rushing to decisions prior the start of the new season is Sliema Wanderers. The Blues have confirmed that they have reached a preliminary agreement with the ex-Hamrun FC player Obinna Obiefule. Sliema in the meantime have released Emiliano Lattes from their books after he had been brought to the Club specifically by Marlow who knew the player at the time when he was coaching Msida SJ. Lattes is reported to have been training with Birkirkara this week.

Ben Camilleri to play for QormiBen Camilleri to continue his pre-season with Qormi FC

Young talent Ben Camilleri, who has been earmarked for the past three weeks by new coach Stephen Azzopardi, has finally penciled down a two year deal with Qormi after he was loaned by his Club Hibernians. Camilleri who has also agreed personal financial terms with President Fenech and the Qormi committee, might be the first in a series of signings by Qormi FC. It is believed that the high officials of the Club are being urged by coach Azzopardi to continue to strengthen the team after the departures amongst others of Camillo Sanvezzo Da Silva and Ramon Dos Santos.

The decision to release Stephen Wellman was taken after Azzopardi made his personal assessment on the player and had informed the committee that the ex-Floriana and Marsaxlokk player was not in his plans. Qormi have already secured the services of Jonathan Bondin, Cleaven Frendo and Stefan Giglio from Valletta, and Malta U/21 player Luke Sciberras who was on loan with St.Patrick last season from Birkirkara.

14 Comments

 1. Vincent Schembri says:

  Jiena ilni nsegwi lit-Tarxien Rainbows FC mit-tmeninijiet.L-ghaqda taghna ilha zmien twil immexxija b’ghaqal u b’dedikazzjoni minn kull kumitat u presidenti tal-lum u li kellna qabel.
  Jiena bhala ex-membru tal-kumitat ma nistax nifhem kif dawn il-gurnalisti jindahlu f’affarijiet tal-kazin taghna.
  Id-decizjonijiet li jiehdu il-president u l-kumitat taghna ,li ahna ghandna fiducja shiha fihom ma nahsibx li hu sew li xi hadd m’ghandu x’jaqsam xejn maghna jindahal.
  Mit-Tmeninijiet ‘l hawn l-isem tat-Tarxien Rainbows beda tiela’ mit-tielet divizjoni u ghamilna zmien fl-ewwel divizjoni .
  Tlajna kemm-il darba premier imma l-ikbar unuri fl-istorja tal-kazin taghna saru taht it-tmexxija ta’ dan il-president,is-Sur Tony Cassar,li dawn l-ahhar zewg staguni tajna sfidi kbar ma’kull tim li lghabna kontrih.
  Jien nissugerixxi lil kull min hu involut fit-Tarxien Rainbows FC biex jinjora dawn il-kummenti u jibqa ghaddej fir-ritmu ta’ successi kbar.
  Vince Schembri
  Ex-Membru tal-kumitat tat-Tarxien Rainbows FC.

  [Reply]

 2. sliema d best says:

  Anki ahna tghidx x nipanikjaw sandro , lol , jien nahseb it team tieghek qedt jipanikja, ghax qedt jara lilna narmaw ha niggieldu ghal kull unur possibli

  [Reply]

 3. Tarxiniz says:

  Sandro manafx liema paniku qed issemmi.L-ewwel haga wara li telqu il-players li semmejt diga hadna lil Julian Vella,Sergio Hili,Justin Grioli + 3 Barranin godda.U wkoll is-suq ta’ trasferimenti baqalu iktar min xhar u hemm ic-cans li nzidu ma li ghadna.Fuq Anonam ma naqbel xej mieghek li tajd li hu player skartat.Barra ahna kien hemm Hibs u Vittoriosa li kien interessati fih.Gifieri ma nahsibx li hu SKARTAT.Sandro fl-ahhar ta l-istagun nergghu nuruk il-fatti tal-paniku li ghandna u meta trid inzel training ha tara x’paniku hemm =)

  [Reply]

 4. T.R.S.C. says:

  Sandro, ghal-Anonam kien hemm interessati l-clubs ta’ Hibernians F.C. u Vittioriosa Stars. Tarxien Rainbows ma jinsabu fl-ebda stat ta’ Paniku!

  [Reply]

 5. toni says:

  ghal min qal i hat ma ridu mijaw il orosco kin hem 2 clubs ohra hibs u birgu qabel inparlaw inkunu nafu laffarjiet imbad infatruwa

  [Reply]

 6. joe says:

  hi sandro jin ma nafx ala qed tajd li tarxien qedin f paniku. ghax telaq deni u riberio u david il football mhux hekk jitlaq wiehed u jigu 2 jew 3

  [Reply]

 7. marco @onvol.net says:

  mr cassar did the first foul of d season …. Nahseb li l president ta Tarxien ma jifhimx fil football malti aliex kieku ma kinux jiffirmaw Lil anonam min jaf lil dan il player jaf li mhiex l ideali Mhux affidabbli la fil ground u l anqas barra, sandro uri l bocci u ghid aliex l ebda team ma jridu mieghu lil anonam. Jien naqbel tieghek immaterial ……

  [Reply]

 8. sandro micallef says:

  John isbah mill-verita m’hawnx u l-fatti u l-provi li wasluni nikteb dan l-artiklu huma semplici hafna. Inti ghaobok tallega li l-artiklu tieghi u infondat u b’hekk ma faddaliex triq ohra hllief nikkonfermalek li Anonam kien u hu player skartat f’dawn l-ahhar snin. Jekk iggieb l-argument li kien hemm clubs ohra interessati fih nassigurak li kont nikteb l-istess kien min kien li ffirmah.

  [Reply]

  John Vella Reply:

  Sandro please “STOP & THINK”

  Sena ilu fil-bidu tal-kampjonat ergajt uzajt il-kelma ” SKARTATI” fuq numru ta’ players ta’ tim partikulari fil-programm tieghek ta ‘kull nhar ta’ Hadd.Imma haga tal-iskantament ir-rejalta uriet li dawk li INT indirrizzajthom bhala skartati ghamlu aktar minn-nofs ta’ kampjonat fil-Quccata tal-Klassifika u anke temmew il-kampjonat b rekord assolut ghal-istorja tal-klabb tahom.Altru minn hekk kien hemm min anke plejers imlaqmin skartati minnek li spicca fit-tim Nazzjonali Malti.

  Ghaldaqstant nistiednek u meta tikteb tuza maturita u responsabilta lejn il-plejers kollha ghax fl-ahhar mill-ahhar huma l- ATTURI principali fil-loghba tal-ballun u ghalkemm kullhadd huwa mportanti fil-familja tal-futbol dejjem l-akbar mertu ghandu jmur lejn il-plejers ta’ kull tim.

  Insellimlek u nittama li tinduna li ergajt kont zbaljat fi tmiem ta stagun iehor.

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  John Grazzi tal-kumment iehor. Mela l-ewwel haga irreferejt ghal xi players bhala skartati l-istagun ta’ qabel mhux dan li ghadda. U t-tieni nassigurak li jien m’ghandi l-ebda interess partikolari kif forsi jista jkollu xi hadd fuq xi player partikolari minhabba li jien m’hiniex agent u qatt ma negozjajt players u qatt mhux se naghmel hekk. Il-kritika tieghi kienet sempilici ghaliex ma qbiltx mad-decizjoni li team bhalkom jirregistra lil Anonam. Wara kollox gid u rispett dejjem urejt fil-konfront tat-team ta’ Tarxien. Pero’ issa z-zmien itini parir u nassigurawk li jekk Anonam ikollu stagun tajjeb inkun l-ewwel wiehed li nfahhru u ntik ragun. sahha sandro micallef

  [Reply]

 9. richard pace says:

  Sur vella mela tiddejqu wkoll li jikkritikawkom lilkom issa qed iduqu daqxejn medicina tal kritika tal gurnalisti…. Issa premier john ilkom sentejn u ghalhekk trudi tidraw

  [Reply]

 10. John Vella says:

  Sandro minn gurnalist b esperjenza twila bhalek qatt ma stennejna kritika distruttiva ta’ dan it-tip. Int ghandek kull dritt li ma taqbilx ma decizzjoni ta’ xi hadd imma li tikteb fuqna u tghid li ahna qeghdin SKOMDI u f’ PANIKU fl-operat taghna hija kritika ingusta u infondata.Jekk ma ghandekx x ‘tikteb f ‘din il-website biex tkun sensazzjonali ahjar kelma inqas milli zejda. ghax tkun qed taqa ghaz-zufjett. Il-Kelma ” PANIKU” ma nahsibx li int taf xi tfisser ghalkemm lokalment fil-futbol hawn hafna sitwazzjonijiet ta’ paniku imma int ghazilt li ma tikkummentax dwarhom.Ghal informazzjoni tieghek il-klabb ghadu kif ircieva l-licenzja mill-MFA fil-livell A class u tajjeb li tkun taf ukoll li ma’ hemm l-EBDA kundizzjoni imposta fuq il-klabb.

  Jien naqbel ma kull kritika li tkun kostruttiva imma jiddispjacini nghid li fil-kitba tieghek int pruvajt tkun distruttiv u ghalina din hija inaccettabli.

  Ghaldaqstant il-klabb taghna ghandu l-bibien tieghu miftuhin biex jistiednek u tigi tivverifika b ghajnejk l-istat ta’ paniku li qeghdin fih.Ma nahsibx li huwa fair li ghax ghandek il-pinna gurnalistika tuzaha biex issawwatna biha specjalment jekk f dak li ktibt ma’ hemm xejn konkret.

  Illum ha nieqaf hawn imma tippruvax thawwad l-imhuh tan-nies ghax dik hija responsabilta li trid iggorr fuq il-kuxjenza tieghek.

  [Reply]

 11. omarr busuttil says:

  vera nahseb li qormi se jergaw jisahhu, stephen azzopardi huwa kowc serju. nahseb li jekk jakkwistaw keeper iehor biex ikun ma mattew farrugia ikun tajjeb. omar

  [Reply]

 12. T.R.S.C. says:

  Sorry , imma fliema stat ir-rainbows jinsabu ta’ paniku? Fil-Club bhalissa hemm certu trankwilita li vera qeghdin kuntenti biha. Qeghdin inkomplu insahhu l-iskwadra taghna u dan qed jigi minghajr ebda ta’ problemi. L-istagun baqalu xahar biex jibda’ u ghandna hafna cans jekk hemm bzonn ingibu aktar players. Barra minn hekk Anonam , li hu player validizimu mghandu xejn AKWARD ghax ha jilaghb bil-flok tar-rainbows.

  [Reply]

Leave a comment