Suċċess għall-open day minn Siġġiewi Basketball School

Friday, May 11, 2012, 10:37

minn Colin Schembri.

 

Nhar is-Sibt 28 t’April, l-iskola tal-basketball ta’ Siġġiewi organizzat open day fil-faċilitajiet tal-iskola primarja tas-Siġġiewi li tifforma parti mil-kulleġġ Sant’Injazju. L-organizzazjoni kienet possibli grazzi għal-għajnuna ta’ l-isponsors prinċipali Remax u bil-kollaborazzjoni sħiħa tas-Surmast tal-iskola s-Sur Patrick Decelis. Għall-okkażjoni kienu preżenti wkoll l-Onorevoli Clyde Puli Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ u Sport, l-Onorevoli Chris Agius Kelliem Ewlieni tal-oppożizzjoni għall-Isport, il-President tal-MBA is-Sur Paul Sultana u s-Segretarju tal-MBA is-Sur Joseph Muscat. Il-ġurnata fetħet biz-Zumba kemm għat-tfal kif ukoll għall-ġenituri fejn inġabru fondi b’risq Puttinu Cares. Saru wkoll free-shot competitions għal kull eta fil-waqt li uħud mill-ġenituri tat-tfal ipparteċipaw f’partita kontra diversi ex-players ta’ Siġġiewi fosthom Richard Schembri, Norbert Borg u Vince Spiteri. Ħadu sehem ukoll diversi players mil-iskwadri ta’ Siġġiewi tal-ewwel u t-tieni diviżjoni. Kien hemm ukoll car wash u stands ta’ l-ikel fost l-oħrajn.

F’diskors tal-okkażjoni l-Onorevoli Puli faħħar din l-inizjattiva fil-waqt li esprima sodisfzzjon għal fatt li l-iskejjel qiegħdin jintużaw għall-attivitajiet sportivi wara l-ħin ta’ l-iskola. Huwa ħeġġeġ lit-tfal preżenti biex ikomplu jippratikkaw l-isport bl-għan ewlieni li jieħdu pjacir. Paul Sultana minn naħa tiegħu qal li dak li beda fis-Siġġiewi ftit snin ilhu bit-twaqqif ta’ l-iskola jfisser li fis-snin li ġejjin il-club jista’ jaqta l-frott ta’ dawn is-snin ta’ ħidma. Il-Head Coach Karl Borg irringrazzja lil kulħadd ta’ l-appoġġ fil-waqt li tenna l-appell tiegħu biex iktar tfal jinqħaqdu ma’ Siġġiewi basketball Scholl bl-iskop li jibdew jipprattikaw dan l-isport sabiħ.

 

15 Comments

 1. kburi li mis-siggiewi says:

  Truly B’ball lover tghid mhux se nhallu xi hadd bhalek jirrovina dan ix-xoghol kollu. Jekk ma jogbokx il-mod ta Karl, miex affari taghna s-Siggiewin li ahna kuntenti b’dak li qed jaghmel. Jekk joghgbok mur ikkumenta fuq affarijiet ohrajn u hallina ngawdu s-success. Jekk trid tkun taf min jien ejja l-iskola s-SIggiewi s-sibt fil-ghodu u ssibni hemm ghax jien bhal hafna siggiewin ohra napprezzaw dak li qed jaghmel karl. U l-ebda patpitu bhalek mhu se jtellef. Karl, taghtix kaz imbarazz dil-kwalita. Taf fejn narmuh ahna s-siggiewin!!!! Keep it up u thallix kummenti banali, anonimi jew ta persuna wahda jtellfulek it-tajjeb kollhu li bnejn f’dawn l-ahhar snin. Li ma kontx int l-iskola tal-basketball ma kinitx terga titwaqqaf.

  [Reply]

 2. Truly Bball Lover says:

  Sorry karl miniex nighdt xejn ghas second… imma darbtejn rajtek tikowcja il girls ta siggiewi u darba rajtek ta boys … u with all respect lejn dak li kienu lebsin l orange,,,, dik mhux attitudni !!!! nistiden il dawk li ghamlu comment jarawh jikowcja wat loghoba tal girls…imma nabel lie kieku ma hemmx hu ma hemmx siggiewi ghax issa is sur pres ta sigiewi mhux ha jkun fuq dak is distrett hux !! allura abbanduna il klabb ghal rihu ! imnall vera hemm karl u peter !!

  [Reply]

  karmnu Reply:

  kummidjant

  [Reply]

  Truly Bball Lover Reply:

  ghalfejn ?? mhux vera ta agius?? imnalla baqaw peter u karl… bit tajjeb u hazin tahom …. !!

  [Reply]

  karl borg Reply:

  jista jkunli jien nghajjat u ma nafx nitlef , imma kif idtlek jekkt trid nwarab u tigi minfloki forsi imorru ahjar you are welcome

  [Reply]

  Truly Bball Lover Reply:

  karl l atitutdni mhux ta telf… imma ta way kif titkellem u iggib ruhek… ftakar li tfal ghandek… u it team tijak qed itelaw jirabja u jigieled ma kulhadt…. !! apparti li sincerment nahseb li it twila haqqa tkun abroad !!

  [Reply]

  kburi li mis-siggiewi Reply:

  Nerga nghidlek, mhix affari tieghek. Il-kelma propja anzi hija TINDAHALX.

  Truly Bball Lover Reply:

  Yes Sir … thanks tali tajtni ragun !!

  karl borg Reply:

  Jien ma nafx ala qed tghid atitudni…….nahseb qatt ma rajt li santiono inti jew inkella lil di stefano…. MINIEX nqabbel lili maghhom ghax anqas noqghod hdejn il-ponta ta difrejhom biss fuq dawk ma kummentajtx ghal atitidutni…..Dwar It-twila dak narawha hna l-gid taghha xinu….. ma ahniex ha nhallu timijiet ohra jew persuni ohra jigwidawna….. GHalijista jkun ta … qed naghtu daqshekk fil w……… li t-tim tas-Siggiewi qed jghamel tim tat -tfajliet li qed jimpruvjaw bis-sieghat….. Ma ahniex adcana biex nirbhu imma ahna adxana biex nimpruvjaw u nkunu l-aqwa

 3. Siggewi10 says:

  Nahseb Rid Tajd imnalla Em Coach Karl Borg Mana 

  [Reply]

 4. karl borg says:

  Mr No name cause you are coward as usual ………………….Is-sur Borg kumbinazoni din is sena rebah kollox un beaten din is sena.fis second division …..kumbinazjoni int bniedem li dejjem tmaqdar , missek la int tajjeb daqshekk..ejja minfloki ha naraw x taf taghmel int…

  [Reply]

 5. mj1234 says:

  dak sucess jisejjah u clearly int mandekx so
  1. ieqaf ghir ghal dak li mandekx u ma rnexillekx ikollok 
  2. hekk andek xi complains minflokk tahbi wiccek wara screen aqbad u ghidhom face to face
  3. li kieku ma kienx as sur borg li qed tghid kontrih int kieku basketball fis siggiewi kien ikun ferm differenti
  SO HAIL SUR BORG u mur inharaq wahdek sihbi  

  [Reply]

 6. Truly Bball Lover says:

  pity li hemm is sur borg .. anyway !!

  [Reply]

  maria baldacchino Reply:

  Pittyyy, For us it is a pleasure a big pleasure he respects us and we respect him ,he s the best coach that i v seen in my entire life!! soo?!! what can we say instead?of Pity li hem is sur borg.anyway?!i think that we can say you must be very proud young players that you are playing for siggieiw and for mr.borg.anyway :P

  [Reply]

 7. Jorge says:

  Well done to all organizers as well as to all participants!!

  Great initiative! Sports could play an important role in the development of children and youths.

  More of these activities and initiatives please!!!!!

  [Reply]

Leave a comment