Snubbed: Ewurum rejects Gzira to join Naxxxar Lions

Saturday, June 16, 2012, 14:39

by Joshua Cacciattolo

Nigerian striker Anthony Ewurum has turned his back on Gzira to join rivals Naxxar Lions

The former Vittoriosa Stars striker had already given the word to Sharlon Pace that he was ready to play for Gzira again. He had already also ben paid the signing of fee from Pace personally. The story took a twist few days ago as the 27 year old returned back the signing on money to accept the Lions offer.

Sportinmalta.com contacted Naxxar Lions coach Winston Muscat as he confirmed the deal is in place for the 27 year old. He also confirmed the arrival of Brazilian Ivan Perino.

The portal also contacted Pace and confirmed the story. Now Gzira are setting their eyes on Nigerian Alfred Effiong as their main priority target. Gzira are also in advance talks with two former Hamrun Spartans players but no names have been tipped to us as yet.

43 Comments

 1. gzira75 says:

  Nuqqas ta irguliha din wara li kien tant mahbub mill gzirjani

  [Reply]

  David L-indjan Reply:

  Tigeneralizzax pls. Hafna gzirjani jafuh iktar milli tahseb int habib. Meta qata jdejh lejn is supporters u qallhom fuck off, Ewurum kien, ax sempliciment bdew jghidulu biex jigri ghal ballun. Daqshekk hu leali lejn il club. Ghal hafna minnha supporters tal Gzira, ghamlilna pjacir kbir li maghdux maghna. Sahha lejh.

  [Reply]

  Naxxar the Best Reply:

  L-gheneb li ma tista tilhqu  tghidlu qares !! il kummenti li qieghed tghaddi ghax ma ghamilthomx qabel ma gie mana, Forsi ghax  kellek pjacir bieh ??

  [Reply]

  david l-indjan Reply:

  Ikollok pjacir b’kullhadd habib tan Naxxar ax kullhadd uman, dejjem sakemm johrog il vera karattru tal bniedem. Issa gawduh inthom habib forsi iz zmien ghad itina parir. Iva ghal hafna Gzirjani ghamlilna pjacir kbir li telaq.

  gzira75 Reply:

  naqbel mieghek david jien mahruq ghax dahaq bis sapporters u iktar u iktar b sharlon li huwa  ragel fuq l irgiel

 2. Naxxar The Best says:

  @gzirjan ta veru . Tista isserrah rasek li l-plajers tan – Naxxar thallsu li kien dovut lilhom qabel ma spicca s-season u mhux ha tkun differenti din s-sena . Prosit Naxxar ghax ghamiltu akkwist ta veru meta tara x qieghed jinkiteb fuq dan il – plajer . Zgur li dan il – plajer ser ikun plajer importanti ghalina dan l-istagun u ser jghtikom ir-risposta fil-grawnd ghal dak li qieghdin tghidu fuqu . Forza Naxxar 

  [Reply]

  gzirjan ta veru Reply:

  naxxar hat ma u jidisputa li player tajjeb u li intom ma thallastux tibdiex tifrah u tara kbir  isa tkun taf xkaratru ghandu il player u jalla itellakom ima ghandi id dubji ax dejjem irid u ma jista ikellmu hat ax propja baby u thablux raskom narawkom fil ground jekk ma igibx xi skuza u ma jilabx 

  [Reply]

  Naxxar The Best Reply:

  @gzirjan ta veru . Nirringrazzjak talli qieghed tifthilna ghajnejna . Biss infakkrek li il- kowc taghna hadem sentejn ma dan il – plajer , u nahseb li l-ahjar futbal urieh taht dan il-kowc . Fuq il – pagi nahseb li insejt li inti ghidtu dan il – kliem meta xtaqtlu li jithallas bhala thallas maghkom . 

  [Reply]

 3. naxxari says:

  welcome mana ewrum lu ta konrina jejeru.

  [Reply]

 4. Allice says:

  Ahjar jaraw il pagi esagerati li qed jatu il clubs lil players? Imbad noqodu neqridu li il clubs falluti mhux tara team tal first b pagi  tal baranin m ghola is sema.skondcir regoli tal mfa player profesjonali jista jinata 1500euro maximum u 500euros extra minalija subject to correction please.

  [Reply]

  gzirjan ta veru Reply:

  alek gzira bla dejn ax em tmexxija tajjba u mux nahlu il flus bhal certu klabbs 

  [Reply]

  Allice Reply:

  Jien mhux dak kien il punt tieghi habib.il punt tieghi il clubs qed jiksru ir regolamenti tal mfa mhux kollha ta imma hafna minnhom iva .

  [Reply]

 5. goaler says:

  What does 419 stands for? please explain su that readers should understand better. Thanks

  [Reply]

  OYIBO (WHITE MAN) Reply:

  419 is a clause in the Nigerian Law which stand for SCAM, and they have tricked many people thousands of Dollars and some are even Maltese. I am sure you received one of their emails. And the money he returned came from Naxxar as I am sure the ones from Gzira were already spent.

  [Reply]

 6. OYIBO (WHITE MAN) says:

  I worked in Nigeria for 15 years and I could never find one that was not a 419. I will leave Nigerians explain to all of you what 419 means. NIGERIANS CAN NEVER BE TRUSTED

  [Reply]

  EA Reply:

  You must have liked it in Nigeria to have worked there for 15 years and i dont think you would have survived those years if you were scammed in your EVERYDAY dealings. It breaks my heart to read comments like this.

  [Reply]

  OYIBO (WHITE MAN) Reply:

  When you work in a country like Nigeria, the co-efficient over your salary is very high as it is a very volatile place with kidnappings a regular feature. How can one enjoy life if one is locked up immediately after work and the next morning is escorted to work with Nigerians Mopol (Mobile police). I did it to give my family a good life while you had it good in Malta. I challenge you to visit Nigeria one day and see for yourself what life is over there. I guess you must read about the killing of Chirstians in the North!!!!

  [Reply]

  dan Reply:

  its only nigerians that are 419,alot of things happen around the world that is ok,but when u wont to talk no aswell that alot of nigerians are good aswell

  [Reply]

 7. Pace says:

  I’m not  surprised bec he also did the same thing to Chris (president of bormla) his witness in his wedding and the person who brought him to Malta and treated him like his son, but he backstabbed him aswell . 

  [Reply]

 8. Osservatur Gzirjan says:

  @Naxxar the best: Ha nghidlek ghalfejn dan il-fuss kollu. 1) Kien ta’ l-kelma tieghu li ha jibqa mal-Gzira Utd, 2) Kien diga ha ”signing on fee” biex jikkonferma dan, 3) Thallas kull sold dovut li gie imwiehed mill Gzira Utd FC ghas-servizz ta’ l-istagun li ghadda, 4) Ha jibqa jilghab ma’ tim ta’ l-Ewwel Div, ma’ tghidx ha’ jmur Premier, 5) Kieku l-klabb tal-Gzira kien jahseb ghal plajer iehor minfloku, u mhux jibda ifittex issa, Biss, iz-zejt dejjem tela’ f’wicc l-ilma.Tislijiet Naxxari!!!

  [Reply]

 9. Naxxar the Best says:

  Ma nafx ghalfejn dan il-fuss kollhu. Nahseb li kullhadd jaf li dan il-perjodu huwa  perjodu fejn kemm it-timijiet  jaraw liema huma l-ahjar plajers available fis-suq   ghal pozizzjonijiet li jahsbu li  jkollhom bzonn u l-plajers jaraw x inhuma l-ahjar offerti u projetti tat-timijiet li juru interess fihom. Nahseb li Ewurun ra li l-kundizzjoniet u l-projettt tan-Naxxar kienu ahjar u ghalhekk ghazel lilna,  Wellcome Ewurun  mat-tim taghna .  Nabseb li kieku l-Gzira hadu l-plajers kollha li semmew li lahqu ftiehim maghhom diga ghandhom 30 plajer !!!!

  [Reply]

  mark il gulija Reply:

  naxxari hu hsieb il player li tihdu intom ahna ma semmajna l ebda player biss isemuna il gurnalisti min jaf forsi poplari iktar minkom ma nafx u il fuss ikun li kif spica is season telaq ma kien jigri xejn 10q tas servizz u ejja ha nahdmu ima li ihallik ek sa xahar wara mux sew u by the way nahseb xi haga tajjba anna ax ilkomm tigru wara players tana g luck as season naxxari jaal il flus li et tofqu jisarfu u min aw najt il gzirjani taqtawx qalbkom il kbir ghadu gej nitkellmu fil ground 

  [Reply]

  Naxxar The Best Reply:

  Ma nafx minfejn gibta li qieghdin nonfqu xi flus kbar . Ahna it-tim taghna maghmul minn plajers tal – klabb taghna u maghhom ghandna tlett plajers barranin bhalma ghandu kullhadd fil – first . Forsi din is-sena jizdna ftit il- kwalita tal – plajers barranin . Hadd minn Naxxar ma qal li ahna ghal – Premier bhal ma smajt dirgent taghkom jghid fuq it-television . 

  [Reply]

 10. gzirjan ta veru says:

  mercenery he was treated as royalty here only one word not a man but a boy good luck hope you get your wages as you did with gzira 

  [Reply]

 11. Pace says:

   He must be ashamed to take the singing on money and give his word and then go back on it. 
  He is not a man of his word and this will hurt him in his football career.  

  [Reply]

  EA Reply:

  Are you the same Pace mentioned in the article?

  [Reply]

  Pace Reply:

  Yes I am 

  [Reply]

  EA Reply:

  I see. I dont know either of you even though i have heard of you. Anyway, it appears you acted in good faith based on a gentleman agreement but from my knowledge and experience in the industry, things like this happens if there is no concrete agreement. However, i must also commend you on the way you handled the situation. I will get in touch.

 12. malti says:

  could it be the 2 maltese ex hamrun are david camilleri and massimo grima ? dont know just asking, but that are my thoughts

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  David Camilleri yes, but Massimo Grima informed pace he will sign again for Hamrun Spartans

  [Reply]

 13. Michel hamrun says:

  All nigerians r the same

  [Reply]

  EA Reply:

  I am just going to tell my friend that he is a Nazi simply because he is German and my Doctor that he is a terrosrist simply because comes from Pakistan. I rest my case.

  [Reply]

  jojo Reply:

  who are you to judge? so all maltese are not the same? such a close minded mentality!!

  [Reply]

  ojo Reply:

  well do u all no what an agreement is?u dont just go on d web and comment when u didnt c d agreement between d team and d player

  [Reply]

 14. Hk says:

  U still can take the deposit from naxxar and then change ur mind again for a better offer

  [Reply]

  ojo Reply:

  so wey do players like kaka turn down city and then join real?ronaldo left utd 4 real but does teams aswell spent there money one way or d other and the deal didnt workout and they didnot write all this about the brazilans or portuges.

  [Reply]

 15. Joe says:

  Nobody will trust this guy anymore because he is not a man.

  [Reply]

  david l-indjan Reply:

  People like him are only trusted by naive people. After all there are many maltese players better than him. ps he was never a man.

  [Reply]

  ojo Reply:

  its a total shame here the way u all talk about the game.u only looking at d players side what about the order side of d story?dont always take advantage because u think u helping someone.

  [Reply]

 16. Mark borg says:

  You can never trust Tony again

  [Reply]

 17. Carl micallef says:

  So Tony is that greedy for money ? From what I can see yes. He must be ashamed to take the singing on money and give his word and then go back on it.

  He is not a man of his word and this will hurt him in his football career.  

  [Reply]

  Noel Reply:

  Tinsiex li ghal players,b mod partikolari barranin, il football huwa xoghol, u bhal kull haddiem jiccaqlaq fejn jaqbillu. Jista jkun ukoll li ikkunsidra l progetti taz zewgt clubs. Ghalkemm fit tnejn hemm certu ambizzjoni,jidher li l Gzira ha jarmaw bi players `passed their best` jew players mislufa , li jekk jirnexxu, stagun iehor jista ma jkunhux maghhom! Il progett Naxxari huwa fern izjed fit tulghax il players taghhom marbuta b kuntratti u ilhom maghhom zmien twil.Dan ghaliex il maggoranza ta l iskwadra hija prodott tan nursury Naxxarija.

  [Reply]

Leave a comment