San Giljan ASC win Under 15 Winter League

Tuesday, December 27, 2011, 16:51

San Giljan won the Under 15 Winter League after ending up winners of a round robin decider tournament which also involved Sirens and Sliema.This is a great success for the Club’s junior sector and indeed for the whole Club which had been chasing a junior title for quite a while after the revamp of the junior sector 3 years ago. This sector has gone quite a long way and intends building on this success to be
among the protagonists in local waterpolo. All the boys and their coaches are highly praiseworthy for this success which witnesses the sterling work that was done in the last three years.

 

In the meantime the Under 17 team of the Club finished the Under 17 Winter League as runners-up . This is a remarkable result considering that all players of the squad are under six teens with several players who are even younger. Moreover, the senior players that make up the squad, played this league while undergoing very intensive land training with the senior team.

Another positive aspect in both leagues was the introduction of new faces namely goaler Daniel Spiteri and players Ben Plumpton and Darren Zammit who all seem to have integrated very well with the rest of the team. In the final part of the leagues both age groups were strengthemed by the inclusion of player Anthony Bugeja who was returning from a two month training stage in Hungary.

All in all a very positive first part of the season for all the squad which besides playing in the Winter League also trained very hard during training sessions where the attendance by the boys was also very encouraging. The teams were being coached by Kurt Dowling and Dean Camilleri while Club head coach Karl Izzo was always watching proceedings very closely and was in constant communication with the coaching staff and administration of the junior teams.

25 Comments

 1. Il-mouse says:

  Wasal ghal widneja li l kumitat ta San Giljan jahsbu li jien Anthony Borda hallejt il kumenti fuq das site li nista najd li mhux vera ax kif jaf il kumitat jin dejjem nadilkom fwicckom li andi najd… Brian hsibtek iktar habib min ekk biex gejt tajd fuqi hawn… U haga nadlek jin qadt mghamilt xejn ghal San Giljan? :/ bis sahha tijej dal ahhar 10snin it team ta San Giljan waqt it training seta jghamel it tatika ax bhala persuna linhobb il club ninzel training biex nejn fejn nistgha u mhux bhal plejers imhalsin li ma jigux ghat training .. Jin dejm nghati il grinta lil plejers u ekk ikolkom isaqsijhom fuqi kollha kliem ta tifhir ha jghadu fuqi… Dak il grazi li tiehu min nies bhallkom ux… U kemm ma tisthux tahsbu hazin fija meta il familja tijej taqdikom minn kollox ara vera ma tisthux ta… Ghalkemm tajdu fuqi xorta nibqa Giljanizi iltar minnkom….

  [Reply]

  johan Reply:

  mouse tkun giljaniz izjed minni meta tamel sal 4 am ta filodu ssajjar u tahsel al club bhall nhar is sibt li gej mux bil paroli tkun giljaniz , mux ed nghid li int u l familja tieghek mindkomx ta … anzi… imma qas tista tghid li ahna mahnix , u min wassallek al widnejk ajdlu xwassal lil kumitat al widnejh fuqek qabel ax nahseb da kollu loghob tal gakbini

  [Reply]

  GILJANZ MIN TFULITI Reply:

  @johan, brian schembri , sabz .. li qed tghidu ma jghamel sens xejn u kollu paroli fil vojt !!! ha nghidlek kemm hu zballjat il kummitat … tamel sena titranja u tinzel man 19′s .. 17′s.. 15′s insomma is sod it toqob fejn ikun hemm bzonn ax xitwa … Jigi is sajf u flokk inkomplu inhallu it tfal TAGHNA jiehdu l esperjenza u jilghabu min qalb…ingibu baranin as sajf BISS u natu l esperjenza lilhu plus il flus biex nikoverjaw kollox , biex dan wara is sajf id dabar rasu lura.. ghalura insaqsik lilek x’kien l-iskopp u x’gwadanjajna minnhu dan ?? u li qed jghid il giljaniz huwa kollhu minnu .. 

  [Reply]

  johan Reply:

  lewwel haga jekk int vera giljaniz ikteb ismek, mu qed nghidu xejn hazin , nitkellmu qeghdin , opinjonijiet differenti, imma jin alijja mux argument ta ax issodd it toqob u affarijiet bhal dawn , biex tikkompeti l ahjar trid jien nibqa nghid irrilevanti minn fejn huma, u wahda nghid meta bdejna fil kumitat ahna konna tim tas 2nd mimli dejn b income dizastru illum it team qieghed fejn qieghed alkemm ma irbahna xejn nikkompetu ma lahjar qeghdin u jekk int daqsekk giljaniz minn tfulitek u gejt il laqgha generali taf xincome ghandu illum il club . u dan grazzi all min?? al kulhadd minn barra n nies tal kumitat ux? grazzi all min joqod jitfa l comments aw u ma jamel xejn

  GILJANZ MIN TFULITI Reply:

  kellimom mouse ax dawn tal kummitat andikun qed jaraw l affarjiet mod iehor … xejn ma nghid hares lejn it tfal u l-membri taghna u harsu lejn ta clubs ohra !!! da kollhu mhux ax mhemmx nies li huma giljanizi daqs nahhat ohra ansi .. imma ghax l affarjiet qeghdin hziena u jridu jittrangaw biex jersqu in nies l hemm !!!! u jien nghid hekk ghax l ewwel wiehed li madniex nersaq l hemm … KULLJUM KONT INKUN HEMM !!! IT TFAL BIL GENITURI B’KOLLOX irridu nibizaw ghalihom u nisimawhom ax imbili nixtru il players al sentejn mhux ha jgibna fuq saqajna imma it tfal taghna jistaw iggibu iz zmienijiet sbieh lura fejn konna nimlu pixxina !!!!!! ;)  

  [Reply]

  johan Reply:

  u la ma tersaqx hemm kif taf min jersaq ? hemmek qed jinzlu tfal bil genituri hafna izjed minn 8 snin ilu , anka nies li qadt ma noholmuwom il club jinzlu bit tfal illum , ax madekx tersaq int tahsibx li m ghadu jersaq hatt ta :)

  [Reply]

  GILJANIZ MIN TFULITI Reply:

  @johan mla l ewwel nett jien qadt ma ghedtlek li il kumitat mhux qed jamel xejn !! imma il bicca hi habib tieghi u ifhmni sew u mhux int biss ta, huwa mod kif ahna il maltin nahsbuwa…il league min 18 l isfel mhuwiex qijed biex toqod tifrah bit tazzi u kemm ha tiehu unuri.. mhux qed innehi mil mertu tal 15′s ta tohodniex hazin ansi ferhanin hafna bihom u haqom proset kbira !! imma il punt tieghi hu li dawn il leagues qeghdin organnizati biex jekk ikollok 14 il plajer tilabhom u ittihom ic cans KOLLHA KEMM HUMA u tara daqxejn x joffru … tippikja liem ghandek li jidru prometenti iva ..imma umbad l ohrajn li forsi ghandhom bzonn l ghajnuna fl ghawm jew fit tattika jew affarjiet ohra … li taghmel huwa mhux li tkeccihom bil mod billi taqbad u tilab dejjem listess ucuh ax jidru prometenti ansi lil dawk intihom it training sew xorta pero nipprova il flus li noqod ingib il barrani biex nerbah il league tal 15′s bih nuzzom billi ingib coach tajjeb tal ghawn jew tat tattika darbtejn ohra fil gimgha u nittranjhom sew !! GHAX IMBILLI HA TERBAH IL LEAGUE TAL ETAJIET ZGHAR M’ AHNA HA NIEHDU XEJN kull RISPETT al plajers u nerga nghid li ma nehhilkom xejn mil mertu ansi PROSET KBIRA !!  b dal mod tkun qed timprovja l 14 li huma u meta umbad jigi il league li vera jamel id differenza,(IL-KBAR) il probabilta li jkollok tfal prometenti tkun ikbar ghax ikollok iktar tfal !!! Dak hu il punt tieghi .. u tkellimt al xejn inqas jew iktar mil ahjar tal club !!! :) u jekk joghgbok tkomplix tparla fil vojt  ”ax madekx tersaq int tahsibx m ghadu jersaq hatt ta :D ” uwejja bis serjeta ?? int bniedem tal affari tieghek ?? in nies iggieled ghalihom bhala bniedem tal kumittat mhux qed norruwk bic car li hemm xi haga hazina u tibqa tizufjetta !!!!!! ma nhoss li ghandi alfejn nikteb ismi al hafna ragunijiet lanqas….dak huwa dritt tieghi fuq dan is sitt !! 

  grazzi 

 2. mux bikkej says:

  jien fl opinjoni tieghi mandux xjaqsam ax giljaniz u mux , jew tajjeb jew mintix , dixxiplinat jew sfrattat, , dedikat jew traskurat , izomm ruhek fit jew tixrob il birra l kazin, u liktar importanti kuragguz jew bikkej , jekk tippretendu li jilabu l giljanizi ax tghammdu san giljan (forsi inthom) ? sejrin zball flok qtajtu qalbkom u toqodu tibku u twahhlu fhaddiehor misskom kontu ahjar. jekk veru veru veru veru veru veru giljanizi xjirbah il klabb ghandkom taraw mux min jilghab , ax flahhar mill ahhar bil glorja tal club nihdu gost mux bil glorja personali. veru veru veru veru veru

  [Reply]

  veru veru giljaniz Reply:

  ajd min int kif sirtu san giljan imnalla illi ma nigi il club kif sirtu tal misthija

  [Reply]

  Giljaniz Reply:

  ha nadlek haga siehbi mux bikkej… ekk int vera izzomm ma san giljan mhux vera mintx bikkej ax sfortunatament biz zbalji li saru min kumitati antiki ijlna nibku min 1995…. il punt tijej kien li meta iggib plejers min team iehor ta eta zghira hemm cans kbir li dawn meta jikbru jitilquna ghal team iehor ax jaraw il flus…. Kif taf int San Giljan mhux team sinjur bhas sliema u neptunes allek mhux faccli nixtru plejer u kif ikollna plejer tajjeb malajr tarhom gejjin allih… issa ekk ahna intelaw plejers mhux min san giljan meta jikbru u jigu teams ghalijhom bil flus malajr tarahom sejjrin imma ekk ikun Giljaniz jahsiba darbtejn u jispicca jibqa hemm kif ghamel ix-Xellugi ax ix xewqa ta kull plejer Giljaniz hi li jiehu league ma pajjizu…

  [Reply]

 3. veru veru giljaniz says:

  erba hemm veru giljaniz u qabel kienu kollha giljanizi imma keccejtuhom biex terbhu il leagues

  [Reply]

 4. veru giljaniz says:

  jek inti veru giljaniz inti ma tafx xinhu adej mela,ghax jek tara under15 u under17 qatt ma kin hem daqs issa tfal giljanizi,jek tara ritratt ta fuq ta under 15 tinduna kem hem giljanizi tfal

  [Reply]

  Giljaniz Reply:

  5 giljanizi hemm siehbi min 11 il plejer

  [Reply]

  Giljaniz Reply:

  u biex nadlek kemm naf xjien najd 2 minnhom lanqas jilghabu mhuma ha jilghabu mal under 15 fis sajf… u lunika zewg giljanizi li fadal li mhux qedin fil pic huma keith il-fridges u kurt mock…. 

  [Reply]

 5. veru veru giljaniz says:

  u ahna mux fuq klabs ohra qed nitkellmu imma fuq san giljan

  [Reply]

 6. Giljaniz says:

  Anzi naf xjien najd… u haga nadlek mhawnx minnhu giljaniz daqsi :)

  [Reply]

 7. veru giljaniz says:

  giljaniz jek veru inti giljaniz taf li kull team ta zghar gib players mhux ta nursery tahom,u 2 ma tafx xhem adej f san giljan inti ta,jekk inti veru giljaniz ma ktibx hekk u tigi taghmel hsara ta

  [Reply]

  veru veru giljaniz Reply:

  sewwa qed jghid giljaniz dejjem l istess jigri u ghandu ragun mija fil mija gijaniz

  [Reply]

  GILJANZ MIN TFULITI Reply:

  @veru giljaniz hares lejn SLIEMA U NEPTUNES il magorranza kollha min hemm u il league dejjem huma jiggieldu ghalih habib ;) u il hsara at the end of the day int qed tamila ax ha tibqa titfa il problemi taht it tapit u fil kaz taghna irridu nohorguwhom… nifthu ghajnejna , nitghalmu mil izbalji u nimxu il quddiem !!!!! 

  [Reply]

 8. Giljaniz says:

  Uzgur issoltu ta San Giljan, ingibu it tfal barranin biex jiehdu il post tal Giljanizi… 

  [Reply]

  brian schembri Reply:

  giljaniz nista nobsor min int…dejjem teqred…flok tiehu pjacir b’tazza dejjem tara kif ixxewwex…armchair critic so easy…true giljanizi are those that work hard rain or shine…min ghalik li int l-ikbar giljaniz ghax taqbez fil-marc…

  [Reply]

  Giljaniz Reply:

  ekk taf min jien semmi ismi :)

  [Reply]

  brian schembri Reply:

  buon viaggio

  il-mouse Reply:

  Grazzi :)

  Sabz Reply:

  Ghal informazjoni tijak GILJANIZ Lebda team fmalta mandu 15 il player min pajjijzu. u 2 nies int ma tindahalx xi kkolna u ma jkolniex go team … Laqwa li erbahna kaxarna kull mem u gibna li ridd il club :) Thank youuu Withh lots of lovee fromm SABZ :)

  [Reply]

Leave a comment