Rumen Galabov writes to MFA on unpaid wages

Wednesday, May 23, 2012, 10:56

by Joshua Cacciattolo

Sliema Wanderers’ foreigner Rumen Galabov could part ways with the BOV Premier League club  after a dispute over unpaid wages.

Sources told sportinmalta.com yesterday that the Bulgarian has written to the Malta FA highlighting that he  did not receive his dues.

Rumen Galabov joined the Wanderers from Marsaxlokk  last summer. The midfielder was signed by former president Steve Abela as he was requested by former coach Danilo Doncic.

The case is set to be heard at the beginning of June.

34 Comments

 1. Allice says:

  Vera bezzina daqsekk mas sliema ghax m hemmx biex jixtruh ?

  [Reply]

 2. rainer says:

  is sliema bhal steve abela qatt ma kella u mux haj kolla li naf barra galabov em ryan cleavon u bajada bxeba pagi blura basta irijdu nidru ara abela dejjem halasom dak il kink bhal pres tana sciriha

  [Reply]

  Sliemaforever Reply:

  Tindahalx Ranier min tas Sliema u trijda ta Belti, u alla jbierek kemm hawn nicks differenti jiktbu , min jaf ux min hemm warajom lolllllll lirgulija kollox fil hajja u xejn izjed.

  [Reply]

  Sliema Biss Reply:

  @ Sliemaforever… Toqghodx tinhela ma min qed jirrispondi biex jghatti xturu wara li lahaq ghamel il-kuntratti imbghad harab l’hemm. Kif jista Steve Abela jiftahar u jiprova jikkumpara ma is-Sur Arrigo !!! qishom ix-xemx u xita… Is-sur Arrigo vera gab l-aqwa players u hallashom tajjeb imma kien ilu jghid li kien ser ikun l-ahhar stagun tieghu u meta waqaf halla il-pagi kollha mhallsin u kien u ghadu main sponsor tal-Club apparti li hafer certu flejjes lill club…Kemm hawn presidenti malta li jiefqu u jibqghu jghatu support lill club ???… Steve Abela hareg flus vera imma biegh l-aqwa players li hallilu Arrigo biex baqa jopera .imbghad iddecida li jirrezenja miskin biex iqatta aktar hin mal-familja qal u mar jithakkek mal -luxol mil-ewwel.
  min jaf ghala irrezenja f’Settembru ???? forsi ghax ma hax dak li dejjem kellu f’mohhu u issa qed jerga jipprova mal-luxol biex jilhaq it-tir li ghandu??

  Haga ohra ghax dan semma lill Jackson u Jorge…. ghax ma jghidilniex min kien warajhom biex jiktbu lill MFA w jitilqu l-Club u jmorru ma haddiehor… l-istess baqa jsir ma kul barrani li kellu l-club u jien nistaqsi ghala?? x’qed jippruvaw jghamlu ikkisru l-club..fil kaz f wicchom ser jibqa.

  L-ahhar haga nixtieq naf ghala qed jippruvaw jattakkaw lis sur Keith Perry u sur Mario Debono….dawn huma nies ta integrita kbira li min hemm wara il-kitbiet hawn taht ( wisq probabli l-istess persuna taht ismijiet foloz) lanqas jaf jispellija ahseb u ara xi tfisser…

  [Reply]

  mborg Reply:

  @Sliema Biss Forsi ghax xebbajtuh telaq. Ghaliex jrid joqod bil fors makom dan. Arigo habbar li ha jirrezenja xahrejn qabel ma rrizenja tigdiebx. Arrigo halla xeba kuntratti illi jiswew vicin il pagi li ghandom il belt illum u ma smajnix il abela jeqred fuq il kuntratti li halla arrigo bhal ma qed jamel perry. Fil fatt biex jehles mil kuntratti kellu jhallas hu bix jwaqfilom il kuntratti . Fil verita forsi ma ghandux flus biex joqod president? Jekk hu kapaci perry jbiegh il players illi ghandu bil pagi gholjin u jgibilna xi unuri u ma jibqax jeqred. It team tas sliema u team glorjuz u l`ikbar wiehed f`malta u rridu presidenti illi mhux jparlaw biss imma jgibu l`unuri inkella jdabbar rasu u jamel spazju ghal min ried jidhol u ma haallihhx. Qed nirreferi ghal Justin Attard li ried jidhol bil flus u warbuh. Sur Perry mohhok hemm u tibqax dhalli lil ta madwarek jigdbu biex tahbi xturek ghax kulhadd jaf illi is sliema inatat il licenzja tal uefa is sena l`ohra u kull ma kella tati lil xi players somma zghira taht l`10.000 total. Ghalhekk minitix qed tbellahhilna ghax din l`informazjoni hija l`istess li ghadda is sliema w lil mfa. Jekk mhux hekk ghidilna ta.

  Sliema dejjem Reply:

  @mborg, tridx thallina siehbi u lis sur attard izommuh il furjana u jtihom lilhom il flus, (tinsiex li dan gie umiljat fl elezzjoni tal kumitat ta Bkara u gie rrifjutat ukoll minn Mosta, nahseb xi rafuni hemm), wara kollox jista joqod president issa la s sur said mhux hiereg, ahna kuntenti b perry ghax slimiz u nippreferu hekk milli barrani li jigi biex jidher u mbad x hin jiddejjaq jabbunda l club !!!!  Diga ngdimna bis sur abela u ma rridux nerghhu nghaddu mill istess. Rigward is sur Arrigo informa l kulhadd li mhux ser jikkontesta ghas sena ta wara u mhux bhas sur Abela ghamel il kuntratti tal players, beda s season u telaq wara 2 loghbiet. Tibqawx tigdbu fuq il pagi ghax l Mfa mhux imgienen biex hargu l licenzja, sinjal li hem kollox kif suppost u konformi mal kuntratti.
  Jekk Alla jrid issa jkollna L Agm u tkunu tafu li kollox qieghed sew, anzi grazzi Sur Perry u shabu li helsu hafna mil hlasijet antiki li kien hemm, sahansitra halsijiet ta 2008 ! Min ghaminlhom dawk dak iz zmien ?

 3. valletta says:

  Ahna tal belt nafu kollox fuq kulhadd. L`importanti illi nafu il verita u li nghidu jkunu fatti. Sewwa abjad u ahmar qet titkelem. Kliem meqjuz u bis sens.

  [Reply]

 4. newtrali says:

  Kemm int injurant @sliemaforever mhux bil fors Perry sab il kuntratt hemm wara ta qablu. Mela hawn xi president jidhol fuq team minghajr kuntratti? Barra minn hekk Perry kien fil kumitat ghal dawn l`ahhar sentejn, ma jafx x`kuntratti kien hemm ? Mela x`kien qed jaghmel jekk ma kienx jaf bihom isahhan is siggu?
  Kif qallek tal belt ma missux dahal ghal piz jekk ma jifilhux u jhalli spazju ghal haddiehor. Qaluli illi ried jidhol wiehed tat tajjeb u jitfa balla flus fis Sliema W u ma hallewhx certu wiehed Justin Attard tat tajjeb. Forsi qed togbu il pozizjoni ta president lil Perry ?

  [Reply]

  stripes Reply:

  Iwa Justin qalli illi mario debono u keith perry ma rieduhx jidhol bis sahha avolja arrigo qalilom biex jdahhluh

  [Reply]

  Slimiz Reply:

  Justin Attard dak l-stess wiehed li dan l-stagun beda ma Birkirkara, pprova jmur ma Sliema, nghaqad mal-Mosta mbad spicca mal-Floriana???? 

  [Reply]

  stripes Reply:

  Dak l`istess wiehed ill offrilkom euro 80,000 u irrifjutajtuh u issa qet teqirdu bid dejn. Dak l`istess wiehed illi arrigo qalilkom biex ddahhluh u perry u mario debono ma riduhx ha jipqaw jmexxu huma u meta jarawh ta qali jharsu bl`ikrah lejh it tnejn li huma.

  Sliemaforever Reply:

  @ newtralli injorant int ghax waqajt f daw l aggetivi, ha nghidlek siehbi jien mhux bhalek tinqeda bisem falz biex taqghdi l ezzzigenzi tieghek , u alla jbierek f daqqa wahda kemm hawn ismijiet differenti jafu affarijiet fuq il club tas sliema hawn gew , jien u is sur Keith Perry qeghdin hemm ghax supporters u qatt mhu ha nhallu il club jeghreq , qatt u qatt, facli ghas sur keith perry jwarrab , l ahjar soluzjoni dik fil prezent, imma le, bhala familja maghquda zamm il kullhadd maghqud , hawn hekk hawn hafna qedt jinqdew b dil pagna ghax ma ghandomx il bajd kbir johorgu fl appert , iva keith perry il kullhadd ha jhalas serhu raskom , ghax lirgulija hekk tirikjedi u nerga nghid lirgulija hekk tirikjedi, ftakru li da Keith dahal fuq il president ta qablu li telaqna wara kwart ta listagun meta ftit xhur qabel kien ghamel hu il comitments mal players u coaches, fil kaz ta Galabov da l ghageb kollu il president qatt ma qal li jridx ihhalsu imma meta semma li mhux ha inzomuh , nassumi ghamel li ghamel , sweet revenge insejhilla jien , no worrys players jigu u jmorru coaches ukoll pero il club kbir wisq biex jigi gharkuptejh , u ha naghlaq hawn , lirgulija hija kollox fil hajja il commitments li jkollok trit izzomom sa l ahhar .

  [Reply]

  blu ta veru Reply:

  @sliemaforever Qed naqra il msgs ta hawn u ha naqbez bicca jien. Anke ghal abela kien facli jwarrab meta ried jirrezenja arrigo imma ma hallix il club jeghreq lanqas. Seta ma dahalx ukoll u halli lis sliema teghreq. Jigiefieri li qed taghmlu inti u siehbek perry ga ghamlu qablek abela u shabu. Xejn specjali ta. Tinqdewx bil kliem ghax intkom supporters ghax dawk li dahlu u garrew il club taghna ghal tlett staguni konsekuttivi bil flus u ix xoghol li taw huma supporters daqskom ta. Grazzi sur abela lilek u in nies li kellek mieghek ta l`unuri li gibt lil dan il mahbub glorjuz club tas sliema.

  [Reply]

  slimiz Reply:

  Tparlax fil vojt ghax il commitment illi kien ha il president abela kien ta snin. Da cert minnu jien ghax kont hemm fil laqgha generali l`ahhar wahda ta arrigo. Anka jien najdlek grazzi sur abela talli ghamilt maghna. Nispera illi is sur Perry jgibilna it tazzi bhal ma gibtilna int.

  [Reply]

  slimiz Reply:

  3 snin

  Newtrali Reply:

  nahseb ahjar wiehed jghid il- verita fuq Galabov. Inthom ridtu zzommuh imma b’ paga anqas. Ghalhekk ejja ma ndawruwx id- diskors…… Kien hu li rrifjutakom u mhux vici-versa.. at least qghid il- verita.

  [Reply]

  Sliema Biss Reply:

  Ejja ghal l-argument nghidu li hu ma accettax kuntratt b’inqas paga, hawn xi mignun li player tal fuq min 30+ sena jghamillu kuntratt b’salarju iktar milli kellu qabel jew indaqs??? trid tkun mazetta biex taghmel hekk sakemm ma jkollokx xi but kbir…xi haga li apparti l-belt hadd mghandu bhalissa.. Haga ohra lilek it-taparsi newtrali…. tista tghidlina peress li taf hafna fuqna. xipprova jghamel Abela min Ottubru l-hawn kontra Sliema ???? u ghala ???? Tini risposta u iddawarx kliem ghax kurjuz inkun naf…..

 5. Newtrali says:

  Billy il- vera int ma tafx tisthi titkellem hekk fuq Galabov. Kull min jafu jaf kemm hu player u fuq kollox bniedem gentili u umli. X’ tippretendi li ma jiktibx lil MFA meta qieghed 5 xhur lura fil pagamenti? Regarding il- UEFA B licence coach course li mar jghamel hawn Malta stess, qabel tparla kun ghaf il- fatti. Kienu ftit hafna il- jiem li falla u fuq kollox kien trenja ma’ Doncic f’ hin differenti. Ghalfejn issa qed nattakkaw lil Galabov ma nafx!! Min jaf kieku fejn tahdem int ma jhallsukx ghal 5 months tmurx ghand tal- union tipprotesta. Ftakar li dan huwa l- fulltime job tieghu u huwa ghandu l- commitements bhall kulhadd li jrid jonorhom. Hu biex tkun taf ukoll, meta tkun imwegga ma tistax titrenja jew tilghab. Apparti minn hekk ahjar tara’ min kien qed ihallas ghal kura tieghu… u niqaf hawn. Jien bl- ebda tort mhu wed nghati tort lil kumitat Slimiz prezenti ghax Steve Abela kien president, imma kull commitement irid jigi onorat.

  [Reply]

  billy Reply:

  @newtrali. jien  jekk qrajt sew ktibt li ghandu kull dritt ghax dawk huma flusu wara kollox.imma hoj il habel jrid jingibed miz zewg nahat fl istess direzjoni mhux opost ta xulxin. 

  [Reply]

  AHMAR U ABJAD Reply:

  Min jifhem fil futbol jaf illi meta tidhol president tidhol ghal commitments kolla li ghandu il club u li jkun ghamel il kumitat ta qablek ( mhux il president) ghax il kuntratti jiffirmawhom is segtretarju u il kaxxier ukoll. Jekk niftajar tajjeb meta dahal abela dan sab il kuntratti ta qablu jigifiri ta Arrigo, pagi fl`istess kategorija illi ghandna il belt illum u ma qatx jpacpac fil vojt u jghid fuq ta qablu kemm hallilu players b`kuntratti ta pagi gholja. Dan ra kif ghamel biex naqqashom u nehha xeba players kbar bhal Akangi, Barbara, Said, Annonam, Nwoko, Da Silva, u fl`istess him gabilhom 3 tazzi wara 4 snin jittewbu. Issa wara li telaq biex jirringrazjawh qed jghidu fuqu. Mhux ta b`xejn dawn it tip ta nies qed jonqsu fil football malti. Jekk pery ma jiflahx jhallas il pagi li sab,jmissu jew ma dahal xejn jew jehles mill players kif ghamel ta qablu.
  Ma tridx tkun xi xjentist. Ic cans ga gieh lil pery fit transfer window ta jannar biex jnaqqas il pagi meta telqu 4 players ta stoffa b`pagi gholjin pero flok ha ic cans illi gieh gab akter players u baqa fej kien.
  Fl`ahhar nett ha nzid xi haga. Dan l`ahhar xi persuni fi hdan is sliema qed jghidu illi sabu id dejn wara li telaq abela. Mela qed tghidu illi dak li ddikjarajtu fl applikazjoni tal licenzja tal uefa huwa falz ghax li kieku vera hemm id dejn li qed tghidu il uefa ma kinitx tohrog il licenzja lis sliema ? Ghal minn ma jafx is sliema hargitilhom il licenzja kull sena li ghamel president abela. Oqodu attennti ghax l`applikazjoni tal licenzja tal uefa hija ffirmata mhux biss minn abela izda mil kaxxier u is segretarju attwali Migneco u Clifton Grima rispettivament. Dawn iddikjaraw falz biex jahbu id dejn li qed tghidu ?
  U ohra kieku vera hemm id dejn ta zmien abela kif fit 3 snin tieghu hadt ma kiteb l`mfa, l`ebda coach, club, jew player ghal xi flus dovuti ? Forsi dawn kolla gideb biex jhammgu lil abela u jidher tajjeb il president il gdid ?
  Halluna tbellawnix ir ross bil labra. Abela jixraqlu jigi maghna tac city ha jitpaxxa u jiehu pjacir zgur . Forza valletta.

  [Reply]

  Sliemaforever Reply:

  Taf x hemm differenza ghal li ghit , li wiehed dahhal fuq ggant tal football malti u sab l ghajnuna kolla minghand is sur robert biex ikun jista jaministra ghal ahjar u l iehor dahhal warra li ta qablu warrab wara biss xaghrejn li kien ijlu li beda listagun , issa il kontijiet ghamillom wahdek biex tohrog ghal konkluzjoni

  [Reply]

  ahmar u abjad Reply:

  @sliemaforever Iktar hemm kapacita illi tidhol wara ggant malti tal futbol u taghmel success. Abela dahal fuq kuntratti ta xeba pagi u 4 staguni taht robert arrigo bla unuri. Naqqas il pagi bin nofs, ghajjartuh u gabilkom it trophy, super cup u il euro challenge cup. Dahhalkom 2 darbiet fil uefa, u bqajtu taqlawlu. Tal misthija ! U telaq wara 3 staguni u xaghrejn lima 3 staguni is sliema inghatitilhom il licenzja tal uefa kull stagun. Ma nafx kif issaportikhom ghal dak iz zmien kollu u ma telaq qabel. Isthu jekk tafu.

  Sliema dejjem Reply:

  Abjaduahmar kif taf daqshekk fuqna ? Taf x m ghedtx li s sur Abela nehha l players ta arrigo ax kellhom pagi gholjin kif ghedt int imma mbad xorta baqa al 3 sin shah igib ohrajn ta inqas kalibru inqas u b pagi gholjin xorta, ta arrigo nehjihom ax ried jehles minnhom mela ax jellhom pagi gholjin, u xi tghidilna ghal players li biegh bi prezz gholi ez roderick briffa, ivan woods, ian azzopardi ? Fiex nefaqhom il flus li dahhal ? U x  hadna bil players li xtarha s sur abela, Failla, Triganza, Josef Mifsud ? Bahh, xejn urelegation pool !  Ax l uniku unur sura li gab kien it trophy bi players bhal dronca, nisevic, chetcuti, said, bartolo, woods, alex muscat u ohrajn, kollha players li kienu fi zmien arrigo. Issemmilix is super cup u euro cup ta ax dawk mhux unuri magguri. U xi nghidu ghal kuntratt li kellu Doncic ? Min ghamilulu ?

 6. Billy says:

  Jien l aktar li ridt nefasiza hija li il players baranin magor parti taghhom li jigu jilghabu hawn naghmluhom allat imbad huma ma jidejqux jgibu il club fis shit.  tort akbar natih il clubs imbasta irridu hames barranin u x naf jien ghandna xorti kapacci inzommu 3 ahseb u ara hamsa.certu nies ma nifihmomx jien kif qed tghid int newtrali jekk dan vera jrid il flus li hareg mela is sena diehla nistaw nghidu li furjana ghal ma t isfel.imbad jigu jghidulek jhobbu jew jridu jghinu il club  lol football malti sar farsa shiha :-( ……nistaw mhux ingibu coaches baranin ghax il mentalita tal clubs maltin irridu nametuwa hija tad diletanti.

  [Reply]

 7. 3... says:

  Billy bir rispett kollu lejk teams kolla jsibu difficulta habba il pagi pero sinjal Li kapaci jidiskutu mal players U jzommu bilanc biex dawn ma jir-ribelawx U jaslu biex jiktbu lil mfa.

  [Reply]

 8. billy says:

  @newtrali ghandek ragun mija fil mija imma din hija ir realta tal football malti int tahseb li sliema biss ghandhom dawn il problemi?.ma irridx niftah kotba hawn ghax mhux etika.

  [Reply]

  newtrali Reply:

  @billy. Le naf, il maggoranza tat teams tal premier f`malta qeghdin fl`istess ilma. Pero ma hix skuza biex timpjega lil players u ma thallasx skond li tiftehem. L`irgulija iggib mod iehor. Ftit granet ilu smajtu jghid lil president tas sliema illi ha jenfasizza li jzomm il club finanzjarjant tajjeb habba ir regoli tal fairplay tal uefa, mbaghad naqraw illi qed jiffirma players godda meta ghadu ma hallasx il pagi tal is stagun li ghadda.
  L`iehor, il president tal furjana aqwa minn dan, jrid lil club jtih il flus li hareg. Dan bis serjeta, minn fejn ser jhallsuh ?

  [Reply]

  Sliemaforever Reply:

  @ newtrali meta tikwotta xi haga kwotta kollox, il President taghna qal li qedt jahdem hafna biex innaqas id dejn u ga irnexillu sa certu punt , u int gej titkellem fuq irgulija maghna , int min int xi wiehed tinhebba wara il pc li dejjem forsi weggawk it team tas Sliema dejjem tarom jerfaw lunuri , any how issa mur staqsi lil kull player iehor b galabov b kollox sa ftit xhur ohra ha tara jekk ahniex irgiel u jekk inhalsux , hafna patpit fil vojt min nies li ma jaghmlu xejn ghal football malti u imbghad jipretendu li jghijdu fuq dak u jghijdu fuq liehor, haga ohra ta l ahhar dan it team Keith Perry sabu hemm , il ftejim nal players ghamel il President ta qablu u f nofs stagun warrab . Fuq li ha ingiebu u ma ingiebux players , ahna ma ahniex club tal mument biss ahna kull sena dejjem niprovaw inkaxkru lunuri , mela gej int titkaza ghax qedt navicinaw il players hekk jonqos issa ukoll..

  [Reply]

  MARK Reply:

  Dan kif qed jhid illi qed jahdem biex jnaqas id dejn il president tas sliema w. Mela minn jkollu id dejn tinghatghalu xorta il licenzja tal uefa ? Mela kif hattu il licenzja tal uefa is sena l`ohra? Mhux qed nifhem ta femni naqra ?

  Sliemaforever Reply:

  issa inpaxik ma tarax ara x inhi bicca tieghek ,ibqa stenna ta ha tiehu ir risposta , jekk ghandek id dubji mur staqsi l mfa ghat twegiba , mur ta li int daqsek kurjuz .

  MARK Reply:

  M`ghandix ghalxix niccekja ma l`mfa ghax membru tal kumitat tas Sliema w jaddili l`informazjoni kolla li jkolli bzonn. Qalli illi f`gunju li ghadda kull ma kien hemm b lura f pagi kienu ta 6 players b cifra ta inqas minn 8,000 ewro u qalli ukoll illi ma thallsux fil hin ghax doncic insista mal president ta dak in nar Abela biex jitilghu training camp il Bulgarija u dawn kellhom bzonn jhallsu din il mawra bil quddiem. Dak id dejn kollu li kella is Sliema ta 3 staguni taht Abela. Inqas minn ewro 8,000. Dawn il players li kellom paga b lura kienu mifsud, failla, scerri, triganza, mintoff u alex muscat.
  U biex nkun ghatlek iktar ha npaxxik, meta telaq abela, hu u il membri shabu illi kien dahhal mieghu hallew cifra il fuq minn 100,000 ewro biex perry jkollu biex jahdem ghal da stagun. Jekk trid iktar informazjoni kemm tistaqsini u telefonata tmur fin nofs. Pero haffef jekk ha tistaqsini xi mistoqsija ohra ghax dan il membru mhux ha jkun fil kumitat ta lis stagun li gej ghax xeba jisma gideb. Dawn ic cifri li tajtek jaqblu ezattament ma dik id dikjarazjoni li ffirmaw minieco u grima, tesorir u segretarju u abela meta applikaw ghal u inataw il licenzja tal uefa. Issa jekk ma taqbilx ma dawn ic cifri kemm tajdli, anzi ahjar tirraporta lil mfa jekk ma taqbilx maghhom. F`kaz ibqa tiela sa ta qali u irraporta lil mfa.

 9. newtrali says:

  Mix skusa li qed tajt. Ga grat b`jakson u gorge santos li ma halsuhomx u kitbu il mfa. u issa b`dal player. Jekk ma jistawx jlahqu mal pagi ma missomx igibu iktar players godda bhal qed jajd f`dal websit.

  [Reply]

 10. billly says:

  Jkun jista jmur ghal course.miniex nghid li m ghandux jithalas ghax dawk flusu imma ma jistax jinsa kemm ghamlu mieghu il club,u mhux ghalih biss qed nghid imma ghal barranin kollha li jilghabu malta.

  [Reply]

 11. billly says:

  @clubs maltin ghoqodu ilaqu il players baranin halli imbad jiktbu lil mfa u tidhlu f hafna inkwiet.meta ha nitghallmu li hafna minnhom jigu hawn ghal flus u daqsekk ghax jkunu waslu fl ahhar stage.fil kass ta dan il player ghamel nofs stagun jitnejjek bi sliema  jekk trenja 100 darba dan l istagun u naf x jien nghid ghax qalli player ta sliema stess.u meta kien qed jaghmel il course tal coaching hawqn malta ma kienx immur training biex

  [Reply]

Leave a comment