Risultati tajbin ghall-weightlifters Maltin f’Londra

Sunday, December 13, 2009, 23:20

It-team nazzjonali Malti tal-Malta Weightlifting Association rega lura Malta mil-kompetizzjoni li ghadu kemm ha sehem fiha, London Championships li saru gewwa n-National sport center ta` Crystal Palace.

L-ewwel li dahal fl-azzjoni kien Clive Zammit fil kategorija 69kg li refa total ta 162kg fejn spicca 4th post.

Clive ZammitFil-kategorija 77kg kelna lil Rodmar Pulis li kien l-izghar atleta fil kompetizzjoni din kienet l-ewwel esperjenza il barra min xtutna. Kellu biedu tajjeb hafna fejn irnexilu jerfa it-tliet refat ta li Snatch u jaghmel l`ahjar refa personali ta 68kg. Fil- Clean & Jerks irnexilu jaghmel l-ahhar refa ta 79kg u jiregistra l-ahjar total tighu ta 147kg.

Fit-tieni sezzjoni dahal fl-azzjoni Stephen Borg fil-kategorija 94kg din kienet l-iktar kategorija li kin fija xejn anqas min 15 il-atleta. Borg kellu kompetizzjoni tajba fejn irnexilu jaghmel 90kg Snatch u 121kg Clean & Jerk, din kienet l-ahjar kompetizzjoni ghalieh fejn fl overall irnexilu jispicca t-tmintax il post minn erbejn atleta.

Fl`ahhar kompetizzjoni kelna lil Emmanuel Schembri li jinsab fi thejjija ghal loghob tal.Commonwealt li ser isiru l-India is-sena id-diehla. Huwa kellu kompetizzjoni tajba fejn anke irnexilu jikseb it-tieni posizzjoni. Fli-Snatch irnexillu jerfa 122kg u Clean & Jerk 154kg li hija ukoll record nazzjonali, huwa kiseb it-total ta 266kg u Fl-overall irnexilu jispicca il hdax il post min erbejn atleta.. Ghalkemm kellu kompetizzjoni tajba bi ftit zighra tilef bi ftit 117kg Snatch kif ukoll il-158kg Clean & Jerk.

L-atleti Maltin kellom ukoll loportunita li jaghmlu sezzjonijiet ta tahrieg mal-kowc ta Crystal Palace Keith Morgan fejn dan kemm il darba kien il- Kowc nazzjonali ta l-Ingilterra ta L-Olanda kif ukoll tal-Guyana, Ghandu hafna atleti li jiprezentaw lil Ingliterra lil Irlanda lil Cipru u ohrajn.

Is-sezzjoni kienet ifokata l-aktar fuq Schembri fejn sar hafna tahrig fuq movimeti specjalment fuq ir-refa Snatch.

Fis-sezzjoni ta training mar hafna tajjeb Pulis fejn irnexilu jaghmel l-ahjar refa ghalieh ta 90kg Clean & Jerk li tfisser 11kg aktar mill kompetizzjoni.

L-atleti kinu akompanjati mill ufficjali Jesmond Caruana u Mark Pirotta.

L-assocassjoni bhalissa ghadeja bi thejijja ghal kampjonati nazzjonali li ser isiru il Hadd 20 ta Dicembru fl-ghaxra u nofs ta filghodu gewwa il kumpless ta-Cottonera.

Leave a comment