Powerlifting: Rizultati tal Kompetizzjoni tal-Powerlifting gewwa il- Belgium Antwerp li kienet World Single Lift Championships bejn it 2 u 4 Junju 2017

Monday, June 12, 2017, 10:22

Francis Spiteri ha sehem fil- world single lift championships fejn hu mar b’intenzjoni li jaghmel il European u World Record ta l-squat. Hu irnexxielu fl-ewwel refgha jaghamel 140kg fit tieni refgha ghamel 151kg li dan kien world record warajha kien hemm atleta Francis prova jerfha 152.5kg ghalura biex hu jidefendi it titlu tieghu kellu jerfa 153kg . Ghalkemm il kompetitur tieghu ma rnexxilux jerfgha il 152.5kg gie rebbieh bit 8 kg vantagg fuqu . Dan ir record LI sar min Spiteri ta min jghid li kien ilu dawn lahhar ghaxar snien ghand l-istess persuna Franciza .  Spiteri ikompeta taht -82.5kg fil catergorija ta M6 li tigi (65 sa 70 sena). Il competitzjoni  ta deadlift saret il hadd 4 ta Gunju fejn Spiteri ikompeta u spicca bl-ahjar refgha ta 175kg u b din ir refgha spicca fit-tieni post.

Il kompetitur Dylan Callus ha sehem fil-World Single lift Championships u ghamel zewg World Records fil kategorija tal juniors ta taht 23 sena, wiehed fl-squat u iehor fid- deadlift.

Fil kompetizjoni tal squat hu kien fil klassi ta taht il 110kg u spica b refgha ta 240kg u din ir refgha wasslitu ghal lewwel post fil-juniors  ta taht – 110kg. Callus zid il world record li kien hemm qabel b 9.5kg. Fil kompetitzjoni tal bench press spica bl aqwa refgha ta 160kg u gie lewwel mil juniors u il hames mis seniors ta taht il – 110kg. F deadlift l ahjar refgha ta Callus kienet ta 300kg. Hu ha lewwel post fil juniors u ghamel World record tal juniors u zidt l-antik li kien hemm 19.5kg. Huwa spicajt ir raba mis seniors fil kategorija ta -125kg .

Leave a comment