Plan to try and salvage St. George’s from Div One drop

Thursday, June 14, 2012, 8:10

by Sandro Micallef and Joshua Cacciattolo

A plan is in place to try and save Malta’s first football team St.George’s from playing in the second Division next season.

This issue came to light in the last MFA executive committee meeting when a suggestion was made that a decider is to be played between St.George’s and St.Patrick in order for one of these to continue to play in the MFA First Division. This is due to the fact that the MFA has accepted the application from Ta’ Xbiex FC again to play in the Third Division.

The Executive Committee will put the following plan to the MFA’s next Council meeting.

The plan which has been masterminded amongst other by Michael Cutajar member of the St.George’s FC and currently an MFA employee suggests that the Third Division will be composed of 14 teams, the Second Division will be composed of 14 teams as well, whilst it is being suggested that the First Division will be played with 12 teams.

The MFA council will now propose that a decider between the two teams that have been relegated last season St.Patrick and St.Georges is played on 30th June 2012. This decision has led to an immediate reaction by the First Division Standing Committee that have already sent in a protest letter to the MFA’s General Secretary. The Standing Committee are not agreeing with the MFA’s division structure proposal.

This particular MFA idea contrasts heavily with the election slogan that the current MFA administration had been proudly shouting on…. Clubs, Clubs Clubs.

The two First Division representatives on the MFA Executive committee are Charles Scerri and Joe Sammut of Lija and Pieta respectively.

52 Comments

 1. Mario Camilleri says:

  Why are you taking this fact so angrily Sandro? Is there something wrong to TRY and save St’George’s? After all, A DECIDER WILL BE PLAYED. If the MFA does not agree, St’George’s will play in 2nd Division. That’s the end of the story. Why did you come out with this PLAN OF YOURS? Do you have ANY HIDDEN AGENDA??? OR….You are using St’George’s to try to grab the Grapes that you cannot reach??

  [Reply]

 2. Bugeja says:

  Jekk taghdi LIDEJA Ta “ST.MICHEAL” u salvaw Ta bormla xeba swatt iktar tiehdu fil ground jekk ikollkom biex taqdu hdax ghax min jigi maghkom irrid ikun gravi biex jacetta li jifirma ma club bi storja “KBIRA” Imma Bla ebda FUTUUUUUUUUUUUR!!!

  [Reply]

  Football Reply:

  Xi darba chosi irid izarma…….. u em jibda il FUTUUUUUUUUUUUUUUUUUR taghkom!! lool

  [Reply]

  Bugeja Reply:

  Ic chosi!!!!!!! Ic chosi min Jahbat?????

  [Reply]

 3. kaltz says:

  Regolament ta’ MFA
  (b) Additions and/or alterations to the Competition Rules or to the particular rules of competitions made after the first Monday in June shall not come into force at least until the end of the coming or current football season, as the case may be, during which they are approved. This rule need not be followed if the General Meeting of the Association, with at least two-thirds (2/3) majority, decides otherwise.
  (c) Notwithstanding the provisions of sub-clauses (a) & (b) above, in the case of existing competitions, rules which may in any way effect promotion and/or relegation issues shall not come into force at least until the commencement of the second football season following the coming or current football season, as the case may be, during which they are approved. This rule need not be followed if the General Meeting of the Asso-ciation, with at least two-thirds (2/3) majority, decides otherwise

  [Reply]

  Bugeja Reply:

  Well done kaltz ma kienx jafa st.micheal din:):))

  [Reply]

 4. adrian says:

  mill-girbin li hergin mit-toqba ma nippretendix ahjar, x’intejjen ta’ nies !!

  [Reply]

  amos Reply:

  yes i think that is the best information alat bantu sex

  [Reply]

 5. Bugeja says:

  Ghax il korruzjoni fil ground biss issir fil futboll Malti???? U mhux hekk l-ewwel ma tibda l korruzjoni fil KURITURI!!!!!!! U haluna ta xejn dejjem jonqsu nies fil ground!!!!! . La jispicca Micheal ta bormla talqu l club intom ghax huwa jzommokom bi tama kieku dahal ghalih huwa dak il proget mizbla li ghandkom tal bacir kieku ga lest GHAX JAF MIN FEJN GHANDU JAGHDI……..Imma mhux korrott!!!!

  [Reply]

  Emanuel Zahra Reply:

  Sur Bugeja, ghandi informazzjoni li ll-Laqgha Generali tas-St George’s FC sarret illum is-Sibt 16ta’ Gunju, b’dispjacir ninurmak li ghal din il-laqgha kien hemm attendenza rekord ta’ soci. Ninspera li mintiex sejjer taqsam qalbek b’dak li habbartlek, inselli ghalik! …….. Jekk inti mil-Birgu Sur Bugeja, nahseb li taf sewwa min qiehed izzomm lill-Club tal-Birgu b’bilanc finanzjarju positiv………. inselli ghalik

  [Reply]

  Bugeja Reply:

  Bi Tama ha tmut Sur Zahra anzi iringrazja lil Alla li ma tilhaqx taraghom Third lil PIJUNIRI Tal futbol mal bahrin!!!!

  [Reply]

  Emanuel Zahra Reply:

  Mhux b’tama Sur Bugeja, izda b’konvinzzjoni ……..iz-zmien biss sejjer jaghtini ir- ragun, (tibzax, mhux sejjer iddum tistenna wisq). Sadanitant ibqa ittama li il-grieden got-toqba jevitaw lill-Pijunieri tal-Fulbol, ibda ipprepara il-velenu kontra is-St George’s u x’naf jien bil-lest……….. Awguri Sur Bugeja, by the way, Inti qed titama li il-Pijunri jaqghaw third …………. Min jejx bit-tama, imut bil-piena! lol

 6. Matthew TOnna says:

  Ma nafx ghaliex semmejtu l-artiklu b’dan il-mod. Kieku verament riedu jgibuwa b’dak il-mod, kienu jaqbdu u jiddeciedu li jnizzlu lil St Patrick’s mill-ewwel u lilna jhalluna hemm….imma le hemm possibilita’ ta’ decider. Lil dawk li qalu li l-Birgu l-ewwel f’kollox….lol veru l-ewwel fil-Korruzzjoni. X’jista jinghad fuq il-kaz tal-korruzzjoni tal-Birgu. Mela sehh kaz fil-1st u dik is-sena telghu premier (fair enough) kumbinazzjoni tawhom cans jilaghbu l-ewwel l-loghba premier, u ddecidew li jnizzluhom 1st jergu. Safejn naf jien, jekk kaz sehh fil-1st, division iktar baxx tinzel, mhux tibqa tilghab fl-istess divizjoni. 

  Min qed ifotti??? 

  [Reply]

 7. Gahan says:

  Bir rispett kollu lejn Bormla pero ma nafx ghaliex dan il fass kollu ghax li kiteb Sandro hija l verita! Verita hi li Michael Cutajar qed jipprova jiddendel ma kull spaga halli ma taqawx second…pero f wicckhom ha jibqa ghax next season 2nd ha tilabu…u alla hares ma jkunx hekk ghax kieku farsa kbira fil futbol malti!

  [Reply]

  Emanuel Zahra Reply:

  Dalwaqt sejrin tikkonvincu lill-UEFA li is-Sur Michael Cutajar u L-MFA u li l-MFA hija is-Sur Micahel Cutajar …….. iddahqux aktar nies bikom. Lil kieku dak li qed tejdu kien minnu kieku zgur li is-Sta George’s hadu dak li verament kien haqqhom ware dak li kien garra fil-kaz mal-Vittorisosa Stars.

  [Reply]

  Adrian Mallia Reply:

  U issa inti sur GAHAN, ha nghidlek x’inhi farsa tal-futbol Malti…li tinqabad b’korruzzjoni sfaccata fil-1st Division u minflok taqghu second, taqghu mill-premier ghal-first, meta intom kontu tlajtu b’KORRUZZJONI TAL-GAHAN fil-vera sens tal-kelma!! Il-korruzzjoni kienet saret fil-first u mhux fil-premier…mela teknikament suppost waqajtu second!  Dak serq…Dik il-verita u fatt maghruf!! Dik farsa fil-futbol Malti..il-club tieghek…mela bicca decider! Lanqas qatt ma ssemmejtu fl-istorja tal-futbol intom u wara li bdejtu tissemmew waqajtu wahda ghaz-zufjett ghax lanqas saghtejn shah m’ghamiltu fil-premier!! U l-vili tefawkom first…dik spaga mdendla zgur bit-tama li tergu titilghu premier kif fil-fatt ghamiltu s-sena ta wara! U malajr nqattghet l-ispaga ghax ghamiltu season taqilghu go fikom biex waqajtu meta waqa team wiehed biss!! Min hu l-Gahan? Min hu l-farsa?? 

  [Reply]

  adrian Reply:

  the name says it all ‘GAHAN’
  - il-farsa taf sew meta kienet !!!

  [Reply]

  Gahan Reply:

  Xeba paroli fil vojt u l fatt hu li 2nd division ha tilabu next season! I m really sorry for you :(

  [Reply]

  Emanuel Zahra Reply:

  Nissugerilehekk li tistenna ftit iehor …………………. and by the way, don’t even bother to worry about St George’s, rest assured that they can take great care of themselves! Personalment, jiena nispera u nittama li inti u kull jahsiba bhalehekk jidipzapunta ruhhu bil-kbir ……kif jejt il-Malti, hanqa ta’ hmar, qatt ma’ telghet is-sema ….

 8. bormla says:

  Hehe indahhlu tal- vittoriosa stars nahseb mhux ahjar tghalqu halqkom intom jew tnizzlu idejkom ghax kemm min halqkom kif ukoll min taht idejkom riha tintenn ta’ korruzzjoni ghandkom mela insejtuwom id- 90 minuta premier biss !!

  [Reply]

 9. Salvu agiuis says:

  Assasini BORMLA kollha. hargilkom it-tahwid sandro li andkom…. ilghabu second . BIRGU l-ewwel u dejjemqabilkom f’kollox

  [Reply]

  wenzu Reply:

  iva mela fi regatta dejjem qabilna wkoll loool idahqux nies bikom jahasra!! orru ifirhu bil 11 t`awissu meta nies ikunu ix xoghol u intom tohorgu b`dik il karta peta l`ghandkom lool

  [Reply]

  Emanuel Zahra Reply:

  Sur Agius, mhux sejjer naqa ghal intimidazzjoni tieghek, pero nahseb li trid tistenna ftit halli tkun tafx jekk is-St George’s humiex sejjrin ikun sejjrin jilaghbu mal-Vittoriosa Stars, nispera li mhux qiehed iddejqek il-fatt li din tista’ tkun realta’ ……….. insomma, cert wkoll li (gahlinqas hekk tider min kliemek) li konfront Vittoriosa Stars vs St George’s ma’ jdejqek xejn affatu! Nistennew u naraw…

  [Reply]

  adrian Reply:

  taf sew min hu l-assassin !!!

  [Reply]

  Johann Cini Reply:

  l-iktar fil-festa mimlija hammallagni u regatta ahjar minnha!!

  [Reply]

  bormla Reply:

  Assasini intom ghamiltu kaz ta’ korruzzjoni fl- ewwel divizjoni u minflok laghabtu f’ divizjoni inqas ergajtu laghabtu fl- ewwel divizjoni ghandek ghalfejn tghajjar lilna assasini int mela intom x’ intom hal- qormi f’ kaz ta’ korruzzjoni bhall tghakom spiccaw third divison mhux ahjar tghalaq halqek siehbi ghax meta tifthu flieh riha ta’ korruzzjoni ma’ tohrogx biex tiskongra trid tkun pur u zgur li intom ma tistawx tiskongraw korrotti !!

  [Reply]

 10. Johann Cini says:

  jiskantawni kif ma jisthux isemmu u jipprovaw itappnu isem Bormla il-girbin li jidhlu jikkumentaw hawn gew,  u zgur li nihduwa bi kbira! ghax insiwazzjoni infondata ghalhekk! Tafu x mhux infondat imma ppruvat mil-qorti l-kaz ta korruzzjoni u li  habba fih ghamiltu 90 minuta fil-premier….   a person is innocent until proven guilty, and Vittoriosa S were found GUILTY!! 

  [Reply]

 11. VFC ULTRAS says:

  Down down down

  [Reply]

  Football Reply:

  Intom amiltu down down down meta waqa wiehed biss lol

  [Reply]

 12. Emanuel Zahra says:

  I have read with great interest your article named “Plan to try and salvage St George’s from Di1 drop” written by Mr. Sandro Micallef and Mr Joshua Cacciatolo.

  To be honest, I felt extreamly disappointed and disillusioned about the low level of sportive investigative journalism.

  I will not try to go into specific details as I feel that other contributors to you site have already made a number of solid arguments against your article. But I feel that I must insist that the leas Mr Micallef and Mr Cacciotolo do is stick to facts and not cast unfounded doubts and a hotchpoch of statements only aimed at implying that something foul play was going on. I urge Mr Micallef and Mr Cacciatolo to read their article again to see what I mean.

  On the other had, yes, “dieci e lode” for the simple fact that you might have increased the number of hits to your website thanks to a a rather speculative article.

  [Reply]

  Terrence Briffa Reply:

  I sincerely think that the story was very good. Who else would have come up with such an idea if not an MFA employee and an MFA statute worm like Michael Cutajar ?

  [Reply]

 13. German Falzon says:

  Li ma nistax nifhem kemm qwd tohduha bi kbira li kixfilkom il-pjan sandro. lil dan il-gurnalist tafuh dan ma hemmx kantunieri fuq kulhadd jikteb, mela ax tahsbu li intkom bormla kulhadd jibza minnkom ? x’tippretendu li shabkom il-Birgu ihallu kollox ghaddej mhux ovvja li kienet se tohrog xi darba din l-istorja. U ohra it-tort u kollu ta’ Michil Cutajar kieku ma joqghodx jiftahar fl-MFA li t-team ta’ bormla qatt ma jilghab second ma kien jigri xejn, imma s-Sur Cutajar tant ghajjat dan l-ahhar fuq it-telefone u fil-kuruturi tal-MFA li ghandu pjan hu skond hu “hallu f’idi afdawni u taraw”. !!

  [Reply]

  adrian Reply:

  IS THERE SOMETHING ILLEGAL IN THE PLAN ???

  [Reply]

 14. Clint Falzon says:

  Isma mhux al xi haga imma intkom kolla ta’ Bormla b’min tridu titnejku ? mela tahsbu li hadd ma jaf x’hini ghaddej fl-MFA u fil-kumitat taghkom dawn l-ahhar gimghat ? ejja tilabueix tal-virgni, ma tridux taqghu second u qed tippruvaw tiggranfaw mas-sahha li andu michael cutajar go bormla

  [Reply]

  adrian Reply:

  basta ma nhawdux fil-players

  [Reply]

 15. Joseph Scerri Bormla says:

  Sur Micallef sa ftit ilu kont nahsieba mod iehor fuqek, pero meta rajt l’artiklu tieghek ma tantx hadt zmien biex inbiddel fehmti. Ma nistghax nifhem kif hriegt b’din it-teorijja konklussiva tieghek. pero haga li fhimt mill-ewwel hi li l’ghan tieghek hu biss li tattakka lis-sur Michael Cutajar, bniedem irrispettat ma Malta kollha fuq il-football Malti. Min jaf kieku ma kienux imdahhlin is-St.George’s f’din id-decider, tejdt kien jikteb b’dan il-mod is-sur Micallef?

  [Reply]

 16. Peter Azzopardi says:

  sandro mela St. Georges wahiedhom se jilghabu, u x`garanzija ghandek li se jkunu St.Georges li jirbhu il konfront, allura ghalfejn kontra Bormla biss l`artiklu, u int fejn kont meta kien hemm dak il kaz ta` korruzzjoni bein it-teamijiet ta` Bormla u birgu u il birgu instabu hatja u xorta baqghu premier, jew inti kazi ta` Bormla biss jinteressawk, Veru kaz ta` min jara hotobtu jaqa u jmut zopptu, jew inti wiehed mi dawk li farka f`ghajnejn haddiehor tara u travu f`ghajnejk (biex ma` nghidlikx x`imkien iehor) ma tarahx.

  [Reply]

  wenzu Reply:

  ax Sandro haseb li Bormla jaghmlu bhal birgu u jixtru l`players biex jirbhu loghob ux hekk Sandro? ;)

  [Reply]

 17. adrian says:

  as a BORMLIZ, i feel really disappointed from the above !! from what i can understand it was proposed that TWO relegated teams will play a decider which is still to be confirmed, so how can it be a masterplan in order to salvage Saint George’s from the division one drop. Please be more clear in what you are saying, if you know something else please enlighten us otherwise a sincere apology and a correction will be the only honourable way to get out of this mess.
  thanks & regards, adrian.

  [Reply]

 18. Johann Cini says:

  dear sandro at school they always taught us that when you assume you make an a** of you and me. and that is what you are doing.  in case you forgot the eventual game will be played against another team, i cannot find sense in accusing mr cutajar who is a person that although he loves bormla, but is also an integral member of mfa who always did a sterling job in both roles.  sandro you have a very good web site and i thank you for all your work, there is no need to make, with all due respect stupid allegations to add more clicks to your website
  regards
  Johann 
  Bormla 

  [Reply]

  Bugeja Reply:

  Don’t worry Johan no one take notice of your down under town:):)

  [Reply]

 19. blu says:

  x.imhabba ghandek lejn il pijunieri tal football malti, ma kontx nipretendija minnek sandro, hrigta hdura min go qalbek ghal bormla , min jaf kiku kienu pajjizek kontx taghmel l-istess ,,il vera jmissek tisthi

  [Reply]

  Hans Fenech Reply:

  Jisthi ghax ippredentejtu li kollox jaghddi haxx haxx minn taht qiesu ma gara xejn ? ilghabu second ta’ bormla

  [Reply]

 20. Ray Calleja says:

  Sandro qabel taqbad tpeclaq forsi dal pjan habba Mgarr Utd biex jitilghu 2nd . jien nara taghmel hafna sens li 1st 13 il team, 2nd u 3rd 14 milli jkun hemm 15 il team fit 3rd. tider li ghandek lis St.George’s ghal qalbek Sandro mela mhux 50-50 cans daqs St.Patrick.

  [Reply]

 21. Roderick Mamo says:

  Ghaliex biex islavaw is – st’ george’s fc mela is- st’ patrick mhux ukoll ghandom cans isalvaw jidispjacini nghid min qallek li qed tfajjar bl- addocc sewwa qallek u dan juri bic- car haga wahda u min ghandu jifhem jifhem x’ misthijja ta’ argument gibt bhall- li kieku st’ george’s ivvintawa din

  [Reply]

 22. Chris says:

  Why try to implore that this is being done to salvage St.George’s ? If this proposal is approved, what guarantee can YOU Mr.Micallef give that it will be St.George’s, the Pioneers of Maltese football, to avoid the drop. Is there a hidden agenda to attack somebody else, whilst using the Pioneers ? Do you remember that last year, the MFA Executive and General Council, decided that 5 teams were promoted from the 2nd Division ? Wasn’t that unusual, and was this also a plan to help some other club ? I also believe that your informants are incorrect, as this proposal wasn’t initiated by our Council Member Michael Cutajar.

  [Reply]

 23. Bugeja says:

  U Mela sewwa qal Clint Darmanin….Mela int mhux malta qed tghix jewwwwwwwwwwwwwwwwwwwww!!!!

  [Reply]

 24. Clint Darmanin says:

  why are you saying that it is a plan to save St. George’s? in my opinion it might be a plan to save St. Patrick as well or to give a chance to both.  I support neither team but I think this is just a hypothesis and not factual at all. I think that you are simply attacking Mr. Cutajar personally, if St. George’s dont want to be relegated since they are the first club in Malta, St. Patrick surely didn’t want to celebrate their 100th anniversary with a relegation. This last statement is just as fictional and hypothetical as the above article.
  In no way am I saying that I agree with this proposal, but shooting names and ideas like this is not ethical at all.

  Moreover the 3rd and 2nd division have been played between 14 teams last year and the 1st division with 12 teams, so I guess the ‘masterminded’ proposal should read 13 teams in the 1st division. 

  [Reply]

  Zambu Reply:

  Sewwa wiegbek. Is-soltu Sandro int tfajjar bl-addocc u titfa t-tajn. 

  [Reply]

  Samuel Reply:

  Clint nahseb ahjar ixomm taht ghabtek ghax kemm INT u michael cutajar ghadkom xi xxommu

  [Reply]

  bormla Reply:

  U inti m’ ghandikx x’ ixomm habib imma imbierek alla micheal qatt ma nqabad f’ korruzzjoni ara intom inqbadtu f’ korruzzjoni u suppost laghabtu third division kif kienu laghabu hal- qormi min qabez ghalikom dak inhar biex tilghabu first ja mahmugin !! u korrotti shame of cottonera

  [Reply]

  Clint Darmanin Reply:

  Yeah right Samuel. one cannot in your opinion be neutral in this case. I think you would like to hear me say you are right coz that’s the way it works here.  Just to remind you that I have no connection with Mr. Cutajar or any club in question.
  I don’t really blame Sandro for publishing such crap journalism, because there are still people who are gullible enough to believe everything they read. 

  [Reply]

Leave a comment