Ngħidlek injorant, ikolli raġun u ttini l-ħamra!

Monday, March 29, 2010, 15:16

minn Josef Galdes

Ir-Referee Chris Lautier li ma kellux weekend trankwil

Ir-Referee Chris Lautier li ma kellux weekend trankwil

Fil-partita tal-weekend li għadda dik miċ-Championship Pool bejn Sliema u Qormi, ġara femomenu kbir. Qormi għelbu lil Sliema 4-0 biex din kienet it-tielet rebħa ta` Qormi fuq Sliema dan l-istaġun. Il- goals kollha wasslu minn Camillo Sanvezzo li għaqqad poker personali. Kontu tafu li t-tieni penalty ta` Qormi kien minn barra l- kaxxa l-kbira ? Ir-Referee Lautier rah ġewwa. Heqq penalty la għoġbu hekk. Din isbaħ imma….. Mela ħin minnhom Woods ħa l-ballun bir-ras minn id waħda tal-goalkeeper Farrugia u ssaffar foul. Ir-regolament jgħid li biex jissaffar foul il-ballun irid ikun f`idejn it-tnejn tal-goalkeeper biex ikun imssaffar il-foul u sussegwentament trid tingħata karta safra ukoll.

Din kienet xi ħaga li insejt turiha lil Jonathan Bondin li diġa kien ammonit, ehe naf xi ġralek insejt il-karta il-ħamra fid-Dressing room. Kollox sew naħfirlek. Imma din l-ikbar wahda……

Il-coach ta’ Sliema Mark Marlow wara li qabżitlu għax barra dan kollu anki beda jwaqqaf lil attakanti ta’ Sliema f`offsides li ma jeżistux, qal lir-Referre li hu injorant…. naħseb li kellu raġun, semgħu jgħidlu hekk minn xi 30 metru bogħod għaliex lanqas ir-raba uffiċjal Clayton Pisani ma qallu xejn, imma keċċieh minn fuq il-bank. Prosit Lautier! Irnexxielek iżżomm ir-record tieghek personali li meta tirrefjahom int lis-Sliema dawn ma jirbħux. 100% record negattiv jew pożittiv ideċiedu intom !! Saħħa

19 Comments

 1. Keith B says:

  xejn sew u dritt għal ġol-ħajt ! loooooool ejja minn hemm galdes :)

  [Reply]

 2. Alex says:

  Galdes

  .. mur hu course ta kif ghandek tikkummenta loghba ax qas idea mandek ..

  [Reply]

 3. peppi says:

  Wara kollox dan ir-Referee fir’ rigward jiftahar man nies li iktar jhobb jqatta l hin mal hamiem id-dar milli jmur jirreffja loghba premier…. Jidher li tilef l motivazzjoni kollha , ghandu jwarrab min hemm u jghamel post ghall xi referee iehor dedikat (re:UEFA)

  [Reply]

 4. 4u2see says:

  il vera qaziztni nisimak tikumenta fuq din il loghba qad ma smajt kumentatur bhalek jajd dak il kliem fuq tv waqt li qed jikumenta fuq loghba u jajd dak il paroli fil vojt li qed int proset alik sabih haqek il presentatur ta sena .. darbohra mur mas supporters u ajru min emek ir referee u mhux min fuq t tv ax mhux tajjeb ghal hemek specialment jergaw jilabulek s sliema ax jien ixaqleb lejom rajtek ax wegak wisq

  [Reply]

 5. dumpy says:

  ma nistax nifhem aliex qed tamluha bi kbira din ghax ikkritika lil lautier galdes. x’qal malafamanti ? jekk ghajjru injorant dik mhiex malafama aliex mark marlow stess ametta li ghajjru r referee injornant …. dan ammettieh anke l-president tas-sliema steve abela waqt il-programm l-argument tas-super 1

  [Reply]

 6. vfc says:

  Jien ghalhekk ktibtlu hekk lil dan il bicca gurnalist tal habbagozz ghax issa too much,mhux libell biss qed jistenna dal purcinell imma daqqtejn tajba go halqu,mur oqghod aqa an nejk fit teleshopping bahbuh ghax ghal hemm tajjeb

  [Reply]

  el Tigre Reply:

  libell ghax qal hek injorant?

  ara vera tider li mal belt ax hlief libelli u protesti ma johrogx min halqkom

  [Reply]

  FORZA VALLETTA CITY Reply:

  MILL BIEB IL BELT IL BARRA KOLLHA GHAJJURIN GHALINA el Tigre FERHAN GHAX……………..

  [Reply]

 7. warren Bugeja says:

  Sur galdes Ahjar taghlaq halqek ghax ghad issib xi referee jew player u itellek il qorti fuq malafama. tpecclaq wisq kemm fuq dan is site u anke fil kummentarju tal loghob… Sandro thaddmux mieghek ghax hsara qed jaghmilek f imagni tieghek… Parir habib…

  [Reply]

 8. vfc says:

  Nahseb li wasalt ghal gibda tajba minn widnejk kummidjant Galdes

  [Reply]

 9. city star says:

  Well done Galdes

  [Reply]

 10. dumpy says:

  Josef glades andu d dritt jikkritika . Taf x’naf li meta jun kastigat referee qatt ma jun maghruf fil media mela kompli kkritika Josef. Dwar dak li qal joshua ma jamilx sens taf joshua li referre jiehu il fuq minn hamsin euro kull loba… Dawn il flus li jaqilu Mhux al familja … Mela hallina x sagrificju dak good part time

  [Reply]

 11. sam says:

  Nixtieq inwiegeb lis-Sur Kevin, Imbilli nghixu f pajjiz demokratiku u hawn il-liberta ta l-istampa ma jfissirx li ghax bniedem jjissuspetta jista jaqbad u jhammeg lil min irid. U nirrepeti gurnalist profesjonali qabel ma jikteb ghandu jaghmel ir-ricerka u jekk ikollu l-fatti iva mhux talli ghandu jinforma l-publiku imma anke jirraporta ghax dak huwa dmir ta kull cittadin ,Jekk mill-bqija huma biss spekulazzjonijiet nerga nghid li Galdes iparla fil-vojt u hemm bzon jiehu xi lezzjoni dwar l-etika gurnalistika

  [Reply]

 12. kevin bugeja says:

  prosit galdes , tajt , stampa cara kristal ta kif l affarijiet zvolgew kontra it team tas sliema , da kif , taqbad u tkecci coach, minajr qas biss , tamonieh , u warra kollox , fuq kelma insinifikanti, li tismaha kullimkien , kemm issir ghar min hekk , fil grounds ta malta , bil kliem hazin u ix xenxilli kolla , u ir referees qas biss jaghtu kaz, jien fuq lautier , ma nafx x ha naqbad nemmen , pero li hu zgur li kull meta jirefja lis sliema dejjem b xi haga , jekk hemm bzon nitlob lil kumitat jiprotesta, biex jekk hu possibli , dan ir ref , ma jirefjaniex, u ghal min qal biex tmur tiraporta , nara bla sens , jien nahseb kullhadt jaqbel li f malta hawn il koruzjoni , imma hadt ma jista jkun cert , l istint jghidlek hekk u xejn izjed

  [Reply]

 13. sam says:

  .( Prosit Lautier! Irnexxielek iżżomm ir-record tieghek personali li meta tirrefjahom int lis-Sliema dawn ma jirbħux)
  Jekk taf b dan kollu u kont kuraguz bizejjed li tIKteb dan l-artiklu, f gieh il-futball Malti xinhu jzommok milli tirraporta ghax mill- bqija jekk ma taghmilx hekk ikun ifisser li qed titfa hafna nsinwazjonijiet u tnaqqas mill-integrita tal-persuna BIEX TPARLA FIL-VOJT INT

  [Reply]

 14. Christian Curmi says:

  Jista` jkun li kummentatur ghandu dritt jghid “Haqqek Medalja ghal gieh ir-Repubblika” lir-referee – pero taht kull cirkustanza mhux accettabli li kowc jghajjar lir-referee “injorant”. Nsaqsi : Fl-episodju tat-tieni penalty kellu ghajnuna mil-linesman ir-referee? Nemmen li bhal ma referee ta` karta hamra lil kowc tas-Sliema ghal dak li qal kull referee ghandu jkun konsistenti ma` kull kowc u plejer ghax il-kliem hazin, dagha u tghajjir li nisimghu fil-grawnd indirizzat lejn ir-referess mhux ftit. Hassejtni disgustat nisma` ko-kummentatur jghid : “Jekk jiskorjaw is-Sliema zgur ir-referee jara x` se jaghmel biex ihassarulhom” – Jekk jaf b` xi haga li min ihobb jara l-futbol Malti ma jafx biha – jaqbad u jmur u jirraporta ghand il-Kummisarju tal-pulizija. Kulhadd huwa suggett li jkollu gurnata hazina – plejer, kowc, referee, gurnalist u opinjonista.

  [Reply]

 15. Joshua Cacciattolo says:

  Kulhadd uman .forsi vera kellu partita xi ftit hazina, izda kritika harxa. Tinsewx li dawn in-nies jisagrifikaw l-familja biex f’ weekend jirefjau il-partiti, Li dawn nies naghmluhom kuragg ghax referees qedin jonqsu minflok jizdiedu

  [Reply]

 16. mark Scicluna says:

  too harsh comments josef . I think lautier is is still a good referee

  [Reply]

  FORZA VALLETTA CITY Reply:

  I AGREE WITH YOUR COMMENT MY FRIEND

  [Reply]

Leave a comment