Update: Media.link Communications awarded contract by MFA, One TV upset

Wednesday, November 10, 2010, 9:59

by Sandro Micallef

Media.link Communications's TV station Net TV will supply Clubs with DVD recordings - Official

Media.link Communications' TV station Net TV will supply Clubs with DVD recordings - Official

Net Television will be filming all the BOV Premier League games over and above those games that are broadcast live on Melita’s channel Malta Stars.

This news was announced yesterday at the MFA’s council meeting, whereby the MFA treasurer Antoine Portelli  informed those present that Media.link Communications operators of Net TV have been awarded this contract since they offered the cheapest bid to film such games.

All Premier League Clubs will now be asked to refer to Net TV to obtain the recordings of the games of the BOV Premier League 2010/11. Portelli during his explanation on this issue said “For some reason or another the MFA’s former supplier Smash TV was not interested to keep offering this service since he did not contact us this season”.

Sportinmalta.com this morning contacted Mr. Joe Baldacchino Managing Director at Smash Communications and confirmed the his company was never approached by MFA to express his interest in such services.

The choice to award such a contract to Media.link communications comes as no surprise as it’s audio visual channel Net TV and some of it’s contributors were instrumental in helping Norman Darmanin Demajo to win the election for the post of MFA President.

In fact this help from these journalists was reciprocated by the MFA by nominating them in the newly set up National Team’s PR and Events Board which is chaired by Vice President Alex Manfre’.

Jason Micallef surprised at MFA’s decision

One Productions Executive Chairman Jason Micallef was not aware that the MFA had awarded the contract for the filming and recording of the BOV Premier League games to Media.link Communications.

Jason Micallef One Productions Executive Chairman

Jason Micallef One Productions Executive Chairman

When contacted for his comments Micallef said “This news comes to a surprise for me as our company was very interested in rendering such services to the MFA” .When asked if One Productions had made a financial offer to the MFA, he said “I had met Antoine Portelli some two months ago and he informed me that the MFA was interested in re-negotiating the existing TV rights agreement and we also spoke about the possibility for One TV to film all the games in addition to the 45 broadcast live by Melita, but we have never sent in or have been asked to send in a financial offer” he remarked.

Mr. Micallef, who has been involved in local football in the past, also added “I cannot understand why Mr. Portelli in yesterday’s council said that the MFA awarded the contract to Media.link due to the fact that they offered the cheapest offer when our company did not even submit its offer”

Jason Micallef opted not to give additional comments at this stage before making official contact with the MFA’s officials.

19 Comments

 1. mario dalli says:

  Prosit Rodney Ciantar. Mhux talli ma jitghalmu QATT talli jkomplu jaghmlu l frejjeg. Ghal haga jiddispjacini, li mhux ha nibqa nisma l kummentarju ta Galdes.

  [Reply]

 2. julio says:

  Mhu vera xejn li One TV ma kienx jaf dwar dawn l-offerti, anzi tant kien konxju li tefa offerta li ma gietx milqugha mill-MFA. L-amministrazzjoni ta l-MFA talbet sabiex din l-offerta tigi mnaqqsa biex tkun aktar ragonevoli.Din ma semejtuwix la int Sandro u lanqas Jason, izda ma jimpurtax la jerga lur a il-Pres minn impenji personali barra minn Malta minn irid jista jigi l-MFA b’appuntament , u jara l-emails kollha li ghaddew bejn in-nahat koncernati.It-tieni offerta kienet aktar taghmel sens ghaz-zewg nahat u giet accettata l-inqas offerta ghax dehret li tilhaq l-istandards li riedet l-MFA. Inzertat ta Medialink Communications. Good Luck. Hekk ghandhom isiru l affarijiet quddiem kulhadd u kollox mikxuf sur Micallef.F’gieh il-korettezza nitlob lil pubbliku sportiv Malti biex jaghtu cans lil aministrazzjoni gdida sabiex turi kif taf tmexxi u dak li sar fl-antikl ninsewh.Minn qabel kellu iz-zejza tahleb u ma kienx suppost nifhem li se joqmos, izda cert li IL-PRES il-gdid ma qata ras hadd u dawk kollha li huma willing li jahdmu mieghu jibqghu ghaddejjin huma minn huma.

  [Reply]

 3. rodney ciantar says:

  Certu nies ma jitghallmux f’dan il-pajjiz…Ma tghallimx mil-froga li ghamel kwazi 3yrs ilu

  [Reply]

 4. julio says:

  a storm in a tea cup…x’gara qisu ghamel xi terremot. Nassigurakom li dak kollu li qed jinghad huwa kollu dovut ghall-inkompetenza je w ghax ma ntlahaqx l-gheneb jew ghax m ghadnix il-favoriti inkella ma fadalx lil min tilghaq. Minn irid ikun jaf is-sewwa maghruf m ghandu jinkwieta lanqas xejn, la l-Pres jasal lura mis-safar jista jitlob il-korespondenza kolla neccessarja u jaghti gudizzju fuq min ghandu ragun jew tort. Jekk ghandu ragun id-dede dawn l-erba gurnalisti ta kaf kaf iridu jammettu it -tort jekk ghandu tort NORMAN, stennew tlett snin ohra u nibdluh.

  [Reply]

 5. Fair Comments says:

  Sandro,

  Can you pls inform us why this update is not included in your report:

  http://www.mfa.com.mt/maltafootballassociation/detail.aspx?id=160764

  [Reply]

 6. vfc says:

  Sour Grapes

  [Reply]

 7. clayton formosa says:

  jahasra ma nafx danil-plejtu kollu al fejn. halluhom jahdmu imbghad jirraportaw xamlu fl-agm…… jekk ikollhom ragun jirbhu huma u jekk le itiru l-irjus jew ta xi whud minnhom – Clayton

  [Reply]

 8. ramon g says:

  min qed imexxi fl-MFA id de de, bjorn jew antoine jew sahansitra Ivan Mizzi li tghidx kemm andu Power issa. x’sarminnu il-miskin Ivan Vella

  ramon

  [Reply]

 9. valletta says:

  le repetizjonijiet ikunu ta

  [Reply]

 10. Nick Gatt says:

  Taghmel differenza fejn jidher il-loghob? Mhux kulhadd ghandu l-istazzjonijiet lokali? Mela ikunx in-Net, One, TVM, Favourite, Smash Jew E22 ma taghmilx differenza…

  [Reply]

 11. Janet says:

  Proset sandro int ma tilqahx bhal ta net. Ax fuq kontrattakk int biss kont ikonfrontajtu lil ndd mhux bhal ta replay jilaquh biss

  [Reply]

 12. L-verita says:

  Kemm konna ahjar meta kienu jghidu li konna ghar!!!

  [Reply]

 13. P Sant says:

  Qed isiru porkeriji kbar l-MFA sahansitra iktar minn zmien il-Presidenza l-antika (li ukoll kienet fjask). Qed naraw hafna hbieb tal-hbieb jidhlu jahdmu l-MFA minghajr ma jkun hemm sejhiet, ground partikolari marbut mad-dede isir ic-centru veru tal-Youth FA bil-maggoranza tal-loghob imur hemm (meta tqis li hawn ruxxmata grounds ohra available issa), issa din tat-TV rights. X’se johrog iktar?

  [Reply]

 14. 19 il-leugue says:

  Bdiet tahdem bis-serjeta l-mfa

  [Reply]

 15. ricky says:

  is the person u are referring to Manuel Gauci li gie editur tal-mfa magazine ?

  [Reply]

 16. ricky says:

  kemm hemm iktar x’johrog mill-mfa guys ? !!!! ricky

  [Reply]

 17. bellomalta says:

  mhux hekk viva l-hbieb tal-hbieb …..tajba din

  [Reply]

 18. city boys says:

  IMMA MHUX LIVE SIEHBI . TARHOM BHALA REPETIZJONI

  [Reply]

 19. Jeremy says:

  Dan iffisser li nistaw insegwu xi loghb tal premier fuq in net tv u ekk iva minn meta?

  [Reply]

Leave a comment