Marlow rejects Floriana, Blackpool to keep Bogdanovic

Monday, March 19, 2012, 10:14

by Joshua Cacciattoo

Mosta nursery head coach Mark Marlow rejected an approach from Floriana to take control till the end of the season. Marlow spoke personally to Johann Said and asked him for his approach and said he was flattered that Floriana asked him to take over. But unfortunately Marlow had already given his word to Mosta FC YN to head their youths so he could not accept.

Nigerian agent Damien Iweke filed a case in the Maltese civil court ordering the Maltese club Floriana to pay the sum of €Eur22,464 as soon as possible.

The Vilhena club cannot sign any player until the sum is paid in full. This sum is related to the Grech Sant era.

Championship side Blackpool rejected Portsmouth’s loan bid for Maltese international Daniel Bogdanovic, according to the player.

The 32 year old is down the pecking order at the Bloomfield Road with the ‘oranges’ already having ten strikers in their squad.

The former Barnsley striker was in Malta this week for a short four day visit. He also attended the Tuesday and Wednesday games alongside his best friend and Mosta technical adviser Jeffrey Farrugia, known as ‘il-Vinc’.

Clubs outside the English Premier League can sign a player on loan basis until the 24 March.

11 Comments

 1. phantom says:

  Sandro jhossu ta peress li huwa gurnalist investigattiv… u hlief qlajjiet, insinwazzjonijiet u rapporti fazulli ma jkollux fil website …. issa ippublika din ta jekk int bil- b….jd kif darba ghidt !!

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  mhux talli nibbublikah dan il-kumment biex nurik li ghandi bajd u bajd kbir ikbar minn tieghek izda nisfidak tikteb insinwazzjoni wahda jew qlajja wahda jew rapport fazul kif qed tallega inti li jien ippublikajt fuq din il-website. Minghajr Pregudizzju ninfurmak ukoll li qed inzommok responsabbli tad-danni li dan is-sit jista jsofri bil-kummenti tieghek. Sandro Micallef

  [Reply]

 2. daniel says:

  Hallsu dak il-pagament malajr kemm jista jkun pls

  [Reply]

 3. massimo says:

  @arnold falzon jien meta nikteb taht ismi dejjem ktibt hu mhux isem falz bhalek jien la int u l’anqas hadd ma jwaqqafni nikteb favur u fuq il club taghna Floriana fc jien meta stajt mhux ha noqod naghjd lillek li hrigt xi haga ghall club ok.u barra min hekk mhux lillek ktibt imma lill cacciattolo ma nafx kif qbizt int???

  [Reply]

 4. Debbie says:

  @arnold falzon m’ghandiex ideja tieghek minn int sakemm ma ktibtx taht xi isem falz biss pero nista nassigurak li Massimo Cassar qallek sew u int jekk jidhirlek xi haga ejja l-ground hemmhekk ikun kwazi kull loghba Massimo apparti meta jinqabad xoghol u ghidlu dal-kliem face to face pls……mindu is-supporters ma jistghux jiddefendu l-klabb taghhom li tant jaqla minghand il-gurnalisti Beltin, mela biex tiddefendi l-klabb tieghek hemm ghalfejn tkun fil-kumitat GIDRA??!!! Massimo nista nghidlek li ftit flus milli jista meta jkun jista dejjem taghhom lill-Floriana u qatt ma approfitta ruhu mill-Floriana.fc biex jaqla lira ghal-butu!!! Jiena ohtu u l-isem li ktibt mhuwiex falz!

  [Reply]

 5. Maltese Supporter says:

  Ma nafx xi profesjonalita hi din…. Ta sportinmalta iggibu nformazzjoni min ghand bniedem li mandu xejn x’jaqsam mal persuna u l klabb imsemmi….

  Mhux ahjar taghnlu xogholkhom sew u ggibu u taghtu nformazzjoni korretta u min ghand nies li tista tafdhom sur Sandro u Joshua.

  Grazzi

  [Reply]

 6. massimo says:

  u ohra Mr Cacciattoolo ahna jekk ma tafx ghanda Floriana fc Pallazz ghandna fi pjazza San Publju u Vilhena triq Sant Anna biex din ta Vilhena taqtaha ghalkemm unur ukoll ghax hemm dahlu tazzi il bambin biss jaf kemm.

  [Reply]

  arnold falzon Reply:

  Massimo mhux ahjar tidhol fil-kumitat inti u tohrog xi haga tal-flus milli dejjem tparla. arnold

  [Reply]

 7. massimo says:

  Proset Justin dawn il qabda laqa tal gierien dejjem kontrina u jaraw kif jimlew il page bil gideb basta kontra taghna .

  [Reply]

 8. Justin Attard says:

  Joshua

  Nassigurak li Mark Marlow ma giex avvicinat mil club ta Floriana FC biex ikun ingaggjat bhala coach, izda kull ma kien hemm kienet diskursata amikevoli bejn il President ta Floriana FC u l-imsemmi coach. Mark Marlow qatt ma gie kunsidrat biex jigi ingaggjat bhala coach ta Floriana FC u ghalhekk zgur li qatt ma irrufjata xi offerta minghand l-imsemmi club. Nitlob korretezza fir rapurtagg, fejn l affarijiet jitpoggew kif inhuma mhux kif ifetillu jwassalek xi hadd b’agenda ohra.

  Tislijiet

  Justin Attard – Membru fil kumitat ta Floriana FC

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  I can confirm that Mark Marlow was approached by Floriana FC and he just turned down the offer due to his commitment with Mosta Nursery. He would have been the Floriana coach should he had not given his word to Mosta FCN. sandro micallef

  [Reply]

Leave a comment