L-ahhar preparamenti fil-wieghtlifting

Saturday, May 25, 2013, 18:10

Tul din il-gimgha l-altleti tal-weightlifting Maltin kienu ghaddejin bl-ahhar preparamenti ghall- Kampjonat Open li se jsir l-Hadd li gej, 26′ ta’ Mejju fil-kumpless sportiv tal-Kottonera. Il Kamjonati ser ikunu maqsuma f kategoriji differenti, kemm gha kadeti, ghal dawk that il 15 il-sena , that il 17 il sena, that 20 sena u tal kbar.

Dak inhar stess Rodmar Pulis, akkumpanjat mill-president tal-ghaqda, Jesmond Caruana, se jhalli xtutna biex jirraprezenta lil Malta fil-kampjonati Afro-Asjatici f’ Doha, gewwa l-Qatar. L-Assocjazzjoni Maltija giet mistiedna biex tippartecipa f’dawn il- kampjonati grazzi ghall- hbiberija li hemm bejn il-presidenti taz-zewg ghaqdiet
Din il- kompetizzjoni hi opportunita’ tajba  ghal Pulis ghax biex ikompli jiprepara ghal loghob tal-Mediterran li se jsiru geww Mersin, fit-Turkija fix-xahar ta Gunju.

 

Leave a comment