Korruzzjoni: Appell lill-MFA u lill-Pulizija

Sunday, August 7, 2011, 17:19

minn Sandro Micallef





11 Comments

 1. carmelceltic says:

  Veru li ghamilt hiltek kolla imma ghada wasal biex jibda il league u baqa ma smajna xejn mil mfa u lanqas mil puluzija. Ibqa tambar fuqa din il haga anke fil programmi tieghek fuq it TV.

  [Reply]

 2. paul says:

  sandro bhala gurnalist serju tista taghmel ricerka u kuntat int ma barra zgur li hemm xi mezz….

  [Reply]

 3. Raymond pace says:

  Prosit sandro,tal kuragg li kellek biex wassalt dan il messagg lil pulizija u lil mfa.prosit

  [Reply]

 4. paul says:

  Vera sandro proset u hemm bzonn li ma tiqafx hawn din!!!!!!!!!!!!!! gahx qisu qed jipruvaw inesewna kollox!!!!!! Barra Min malta il players imcapsa u anke fuq suspett kollha jisemew bisimhom u hawn Malta Xejn ……Nahseb taf ghaliex hu??? ghax il borma fija HAFNA HAFNA U HAFNA XI THAWAD!!!!! imma min huwa genwien u mhux mercinarju u sahansitra traditur guda u ma nafx xtista sejahlu iktar, irridU ikun Nafu il verita x’qed jinhema……. INKELA IKUN KONFERMA LI MALTA HUWA WIEHED MIL IKTAR KAMPJONATI KORROTI FIN DINJA GHAX LI TISMA FI TRIQ IKUN MINNU!!!!!

  [Reply]

 5. David Scicluna says:

  Naqbel mieghek Sandro mija fil-mija, Pero` ukoll insaqsi ghaliex is-supporters Maltin u dawk is-supporters tal-clubs li jilghabu dawn il-players maghhom ma ghandhomx ikunu jafu min ISSA min huma? Dawn, hekk jew b`hekk l-ewwel se jkunu akkuzati mbaghad forsi jinstabu hatja, mela x`qed jistennew biex jghidu min huma. Mela sewwa skont int Sandro wiehed mill-players ghadu jilghab ma` team Malti w issa imorru nissapportjaw lit team Malta u fosthom li ahna ma nafux min hu ikun hemm dan il-bravu li biegh lil pajjizu.

  [Reply]

 6. johan says:

  jin matantx naqbel mijak san ima di darba naqbel mijak mija fil mija  

  [Reply]

 7. maurice arrigo says:

  Prosit Sandro

  [Reply]

 8. P Sant says:

  U x’int tghid Sandro? Dawk jilhqu jirtiraw il-players sakemm insiru nafu min huma!!!

  [Reply]

 9. joseph f says:

  Well done Sandro. Straight to the point. Imma nibza li nittewbu ser nibqghu…..ghax hawn Malta f’kollox isir it-tkaxkir tas saqajn. Jien nahseb li kollox ikun mill-importanza tal-individwu. Jekk huwa persuna indispensabbli allura nzommu ftit lura ghax hemm bzonnu. Jekk huwa dispensabbli u facli li jkun hemm haddiehor floku allura l-process ikun mghaggel. Dejjem nista nkun zbaljat.

  [Reply]

 10. wenzu says:

  naqbel 100 fil 100 ma sandro jenhtieg li is supporter malti inkun jaf mil aktar fis possibli

  [Reply]

 11. Dillon Mercieca says:

  Kull set ta’ supporters ghanna naghmlu xi haga fil-ground ( drapp jew ekk ) biex nuru kemm ahna dizapuntati li players MALTIN tradixxu lil MALTA!

  [Reply]

Leave a comment