Kompost il-kumitat il-gdid ta`MBSRA

Saturday, July 20, 2013, 12:58

Ghandi pjacir ninfurmak li dan l`ahhar, l-Malta Billiards & Snooker Referees Association,zammet il-Laqgha Generali Annwali,,fejn gie kompost il-Kunsill li jkopri l-Istaguni 2013-15

Il-kompozizzjoni tal-Kunsill tal-MBSRA,huwa kif gej:

President Frans Bugeja

Vici President John Grech

Segretarju Charles Vella

Tezorier Ivan Pirotta

Rapprezentant fl-Ezekuttiv tal-MBSA Maurice Calleja

Membri Joe Debono,Gaetan Camilleri,Ronald Callus,Ambrose Licari, John Cauchi.

Leave a comment