Kollox f`idejn Joe Bajada

Wednesday, July 3, 2013, 15:35

Hekk kif issa hu cert li ser ikollna l-elezzjoni ghall-President ta`l-MFA bejn Darmanin Demajo u Peter Fenech. L-ewwel li ser ikun qed jiehu decizzjoni ser ikun Joe Bajada li  hu c-Chairman tal-Kummissjoni elettorali. Dan is-sit hu informat li Bajada diga rcieva ittra minghand Fenech fejn f`din l-ittra Peter Fenech ufficjalment qieghed jilmenta dwar il-process tal-kampanja eletorali.

Fenech talab lil kummisjoni sabiex ma taccetax il-proposta li giet approvata mill-kunsill li jkun hemm l-early voting ghaliex skond Fenech u l-istatut tal-MFA dan mhux possibli wara li jkun beda l-process tan-nominazzjonijiet.

Fil-fatt il-proposta tal-early voting ghaddiet diversi jiem wara li s-Segretarju Generali kien hareg n-notifika tal-Laqgha Generali Annwali.

Kazijiet bhal dawn generalment ic-Chairman tal-kummissjoni elettorali jiehu parir legali qabel ma jiehu decizjoni finali.

Tghid liema avukat ser jiehu parir minghandu Bajada minghand Chris Bonnet jew minghand Adrian Camilleri???

Leave a comment