Kevin Sammut’s lawyers to go public

Saturday, August 18, 2012, 20:58

Michael Sciriha

Michael Sciriha

Kevin Sammut’s legal aides have decided to go public this site has learnt. Journalists have been asked to attend a Press Conference at 1pm tomorrow at the Excelsior Hotel.

This news comes after this site earlier today has confirmed the news that Sammut has decided to appeal on his ten years suspension after he has been found guilty by UEFA’s Control and Disciplinary board for his association in the match fixing of the EURO 2008 qualifier played in Oslo.

Sammut’s lawyers are Michael Sciriha and Manwel Mallia. They will criticise the fact that the player and his lawyer did not have enough time as according to speak up during the hearing to voice their position.

Manuel Mallia

Our source close to UEFA confirmed that the appeal would cost circa EUR15,000. The money could be pooled in by several players who were in the starting line up of that game with the condition that Sammut does not give more details than he has given so far.

13 Comments

 1. Andrew bonavia says:

  Jien habib tal familja sammut gifiri il familja ta kevin , nixtieq nghidilkom kemm ghaw nies minkhom li edin tweggawom bil-kliem fil vojt taghkom , kunu ghafu il fatti kief inhuma mux kif ipenguwulkom !! din li lappel ser jithallas mil players shabu qeda tinghad ghawn gew biss issa kunu rgiel u meta jigi lwaqt kunu responsabli talli qedin tghidu ! ghadkom laqnas biss tafu kemm jiswa biex tappella ahseb u ghara min ser jhallasom , mux qieghed nghid biex ma tiddsikutux ghax jien lewwel wiehed niddiskuti pero nzomm il prudenza mhux nivvinta u nwegga lil familja tieghu kunu ghafu li min jgholli jdejh kulhadd ghandu xi jxomm …

  [Reply]

  Inhobb il-Futtol Reply:

  Min hammeg lil Malta specjalment tkun footballer suppost professjonali ghandu jiehu li haqqu hu min hu.

  [Reply]

  a bonavia Reply:

  jien mghedtx li ma jihux li haqqu JEKK HAQQU , jien et nghid biex in nies ta triq nibda min ghaw gew ma jpalawx li jisimghu biss ipallaw I fatti …. jekk tara lintervista ta times u tisma xqal kevin u lavukati tieghu tkun taf haqqux , iz zmien itina parir … kull min jgholli idu kulhadd ghandu xi jxomm

  [Reply]

  Edwin Said Reply:

  Sur Bonavia napprezzaw li qed tghid imma l-qazba ma ccaqcaqx ghalxejn u min kien traditur ta’ pajjizu jrid jerfa responsabbilta. Mhux gustifikazzjoni li qed tghid int li kulhadd ghandu xi jxomm. Min hu serju m’ghandux u hafna minn dawk il-plejers shabu m’ghandhomx. Tkunx bla principju. 

  Andrew bonavia Reply:

  naqbel mieghek li jekk dejjem kien emm korruzjoni min kien involut jrid jhallas , pero ma nemminx li sammut kien mdahhal fija meta tqis li huwa laghab halftime biss u liskor kien dak ta 1-0 … nahseb meta tahseb sew fuq din u tisma xqalu fil press conference wahdek tasal ghall konkluzjoni li din hija farsa li wehel kollox player innocenti . 

 2. Reuben says:

  Uefa l-inquisitur f’ 2012. Unfair trial uefa should have heard witnesses locally in the interest of the game and justice.
  Dik mhux justizja izda Zelqa helwa biex nidru sbieh li sar xi haga. Jekk ma hemmx provi ghandu jigi libertat mhux inwahlu xi haga lil xi hadd f isem il gustizja.

  Mfa ghand tarma ruha biex tara li dawn l affairijiet ma issirux mhux toqod komda wara din id- decisjoni bla sens.

  [Reply]

 3. ForzaCity says:

  L-isportivi Maltin interessati li tohrog il-verita` kollha biex issir gustizzja u min zbalja jhallas. Hemm bzonn tindifa tajba u monitoragg kontinwu halli naqtaw il-korruzzjoni bl-gheruq u xniexel! Glieda bla heda kontra l-kankru tal-korruzzjoni.

  [Reply]

 4. Richard Chetcuti says:

  Its to early to comment but Kevin Sammut’s lawyers have the right to protest

  [Reply]

 5. mark says:

  biss serjeta ghatu cans sa ghada tkunux bases misskom et tparlaw u tamlu ghar minnu 

  [Reply]

 6. xlukajr says:

  anna players li lesti jamlu dan f’livel internazjonali ahseb u ara lokalment xana u kem ma nafux xem min taht u imorru l grawnds minalina li se naraw loba tajba mentri din tkun diga giet miftema min qabel. jien supporter xlukajr u t team tijaj ha li kien haqqu wara li amel korruzjoni, pero nhoss li l mux mxlokk biss jamluwom dawn laffarjit u alek em bzonn ta iktar investigazjoni serja mil mfa bix taqbad il hmieg fil football.

  [Reply]

 7. Carmel Zammit says:

  Darmanin Demajo kien qal li l-MFA kellha provi bizejjed u hekk kien ghax Sammut wehel, mela certi li l-loghba kienet irrangata. Jmissu jisthi Sammut, haqqu, grazzi ghall-MFA li qieghdin jiehdu l-glieda kontra l-korruzzjoni bis-serjeta. 

  [Reply]

 8. P Sant says:

  Il-punti tieghi dwar dan il-kaz:

  1. Nehhu l-awards kollha li ha Kevin Sammut tul il-karriera tieghu, inkluz il-Player tas-Sena li kumbinazzjoni rebahha dak l-istess stagun!!!

  2. Lokalment, Sammut ghandu jehel sospensjoni ghal ghomru. Titnaqqas biss jekk jikkollabora mal-MFA biex tinkixef il-verita’ kollha dwar dan il-kaz.

  3. Kull min gie implikat f’dan il-kaz ghandu jigi sospiz b’mod tempranju mhux naraw player bhal Wellman diga nizel jilghab ma’ Qormi illum stess!!

  4. Ma ninsewx li jekk kien hemm player li kien jaf xi haga dwar il-kaz u ma kixifx, dan hati daqs Sammut innifsu. Il-kaz ta’ Conte fl-Italja kien propju hekk.

  5. F’kazi ohra ta’ korruzzjoni, ez. ta’ Mxlokk, wehlu timijiet/players b’inqas provi minn dawk migjuba kontra Sammut.

  6. Dan kif il-players “shabu” se jhallsulu l-appell? X’jigifieri jaghmlu kundizzjoni li ma jikxifx iktar dettalji? MELA QED JAHBU XI HAGA?!?!

  Jekk irridu nnaddfu l-football hemm bzonn glieda kontinwa u pieni iktar horox.

  [Reply]

  Inhobb il-Futtol Reply:

  Illum ser jilghab dan il-player

  [Reply]

Leave a comment