John Soler calls it a day for international commitments

Friday, July 12, 2013, 1:34

Water polo playmaker John Soler has retired from international water polo duty.

The Sliema ASC player said that he wants to concentrate on his club career.

“After a great deal of thought, he has decided that the time it is right to retire from international water polo” a person close to the player commented with sportinmalta.com

6 Comments

 1. Realistiku says:

  Sur Gauci
  Jekk Neptunes ghandhom stilla, dan hu mertu taghhom ghaliex l-amministrazzjoni tal-club dejjem hadmet biex tara kif se ttejjeb il-livell tal-players kif ukoll il-facilitajiet. Flus il-membri u nerga nghid, flus il-membri, dejjem intefqu biex jissahhah it-tim specjalment in-nursery tal-club li ghandha storja fenominali tul is-snin li hadd ghadu ma irnexxielu jikkopja.
  Allura nghid jien jekk Neptunes qed igawdu l-frott tal-hidma taghhom f’dawn l-ahhar snin, jippretendu li jghaddu xi players promettenti li telghin lis-Sliema? Nispera li ghandna d-dritt li ngawduhom.
  Issa imbilli xi player minn taghna jitlaq bhal per ezempju, Brownrigg, Gabarretta u l-ahwa Mifsud, good luck to them ma jkun gara xejn, jinstab haddiehor flokhom.
  Imma fuq kollox irid ikun hemm ghaqal fl-amministrazzjoni. Neptunes hawn ghaddew lis-Sliema dan l-ahhar snin, gabu coach serju u ezemplari f’Sergej Markoch u players strangieri li huma addattati li jikkumplimentaw lill shabhom. Ma gabux players li jixxuttjaw bl-addocc biss, Bil ftahir li huma heavyweights u gold medalists ma waslu mkien bihom. 

  [Reply]

  John A Gauci Reply:

  Hadd mhu sejjer immerik Sur Realistiku – dak li qieghed tghid inti li f’dawn l-ahhar ftit snien  tellajtu players tajbin hu veru waqt li Sliema f’dan il-=perjodu  ghal xi ragunai jew ohra sabu xi ftit ta’ diffikolta’ – imma issa tfal  Slimizi li qabel kienu imorru banda ohra regghu gew lejn il-klabb u  n-nursery tajba qeghda bhal ma hi  tajba ta’ timijiet ohra ukoll – jigifieri ghal quddiem  -il-ilvell tal- loghba Malta tkun aktar bilancjata.

  Fuq muvimenti ta/ players, meta ahna konna rbahna l-lig b/dicider ma Sirens, kellna player stilla ukoll li kien Pisani u dan hallina biex jiffirma ma’ Neptunes, meta ahna ridna lil Paris li kien n ahseb  aktar Slimiz milli Balluta, dan haduh fil-bidu Neptunes ukoll,  ghaliex Neptunes dejjem kellhom aktar  finanzi b’sahhithom. Jien ma semmejtx   li Neptunes ghandhom jghaddu xi players lis-Sliema –  din inti qieghed tajda. L-argument tieghi kienet risposta ghal min ikkritika lil John Soler li kellu r-ragunijiet tieghu biex ma jilghabx ma Malta u Veteran ma kellux ghalfejn jikkritah fl-opinjoni tieghi. u jogqhod jikkwota x’qal darba fuq in -Neptunes. Xi hadd iehor kiteb li jien kont ‘out of subject’ – din hi opinjoni zbaljata – jien irrispondejt ghal xi  kritika mhux gusta li hu abbanduna n-Nazzjonal u  ftahir zejjed iehor  mhux postu. Veteran  kien li deffes In-Neptunes fin-nofs meta l-problema fil-fatt  kienet xi haga ohra.

  Rigward Kowc nahseb li Sliema  kellhom  kowc tajjeb hafna wkoll  li gab hafna unuri lli hafna klabbs lokali inkluz lin-Neptunes stess. Dak li gara din is-sena ma nistghax nispjegah jiena – forsi ghandek ragun li l-barranin tan- Neptunes kienu ahjar imma xorta is-sahha taghhom gejja ukoll ghaliex   Steve Camilleri. hu ta’ livell barrani u ghenhom sew.. Bil-kontra  issa nahseb li players Slimizi li batew fil-lig kellhom l-ahjar taghhom man-Nazzjonal u kienu forsi anki superjuri ghall-istess Steve Camilleri li xorta pero jibqa wiehed mill-ahjar li qatt pproduciet Malta- forsi iehor bhalu kien Jonathan Valletta u nahseb anki  Clint Debono kien tajjeb hafna ukoll. Nemmen li Jerome jista’ jilhaq l-istess livell kieku kellu jilghab f”lig barrani fit0tul bhal Steve Camilleri.

  [Reply]

  Realistiku Reply:

  Hekk hu. Aktar ma jkunu b’sahhithom in-nurseries aktar ikun hemm prospetti sbieh ghal futur tal-waterpolo Malti.
  Fuq muvimenti ta’ players ghandek tkun taf li Neptunes qatt ma ghamlu ostakoli lil xi players li riedu jitilqu lill-klabb ghal kuntrarju ta’ dak li ghamlu s-Sliema fejn kien hemm kazi li players ohra taghhom riedu jigu man-Neptunes u l-club slimiz qalilhom “Man Neptunes le”. Dan mhux ghall-llum qed nghidlek izda ftit ta’ snin ilu.
  Jidher li ma kontx ezatt fuq l-irtirar ta’ Soler minn-nazzjonal, decizjoni li int qbilt maghha. I stand to be corrected ghax smajt li Soler issupprevja ghax Izzo nehhieh min-captain u assenja l-beritta bin-numru sitta lil Matthew Zammit. Jekk hu hekk dawn huma ragunijiet banali u nahseb li bniedem li tidher ferm matur taqbel mieghi. Wara li Soler ghamilha ghal-darba, darbtejn ma naqbilx li nerga ndahhlu fit-tim nazjonali.
  Rigward il-prestazzjoni tal-players slimizi fin-nazzjonal naqbel li kellhom improvement. Kien hemm kumment fuq xi radju lokali izda, li stennew ahjar minn Stev Camilleri. Camilleri u Lanzon kienu zewg players li ma ttellghux jistriehu xi ftit sekondi fl-erba partiti. Waqt li wara l-ewwel swim-up fl-ewwel partita dan l-inkarigu gie moghti lill Stev il-player tan-Neptunes rebah s-swim-ups kollha  fil-partiti l-ohra u kif ghidtlek qatt ma kien imserrah. 
  Minghalija Jon Valletta,meta kien mas-Sirens, kellu trial l-Italia minghajr success,
  Naqbel mal kumment tieghek fuq Jerome. Min jaf kieku kellu jigi maghna?!
  Le, le all right qed niccajta.
  Inselli ghalik.

  [Reply]

 2. John A Gauci says:

  Veteran supporter

  Ma nafx jekk Veteran hux xi ex player tan-Neptunes.

  Jiena supporters biss u fi zmieni Sliema  hadu  unuri bix-xabba, nahseb Veteran jafu dan, meta mqa haduhx huma kien hemm Sirens u San Giljan.

  In-Neptunes superjuri ghaliex ghandhom stilla bil-livell lokali li issa tista’ tqis li qeghdin qishom jilghabu bi player barrani zejjed.

   Biss la t- tim tan-Neptunes issa qeghdin tant supperjuri,  Karl Izzo imissu jaghzel il-players taghhom biss, u b’hekk lil ohrajn jhallihom jikkoncentraw   fuq il-klabb  taghhom.bhala ma ghamel John Soler. Jien  d-decizzjoni ta’ Soler  fl-eta tieghu naqbel maghha.

  [Reply]

  Veteran Reply:

  John A Gauci’s reply is completely out of subject.

  [Reply]

 3. Veteran says:

  So why did this player choose to play against the All Stars earlier in the week? Certainly not the right time to retire from international water polo on the eve of such an important commitment for Malta. And this is not the first time that this player abandoned the national team.
  Another thing is that Soler had stated three to four years ago that he would quit waterpolo if he woke up in the morning to find out that Neptunes are champions of Maltese waterpolo. Since those words were uttered Neptunes’ stranglehold on the championship has been tightening impressively.
  So much for his principles.

  [Reply]

Leave a comment