Jinhatru l-membri tal-Kumitat ta Gzira United FC

Tuesday, June 30, 2015, 10:45

Fl-ewwel laqgha tal-Kumitat tal-Gzira United Football Club ghas-sena 2015-6, Sharlon Pace gie konfermat bhala President.

Il-Kumitat iddecieda ukoll illi jahtar Integrity Officer tieghu stess u dana sabiex jikkollabora bis-shih mal-MFA u l-awtoritajiet civili fil-glieda kontra l-korruzzjoni fil-loghba tal-futbol. Ghal dan il-ghan il-Kumitat hatar lil Roberto Cristiano.

Il-Kumitat huwa maghmul kif gej:

President: Sharlon Pace

Vici President Anzjan: Roberto Cristiano

Vici President: Conrad Borg Manche

Segretarju Generali: Dott. Ian Micallef

Kaxxier: Alex Cassar

Ass. Segretarju: Alfred John Camilleri

Ass. Kaxxier: Laurence Borg

Membri: Kurt James u Shawn Farrugia

Delegati: Alex Cassar, Roberto Cristiano u Dr Ian Micallef

Rapprezentant fuq il-Kunsill MFA: Dr Ian Micallef

Fil-jiem li gejjien il-Kumitat ser ikun qieghed ihabbar l-istaff Tekniku tieghu ghas-sena li gejja.

Leave a comment