Jinhatar il-kumitat ta` Hamrun Spartans 2013-14

Thursday, June 27, 2013, 17:11
Waqt il-laqgha general annwali tal-Hamrun Spartans FC li saret gewwa il-Victor Tedesco Stadium nhar il-Hadd 9 ta’ Gunju 2013 gie elett il-kumitat ezekuttiv ghal istagun 2013/2014 kif indikat hawn taht.

President :        Is-Sur Daniel Sullivan,
Vici-President :  Is-Sur Gaetano Debattista,
Segretarju       :  Is-Sur Victor Cassar,
Tezorier            : Is-Sur Sean A. Scicluna

Membri :             Is-Sinjuri Gaetano Cuschieri, George D’Amato, Gary Camilleri,

Oreste Zammit,Marco Mallia, Joseph Bugeja, Uldrich Galea Medati

Stephen Saliba u Joseph Borg.

1 Comment

  1. godfrey says:

    fid-9 ta gunju u sirna nafu issa min hu il-kumitat il-gdid?

    [Reply]

Leave a comment