I’ve got balls, that is why I resigned – Johann Said

Tuesday, February 1, 2011, 13:46

by Sandro Micallef

The outspoken, young and energetic Floriana FC President Johann Said has handed his resignation to all the Floriana FC committee members via an email sent earlier today, this site has learnt. Said who has been at the helm of the Floriana football team since last Summer decided it was time to make this move because according to him he could not work anymore with some individuals within the Green’s committee.

Johann Said .... will he change his mind ?

Johann Said .... will he change his mind ?

In a short interview with this site Said remarked “I decided to resign with immediate effect as I am not happy with the way that things are run in local football. Either the MFA or the Clubs have to change the football committee’s statute or else I am out for good”.

When asked if his decision was irreversible, Said dribbled the question and added “I have got the balls, and that is why I decided to resign as President of Floriana. I love this Club and I think I took this decision in the interest of the Club”

Pressed to speak up if his resignation had any relation with his failure to get Michael Mifsud put pen to paper last night to play for his team, Johann Said commented “You cannot go and buy a new kitchen if you do not have a home and you cannot go and buy a Ferrari if you hav eother debts to pay” (referring to the past debts that have been incurred by previous Floriana FC administrations).

Sportinmalta.com has spoken to two Floriana FC insiders who have confirmed that most probably an Extraordinary General Meeting will be either called by the Green’s members to try and convince Said to revoke his decision or else his resignation would have to be discussed tonight or tomorrow evening in an urgent committee meeting that might be called up.

45 Comments

 1. ig2 (furjana) says:

  we need you Johann !!!!

  [Reply]

 2. floriana says:

  Johann Said wieghed li ha jibqa wara l furjana dis-sena u se jonora kull 1 cent li weghed lil players

  [Reply]

 3. P Sant says:

  Kont nahseb li Xriha huwa l-king carnival tal-football malti, imma nahseb dan Said ihabbatha mieghu. Issa daqt nisimghu li rega’ dahal president, mark my words u jissieheb ma’ xriha bhala l-king carnival tal-football malti! Ghalija kemm xriha u kemm hu imisshom izarmaw ghax biex tkun fil-football malti trid tkun mignun perfett.

  [Reply]

 4. Sandra Sammut Hili says:

  lil Johann nixtieq infakkru xi haga li qal hu stess daqs gimghatejn ilu…..furjaniz ma ssirx izda Furjaniz titwieled….hu stess ammetta li mhux biss kien president izda supporter…..Forsi ma qbiltux fid decizjoni imma kollox jista jissolva….fik nemmnu u lilek nibqa irridu Johann! Ejja halli nghatu risposta lil Kullhadd.

  [Reply]

 5. roa says:

  x tirsisti ghall michael mifsud vinc

  [Reply]

 6. roa says:

  warrab vinc u mur ITLAQ

  [Reply]

 7. in-Nobbli says:

  Soap Opera f’moffaland
  he he xi pjacir qed ittuna iddahhqu in-nies bikhom
  Mela l-ewwel iggielidtu fuq il-ground taghkhom stess u ma kellkhomx permess tittrejaw fih (ma nafx ghadkhomx l’istess) u issa din il-kummiedja!! L’aqwa li il-president taghkhom “has big balls” :) )))

  [Reply]

  LF-HC Reply:

  Jien taf x’naf johan jista jigi lura ghax FURJANIZ imma xriha meta jitlaq imur ma xi hibs jew ekk ghax hu ADDOTTAT MAL-IMLAQQTIN!!!!!

  [Reply]

  in-Nobbli Reply:

  Ohlom siehbi Ohlom!! Issa meta jitlaq Schriha imbghad nitkellmu ……. li hu cert li il-furjaniz taghkhom diga telaq u zarma … ghax kif qieghed jinghad dejjaqtuh tahdmu kontrih minn taht …. ma titalmu qatt ……. din l’istorja diga irrepetiet ruha… Johann Said imissu jmur jghid kelma ma Grech Sant ha jkun jaf kif tittrattawhom lil Presidenti inthom !!

  [Reply]

 8. irish girl says:

  we don’t need mifsud, we need JOHANN SAID. ahna warajk pres fkull decizjoni li tiehu

  [Reply]

 9. FURJANIZ says:

  we want johann. Vinc leave if your the problem

  [Reply]

 10. nolie says:

  ghalkemm nghid li sa nhar il hadd jerga jiffirma u jdawwar hsiebu,

  flus al ground u petrol il karozza ha jifrankali ax mux ha nitla darb’ohra l ground loll

  imma hassra ghal dawk il furjanizi li jhobbu tant it team ..

  [Reply]

  JP Reply:

  Fik supporter ukoll !!!!!

  [Reply]

  nolie Reply:

  noqod nitla bix naqilaw id damdimit jew…

  [Reply]

 11. Outspoken says:

  Tidher li werzieq istra… tiskanta certu nies kif ma jafux x’igifieri il-kelma tisthi u kif jibilaw ilsienhom. Ghal ftit ma takomx hass hazin meta kien gie elett Johann president. Supporters differenti kollha qablu kemm irnexilhu jgib it team fuq siequ u is sena l-ohra vera konna qed niggieldu fir-relegation, imma dis-sena ma npaxxu l-hadd. donnu kulhadd jinsijom certu zminijiet u tal-100 sena biss jibqaw jiftakru. iz zewg ligs li tilfu u trophy ma sliema, dawk jghaddu uxx……Johann pls dont leave us! we eliminate those who are working against you if neccessary. jekk huma kontrik, kontrina!

  [Reply]

  CLINTON Reply:

  TKUNX BUFFU LA MA TLIFNIJOMX MAGHKOM TITKELIMX TIFRAHX B S*** HADIEHOR MELA MUX 10/10 AJDLU IL MAHBUB PRESIDENT

  [Reply]

 12. JP says:

  Filwaqt li naqbel ma Said li l ewwel trid titghallem timxi qabel tigri ( tal ferrari)…wisq nahseb li din mhux sa tispicca hawn.. B din il mossa issa l ghazli hija Said jew is ‘some individuals in the greens committee’. Mhux hu johrog rebbieh u aktar b sahhtu ! Imbghad jgibu lill MM ? Naraw

  [Reply]

 13. in nappa says:

  tajba greens you got d “balls” lool kiku andkom kontu tibqaw gejjin warajna mhux qtajtu qalbkom min issa ejja said erga idhol president forsi tihdu xi haga ax minajrek insa li ha tara il club tijak jihu xi unur , u dan adu nofs l stagun u diga bil glied lool ara meta nihdu il league minfuqkom xjigri tkisru sant Anna

  [Reply]

  Outspoken Reply:

  Issa ara nigux mela…. l-ghazla tal-president taghna ma kellha xejn x taqsam mad derby jew xi biza li ghandu jew ghandha minnkom. Dak huwa biss paroli biex intom suppost thossukom ahjar. Il-president taghna jaf x qed jaghmel u il-maggoranza tas supporters tal-floriana biex ma nghidx kollha, huma warajh. li jaghmel hu, we back him.

  [Reply]

  Kontra il belt sal Mewt Reply:

  ara ma nohduhx min fuqkom… it tigrija sal barkun…

  [Reply]

 14. CLINTON says:

  li hu zgur hu li VINC VS SAID AJMA XI PJECIR ID DENI TAGHKOM IL FERH TAGHNA MOFFA

  [Reply]

 15. h8ct says:

  Johann Ahna Warajk u wara kull decizjoni li tiehu int….Jekk hemm min qieghed kumitat ghal interessi tieghu jew int ma togbux jghamlilna pjacir u jitlaq hu ax ahna lilek irridu akkost ta’ kollox u mhux lill min ma jridx lilek jew ma jaqbilx mieghek ax certi li kull decizjoni li hadt int sa issa dejjem kienet al gid tal-klabb u dan deher bil-pozizzjoni tat-team ax ilhu snin ma jkun emm…..GRAZZI TA’ KOLLOX MILL-QALB U KURAGG AHNA WARAJK DEJJEM HA SSIBNA SUR SAID….!! :(

  [Reply]

 16. N|Lk\'s says:

  :) Tajjjeeebbb loooool

  [Reply]

 17. Floriana supporter says:

  We need you Johann. Int gibt il-Furjana fuq saqajja.

  [Reply]

 18. zico says:

  Shinning disco balls!

  [Reply]

 19. Marvic Sultana says:

  Ahna il veru supporters tal floriana warajk ahna irriduk tibqa f’tmexxija tal club taghna .

  [Reply]

 20. Florianagirl says:

  We love you johann

  [Reply]

 21. floriana supporter says:

  we want our president back !!!!

  [Reply]

 22. Janet says:

  Johann Ahna nhobbuk titlaqx

  [Reply]

 23. sandro zammit says:

   STICK TO YOUR WORD JOHAN THESE LOT DONT DESERVE YOU,IN NO TIME YOU’LL END UP LIKE CEASAR,STABBED IN THE BACK

  [Reply]

 24. mark mallia says:

  wer have the balls tpp mr said hahahahahhahahahahahhahahahahah    problems in moffa land woooohooooo

  [Reply]

  Antoine J. Hili Reply:

  Il-Moffa hafna drabi ssibha fil-baxx…nghidu ahna f’xi kantina, ghalhekk f’dan il-kas ‘il-moffa land’ qeghda fejn jghammar it-tim li int tissaportja, ghax dak il-post qieghed fil-baxx..baxx fil-hsieb…fil-kliem…fil-ghemil…..

  Is-sur Said habb lil Furjana ghax hu Furjaniz…l-ebda president ghandu kemm ghandu flus ma jista jkun sincier daqs xi hadd li jkun mill-post…

  [Reply]

  nicki Reply:

  moffa andu missirek habib jew ma tafux

  [Reply]

  Dale Cachia Reply:

  Naqbel hafna ma dak li qal Antoine, U Sur Niki just biex nghidlek li ma tistax tigbor lil kulhadd f’keffa wahda. Jekk int belti u man tafx lil Missierek ma jfissirx li Malta kollha hekk. Jekk kelkom naqa cans titghalmu L-istorja tafu li l-Furjana harget mil-Belt ghalek il-Moffa nibdet u bdit tinxtered mil-belt

  [Reply]

  Antoine J. Hili Reply:

  Niki…nahseb nahseb ma ftehmniex, jien Furjaniz ta’….mhux biss lill-missieri naf, anke l-ommi u lin-nanniet… Sahha habib, Is-Sliem

  [Reply]

 25. ruth brincat says:

  Mr.Said brought Floriana on it’s feet. He is our president and we want him. So those people in the committee who made Mr.Said make this decision should stop and think very seriously. We are all for Mr.Said he’s the leader

  [Reply]

 26. Floriana Supporter says:

  As a floriana supporter, in my opinion we do not need players who played with our main rivals last season and helped them win trophies, one of them being the centenary trophy. We needed someone who is able to  put Floriana where it belongs- amongst the top 3. Johann was able to do that together with others help,. He has a good sense of leadership and discipline. We do not need Mifsud, we need our president back!!!!! 

  [Reply]

  werzieq Reply:

  Ghada u se tibqa ttikhom gewwa it-tazza tac-centinarju tal-kampjonat bhac-centenary cup din!!! MITT SENA MITT SENA OHRA HEJ!!! COME ON CITY B’SAID U MINGHAJRU XORA MA JDEJQUNIEX DAWN

  [Reply]

  Alfa sos Reply:

  Vera wierziq ta bla bla bla. Daqsek taf wiza?

  [Reply]

  werzieq Reply:

  Le ta naf li dawn iz-zewg tazzi li semma siehbek ghadhom itukhom gewwa sal-lum…naf li bdejtu taraw kbir u tittamaw li forsi ggibu dawk it-tlettax il-punt…u nahseb iktar inthom bla bla bla…BLA PRESIDENT u BLA UNUR F’DAWN L-AHHAR SNIN!!!!

 27. Adrian says:

  We do not care about 10′s and 0′s! We love Johann’s ability of administration!!

  [Reply]

 28. Marvic says:

  10 out of 10 was Johan’s reply to Christian Micallef last Sunday, when he was asked what are the chances of Michael Mifsud to join Floriana FC…….Mr Said, can you kindly explain how the 10 out 10 resulted to be 0 out of 10?!

  [Reply]

  Chris Reply:

  “Said qal 10 iżda kollox se jkun qed jiddependi mill-plejer meta dan se jkun qed jerġa’ jiltaqa’ mal-President tal-greens.” Din sibta fuq il-website tal-programm li qieghed msemmi. Nhalli f`idejkom biex tiggudikaw.

  [Reply]

  floriana Reply:

  Jien ghalija Johann ghamel sewwa ma ffirmax lil michael ax l-1 andom jithallas d dejn mal-players ezistenti (dawk li salvawna s-sena l-ohra u li telawna it tielet das season!

  [Reply]

  Marvic Reply:

  Chris, dan li kkwotajt int minn fuq il-websajt huwa ftit differenti minn dak li qal is-Sur Said fil-programm fuq it-televizjoni fejn kien car hafna li qal: ’10 out of 10′. Ovvjament kulhadd ghandu dritt ghal bdil mid-decizjoni tieghu u jista’ jmur lura minn kliemu meta jrid! Hadd m’hu sidu! Ghaldaqstant, jien tlabt lis-sur Said biex jispjegalna ghaliex saret 0 out of 10 ghax zgur li hafna minna li nhobbu u nsegwu l-futbol lokali nixtiequ nkunu nafu x’gara….bi dritt!

  [Reply]

Leave a comment