Ittra lill-President tal-MFA dwar l-MFA Awards

Tuesday, June 4, 2013, 19:00

Wara li l-MFA habbret li se torganiza l-MFA Awards l-ex Chairman u organizattur tak-Malta Football Awards Sandro Micallef iddecida li jippublika l-ittra li baqghet mhux imwiegba mill-President tal-MFA dwar il-vera raguni ghaliex ma baghux jigu organizzata l-Malra Football Awards li saru ghal ghaxar snin konsekuttivi.

Lill-President

Norman Darmanin Demajo

Malta Football Association

Level 2

Millenium Stand Ta’ Qali

 

Illum 15 ta’ April 2013

 

Sur President,

Naghmel referenza ghall-kumment li int ghaddejt fl-ahhar laqgha tal-Kunsill tal-MFA ta’ nhar it-Tnejn 8 ta’ April 2013 rigward il-pjanijiet li ghanda l-Assocjazzjoni li torganizza s-serata ta’ premjazzjoni forma ta’ Awards.

Nixtieq li permezz ta’ din il-kommukikazzjoni niccara xi affarijiet li setghu gew mizinterpretati minn dawk prezenti waqt il-laqgha tal-kunsill u napprezza jekk din il-kommunikazzjoni tinqara fit-totalita’ taghha fil-laqgha tal-Kunsill tal-MFA ta’ Mejju 2013.

Nixtieq ninfurmak li jien bhala organizattur tal-ewwel Awards ta’ din ix-xorta bl-isem ta’ The Malta Football Awards kont iddecidejt minn jeddi li nieqaf norganizza din l-attivita wara ghaxar snin konsekuttivi u ma gejtx imgieghel mill-MFA sabiex nieqaf milli naghmel dan kif setghu fehmu xi whud prezenti.

Sfortunatament kienu diversi individwi li kelmuni u saqsewni ghal spjegazzjoni wara dak il-Kunsill.

L-unika raguni li waqaft norganizza dawn l-awards kien il-fatt li tlift il-motivazzjoni li norganizza dawn l-Awards li fihom kienu fil-passat telghu jircievu Awards, players li ftit tax-xhur ilu gew ikkundanatti sentenzi ta’ sospensjoni ta’ ghomor minn-kull attivita tal-football minhabba li kienu involuti f’kazijiet ta’ korruzzjoni.

Ma dherliex li li bhala imprenditur  f’dan il-qasam u gurnalist sportiv ghandi nibqa’ nippremja individwi li kienu u ghandhom uhud minnhom juzaw il-loghba li tant inhobbu ghall-gwadan personali sabiex jirrangaw loghob u dan ghall-vantagg ekonomiku taghhhom.

Din kienet l-unika raguni li l-Malta Football Awards ma’ baqghux isiru u twaqqfu wara ghaxar snin konsekuttivi. Tajjeb li ninfurmak li ghal dawn l-ahhar hames snin kien hemm sahansitra kuntatti formali mal-Vici President Carmelo Bartolo sabiex dawn l-Awards li kont norganizza jien fuq bazi kummercjali jkunu integrati ma’ dawk li torganizza l-MFA izda ghal ragunijiet varji l-MFA qatt ma giet bi proposta konkreta u dan jikkonferma li qatt ma kien hemm talba mill-MFA sabiex l-Awards li norganizza jien jitwaqqfu.

Niehu din l-okazzjoni sabiex nawgura kul success fl-organizazzjoni tal-awards li se tkun qed torganizza l-MFA u nawgura li l-Awards jintrebhu minn individwi ta’ integrita.

5 Comments

 1. Kevin fsadni says:

  Kiku Marco Borg jerda johoda laqwa referee alekk din d darba mamluhx dak Laward?

  [Reply]

 2. Bugeja says:

  About time li torganizza xi haga ta din is-sura MFA…kellhom joqodu jaraw u jitalghmu min Awards li holoq Sandro Micallef bieX jorganizaw xi haga ta din is-sura…..TAFU LI QEDIN FI SENA 2000….U ahjar taghmlu id ress code black tie ghax jibdu jigu b kulluri u cingi u papocci:):):):) kif kien ikun hemm fi presentazjoni tal PLAYER OF THE YEAR!!!

  [Reply]

 3. Felicity Buhagiar says:

  I wonder why Net reply did not organise their awards too this year ? was it agreed with MFA eh bilhaqq dawk bicca wahda….. hadmulu l-kampanja hux halluna MFA 

  [Reply]

 4. arnold cassar says:

  Sandro int tajt bidu ghal dawn l-awards u irnexxilek tilhaq livel grazzi ta’ kollox l-Awards tieghek jibqghu jisemmew 

  [Reply]

 5. victor farrugia says:

  issa qed nifehm il-vera raguna ghaliex l-mfa iddecidiet li tibda tamel dawn l-awards, insomma no surprise wot do u expect from individuals that always tried to put sandro micallef and other journalists at a side ? well done sandro

  [Reply]

Leave a comment