Manolito Micallef: I have a big respect for Floriana Fans but…

Tuesday, July 24, 2012, 18:15
Mano and Johan Said celebrating happier moments at Floriana

Mano and Johan Said celebrating happier moments at Floriana

In an interview with Joshua Cacciattolo, Mosta’s  new boy Manolito Micallef has finally broken the silence on his transfer to the Charles Abela Stadium and shares his reasons for choosing the Blues.

The Blues outfit are spending a reported €50,000 fee for the defender, of which €10,000 went in arrears to Hamrun Spartans.

Micallef, who was also linked with Hamrun Spartans, says that he was convinced that he will go to Mosta after meeting the club committee: ”I want to thank Mosta president George Galea, Jeffrey Farrugia ‘Vinc’, Leli Buhagiar and Paul Vella for their work. They made the impossible deal a reality and worked night and day to reach an agreement with the Greens” he added.

Manolito Micallef has no doubt that he has taken a step forward in his career. “This is another step in my career, another dream that has come true. This has been a massive thing in the media, and Mosta’s is a very interesting project, a project I wanted to be a part of. I want to make history with this club and have come here to win, not for anything else. I consider Mosta to be at the same level as the other clubs I have played for. With the likes of Justin Haber and the possibility of Daniel Bogdanovic, we have the future as well’’

Manolito joins Mosta after two successful seasons at Floriana in which he lifted the Maltese F.A. Trophy, and the 28-year-old thanked the Greens for allowing him to kick-start his career following a spell at Hamrun Spartans. “I would like to thank my father Genio, who always back me in my decisions, Johann Said the only person shown faith in me to bring me back at Floriana. I had a massive two years with them but from day one there were individuals outside the club who never want me back. I only had problems with some people outside the current committee, but after the latest episodes because of certain people I asked the current committee members to leave. Some people never want me back in the Green shirt’’.

Before he left for another training session, He added ‘‘I got on great with my former team mates and I want to take this opportunity to say that I had a great relationship with both the club and the fans, who was also my inspiration. The only thing I have to say about Floriana fans is that I was happy there, they put a smile on my face again”.

Manolito, who also had spell at Lija Athletics early in his career, has become the fourth summer signing for the Premier League side, following the transfers of Steve Bezzina, Daniel Mitev and Justin Haber.

Note: I would like to apologise to Floriana supporters for some misunderstandings in a recent post regarding Manolito move to Mosta

30 Comments

 1. Gbejna says:

  Hawn x’inhuma jghamlu il-Mostin, bicca team li qatt ma ra dawl? Alla jbierek dawn il-flejjes kollha..iva jahdem il-kumitat…flus jintnu imma!!!! u min joghla hafna sa fl-ahhar jiehu tizbita ta!!!

  [Reply]

  Mosta F.C Supporter Reply:

  it-tizbita intom se tohduwa tal-mqabba l-gbejnit thallijom fix xemx jintnu…2 players sospizi bid dopping, bum bum bu bummm

  [Reply]

 2. Belti Kburi says:

  Sandro la ma tridx tipublika l-ismijiet ha nghidhomlok jiena Dione Borg, Joe cauchi l-eks president, Alex Cassar, Anthony Grech Sant (ghax dak hu u Matthew Carbone Gwerra) Peter Agius u ftit dubjuz jekk huiex Pawlu Xuereb l-iehor 

  [Reply]

 3. Belti Kburi says:

  Massimo u Debbie Cassar anke mano qieghed jghid li hemm nies barra il-kumitat li jindahlu tajd ghal min? Nahseb ghal Dione Borg u Cauchi qed jghid…… Tejd dawn huma tnejn mil-grieden li semma Johan………

  [Reply]

 4. Debbie Cassar says:

  Mela jiena Debbie Cassar u dak il comment fuq Mano mhux jiena ktibtu imma xi mlaqqat miskin….btw ibqghu certi li kueku rrid nghid xi haga ekk lill Mano mmur u nghida lilu personalment.Minhiex happy li telaq ax ghamel 2 seasons kbar u Furjaniz imma dik hi l hajja ta’player.H8 City

  [Reply]

  city Reply:

  H8 U

  [Reply]

 5. DEBBIE CASSAR says:

  dak li tihu min suppost player li trabba gewwa floriana u ghix kwazi hajtu kollha gewwa floriana. illum ma baqax players jilghabu ghal flokk illum flus biss jaraw, meta ma kien hemm hadd mil-ewwel dabbar rasu ma hamrun biex ipapija min hemm u meta gi president taghna johan said rega talab biex jigi lura u ahna CWIEC morna ghalih! biex regha PAPPIJA ghal sentejn shah min fuqna! u klabb x,ha? imtella bid-dejn. u bravu ex pres taghna dabbar rasu hemm u halliena bhal ERBGHA FOST IL-GIMGHA INKANTAW AVE MARIJA!!… u istess ghamel mano! u ZGUR issa ma …… …… aktar il-……. S….!!!

  [Reply]

 6. Massimo Cassar says:

  Biex tkunu tafu dak li kiteb Massimo l-iljun ahdar mhux jiena issa jew qed jipruvaw igeldu lillna il Furjanizi jew xi iehor Fake prova jitfa dell ikrah fuqi. Jien nixtieq nirringrazzjak Mano ta dak kollu li ghamilt maghna hu nawguralek personalment min qalbi.Grazzi Mano.

  [Reply]

 7. Massimo l iljun ahdar says:

  Mhux diga kien telaqna l mano biex mar mal hamrun. Gie lura maghna ghax haseb li Said ha jibqa hemm u ha jibqa jaqlalu. mhux xi player li kien ihobb l flokk

  [Reply]

 8. greenforever says:

  Lil Mano nirringrazzjawh ta kollox pero hu stess talab li jitlaq u jmur ma klabb iehor. Ghalija jekk player ma jkunx jrid ikompli jilbes il flokk ahdar sewwa ghamel il kumitat u bieghhu anzi qlajna min dan it transfer , prosit , players ohra jigu.

  [Reply]

  green4ever Reply:

  Jien xbajt nara jitilqu…meta mqarr ha nhabbru lewwel wiehed?

  [Reply]

  greenforever Reply:

  il gimgha id diehla habib tisma bl ewwel akkwisti.

  [Reply]

  ... Reply:

  ma jfissirx li ax sissa telqu hafna mux ha jigu minflokom. kolla nafu ala telqu l-players. ax gabna darna mal-hajt xi hadd li dahaq bina. issa hafna players ha jinbidlu. u nahseb tista tiswa ta gid li jinbidel id-demm tat-team.

  [Reply]

 9. Massimo l iljun ahdar says:

  Ser inkomplu indahqu n nies bina?. Kumitat tafu x intom taghmlu? Nispera biss li Mosta ma jispiccawx kif spiccajna ahna dan l istagun. Oqghodu attenti ghax l istess persuna hemm wara da xiri ta dal hafna players.

  [Reply]

  blues Reply:

  imma mhux l istess  kont tal bank hemm wara ix xiri ta dawn l plejers !!!

  [Reply]

 10. Mosta F.C Supporter says:

  L-ghira taghakom il-ferh tana :)

  [Reply]

 11. Mosti says:

  wara kem qalna u kem qlajnilu u il mossi li amel kontra mosta gie mana dak …

  [Reply]

 12. eric says:

  @mosti ghax issa l-kumitit habrieki li hemm qed jahdem bla gheda ha dgerger ukoll mela xi tridu jekk tahseb li tista tghati ftit ghajnuna inti ahjar tigi u tghin mill-tparla fil-vojt qabel ma tkun taf Grazzi kumitat mosta fc ha jkollna team biex niehdu pjacir u grazzi dawk in-nies li qed jahdmu ghal club u mhux fil-kumitat

  [Reply]

 13. PUBLIUS says:

  Ma nistax nifhrm x qed jigri fil-klabb taghna. Player li nqisuh il-bandiera taghna propjament il-captain mwieled fil-floriana jigi mibjih! Bihhejna r-ruh tal-tim u issa se nbihu r-ruh tat tim lil dan il-konsorzju albaniz(ferm misterjuz).

  [Reply]

  ffc Reply:

  Dazgur ma tifimx xinu jigri la int mhux furjaniz . Kiku furjaniz gejt r rally l hamis u taf ala gie mibjugh u taf l futur tat team taghna u taf li mghandekx alfejn tinkwita.

  [Reply]

  PUBLIUS Reply:

  Mhux bilfors ninkwieta! Mhux kullhadd jaf ghala telaq il-Mano! Mhux kullhadd jaf il-hsara li saritlu! Sahansitra saru l-bsaten fir roti biex ma jigix majjat man-nazzjonal! Xi hsibtni ma nafx x’qed jigri?! Dawn huma l-istess nies li dejjem iwehhlu fih kulldarba it-tim mar hazin! Dejjem konfoffa ghalih u ghal familtu gbin. Qazzistu lil kullhadd minghalikom tifmu fil football u hlief hsara minthomx taghmlu! 

  [Reply]

  ... Reply:

  avolja naf li int nom falz biex nikkoregik mano xtaq hu jiccaqlaq u hadd ma xtaq li jitlaq. fil-klabb tana qed jigri dak li inzera s-sena l-ohra haddiehor… il-konsorzju albaniz mhux ha jiehu ebda ruh jekk tigri imma jkun biss sponsor. minn qalbi nawguralu lil mano ax kellu sentejn sbieh hafna. u qabel tiktbu avolja tamlu l-hsara tippruvaw araw il-fatti. u jekk jitilqu xi players ohra zgur li ha jigu ohrajn minflokom. nitkelmu xahar iehor.

  [Reply]

  zejtuni Reply:

  Ghandi 47 sena u QATT f’ghomri ma smajt li albanizi ghamlu xi investiment xi mkien HLIEF mal furjana….tinten laffari u mfa trid tara xinhu jsehh fkazi hekk

  [Reply]

  ... Reply:

  u toqodx tinkweta… l-mfa ahjar tiehu hsieb il-kaz malta vs norvegja… ax adna qed nistennew!!! jew meta jaqbel lila l-mfa tintervjeni???

  PUBLIUS Reply:

  Iweggak ismi? sinjal li mintix furjaniz pur! U int warakollox min int? Forsi dak li jillostra l-islippers? jew tal-hanut? Ghax alla jbierek vera tifhem fil-football eh! Tara palazz qed jaqa u tifrah!

  [Reply]

 14. mosti says:

  Grazzi vinc talli ghed iggib dawn it tip ta players li ha tfallina bil pagi!! Tistghu tghiduli ghaliex hadna left back iehor meta akkwistajna ga l bezzina hemm? li nafu li ma ginix gholi, paga ftit u jilghab ghal flok..

  [Reply]

  cityboy Reply:

  Taf li Bezzina centrali ha jilghab..

  [Reply]

  comeonblues Reply:

  @mosti int xi wihed min dawk li tmaqdar biss jaqaw ?? ahjar ixamar il kmiem u tigi itina daqa tid

  [Reply]

 15. eric says:

  @p sant tista tghidli ma minn izomm team jekk mhux mal-mosta tindahalx grazzi WELCOME TO MOSTA F.C MANO MICALLEF

  [Reply]

 16. P Sant says:

  50,000 mormija mill-Mostin + 5 snin pagi li jammontaw madwar 80,000 ohra, 130,000 fuq player… + li qed tarmaw bl-imbarazz u se tghaxxquha!! Paxxejtu biss lill-Floriana, li kieku ma kienux ghal dawn il-50,000 kienu jaghlqu l-bibien…

  [Reply]

Leave a comment