Ir-regatta Nazzjonali

Wednesday, October 5, 2011, 10:01

3 Comments

 1. kevin says:

  ovjament anke dan is-suggeriment li ktiebt jien stess, wiehed irid jarbel sew , biex jara x jista jigri hazin fih u tajjeb fih ukoll. forsi l iktar punt krucjali tieghu hija il-qaddiefa, li jista jsir regolament li jekk qaddief jiehu sehem fil-midalji a, ma jistax jiehu sehem fil midalji b , l istess fuq kajjikki , u l-ohrajn, b hekk jista jinbidel ukoll il line up tat-tigrijiet li jsiru , midalji a, midalji b, fregatina a, fregatina b, ecc, jigifieri qaddiefa jista jaqdef f’ kategorija a, jew b , basta mhux fl istess daghjsa. Dawn huwa affarijiet li wiehed irid jarbilhom sew qabel jiddahhal regolament, mhux kif gara meta iddahlet il-kategorija B , ghax din hadd ma’ qad jahseb x jista jigri, u ahna bhala sapporters indunajnna mill ewwel x kien se jigri, b konsegwenza li rajna regatti li ghal aggregate xhield kienu biss 3 jew 2 distretti jiggieldu ghalija. Tajjeb li ir-regatta ta’ marzu forsi tibqa issir b daghjsa wahda, halli iz-zewgt regatti ikunu differenti min xulxin, kif konna qabel, ta settembru qabel kienet issir b zewgt dajjes u ta marzu kienet issir b dajsa wahda. halli tibqa prijolita dejjem ta settembru. tajjeb li nghidu li ir-regatta ta’ marzu sippost kellha tkun ghal-qaddiefa reservs, imma rajna id-distretti tal-kottonera jiggieldu u jmorru bl-ahjar kru biex jirbhu quddiem is-sapporters taghhom, li ovjament kienet issir fid dahla tad-dock 1 bejn it-tlett ibliet, illum hemm il yauth marina, Kullhadd induna li din se tibda tkun regatta akkanita daqs ta’ settembru, pero b dajsa wahda, biss ukoll kienet popolari specjalment mat-tlett ibliet. u illum ukoll naqset il-popolarita taghha, ghax saret tkun ezatt bhal ta’ settembru, dan huwa zball kbir ukoll, jekk issa qed issir fl istess port, minhabba ic-cirkostanzi , allura tajjeb li ta’ marzu titnaqsila id-distanza , halli ma tkunx bhal ta’ settembru, u jekk il quddiem jinfetthu l-imhuh u issir xi haga kif spjegajt jien li jigu 2 dajjes u titnehha il kategorija b, ta’ marzu tibqa b dajsa wahda, halli tibqa differenti min ta settembru.

  [Reply]

 2. kevin says:

  sandro , naqbel mieghek biss nahseb ir-regatta marret lura iktar min meta tnaqset it-tieni daghjsa fl 1990. Fl-imghoddi jigifieri 1955 l-hawn dejjem qajmet interess u in nies telat il-port, illum bahh!! ghala!! dan kollu huwa li illum min jerbah tal-midalji u jipplejsja fta bi tnejn ga tkun taf fejn sejra ix-xhield ghax punti ma’ jkunx hemm bizzejjed biex tilhaq lil l iehor, qabel minhabba li konna b zewgt daghjjes in nies kienet tibqa sa l-ahhar ghax ir-rizultat jista jinbidel anke fl-ahhar tigrija. barra minhekk il-farsa tal-kategorija b hija eccellenti ! meta iddahlet din il-kategorija hadd ma gharaf x jista jigri! rajna distretti li ghadhom sal-lumm jibaghtu l-ahjar ekkwipaggi fil kategorija B u fil-kATEGORIJA A IMORRU BI TFAL. din hija daqqa ta’ harta ghal- l-aggregate xhield ! Jien tal-fehma li il-punti tal-kategorija B u kategorija A jintaddu ghal-xhield wahda, b ‘differenza li it-tigrija Kategorija b IKOLLhom nofs il-punti tal-kategorija A . ezempju tal-midalji A l-ewwel post 20 – it-tieni 12 – tielet 6 —– midalji tal-kategorija b ikollom L-EWWEL POST 10 – it-tieni 6 – it-tielet 3. ———- anke it-tigrijiet l-ohra dan biex distrett xorta jaghti prijolita it-tigrijiet tal -kategorija a, flok il b minhabba li ghadek punti iktar, b hekk ir-regatta tibqa missielta sa- l-ahhar

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  Prosit ta’ dawn is-suggerimenti. Il-KMS kien minghalih li se jsolvi l-problema imma morna ghall ghar. Ma tistax tahdem fuq ir-Regatta xhara qabel Sandro Micallef Editur

  [Reply]

Leave a comment