Iddecidejna li nbiddlu l-iskwadra ghax l-affarijiet ma kienux sejrin sew – Gorg Borg ex President

Monday, August 12, 2013, 14:30

Konferenza stampa li fiha Balzan F.C. ipprezentaw l-iskwadra l-gdida taghhom ghall-istagun li gej. Gie ikkonfermat li d-decizjoni li tinbidel l-iskwadra totalment kienet mehuda purament ghax l-affarijiet ma kienux sejrin sew. Dan ikkonfermah l-ex president Gorg Borgli ghalkemm ma kienx fost il-panel xorta kellu jintervjeni biex iwiegeb mistoqsijiet tal-gurnalisti diretti dwar dak li sehh fit-tmiem l-istagun li ghadda.

Balzan kienu temmew il-kuntratt tal-coach Ivan Zammit u Joe Borg il-Pesu flimkien ma diversi players ohra fosthom il-klikka tal-ex player ta` Valletta minhabba l-affarijiet li sehhew fl-ahhar partiti.

Intant il-President Onorarju ta`Balzan Anton Tagliaferro zvela l-ghanijiet ta`dan l-istagun ghall-Balzan ser inkunu li jzommu posthom fil-Premier ghar-raba sena infila. Tagliaferro qal li ittiehdet decizjoni sabiex tinbena mill-gdid skwadra gdida ta` zaghzagh u ohrajn ta` certu esperjenza fosthom Steve Bezina,Justin Grioli, Gianluca Calabretta u Andrew Scicluna. Ma dawn jinghaqar zaghzugh promettenti mill-Milan Accademy tal-Awstralja Charlie Fuller. Ma dawn ser jinghaqdu fost ohrajn Jose Armaro Negrin li spicca bhal l-aqwa skorer l-istagun li ghadda u Fabio Vignaroli ex Pleyer tas-Serie A.

Tkellem ukoll il-coach ta`Balzan Rikki Tumiatti fejn ammetta li ser ikun stagun difficli minhabba l-fatt li ser ikollu 90% tal-players godda. Izda min naha l-ohra jittama li jilhaq it-tragwardi imposti fuqu minn Tagliaferro li huwa ukoll l-isponsor ewlieni ta`balzan dan l-istagun.

Leave a comment