Hogg taqbiżlu bl-ikraħ u jisfoga

Wednesday, September 7, 2011, 19:00

minn Sandro Micallef

Andrew Hogg

Ftit tal-minuti wara li wasal id-dar mill-logħba kontra l-Georgia, il-goalkeeper tan-Nazzjonali Andrew Hogg kiser is-silenzju billi bgħat jixxejjer lil kull minn prova iwaqqalu l-moral wara l-logħba tal-Kroazja.

Bi kliem iebes Hogg ħareġ fuq l-offensiva fuq il-Wall tal-paġna personali tiegħu ta’ Face book billi esprima ruħu li qed joħrog subgħajh tan-nofs lil dawk li m’għandhomx x’jagħmlu.

Fuq nota personali lil Hogg intieħ parir li ma jagħtiex kas il-kritika u l-kummenti li jsiru fuq is-Social networks speċjalment meta l-kummenti ikunu anonimi jew bin-nom de plum.

9 Comments

 1. Lenni says:

  halluh  bi kwietu jahsra l hogg jaqaw biex timlew pagna kontra l belt,le joqghod kwiet jajruh u jaghmlu .
  VIVVA HOGG U
  VIIVVA L BELT VALLETTA
  Hogg AHNA DEJJEM WARAJK 

  [Reply]

 2. Bugeja says:

  Hogg Il kritika uza biex taghti risposta fil ground……kelma niqsa ahjar min wahda zejda…Rizultat pozitiv gibtu ghamilt xogholok seww….imma x’ejn ta barra min hawn… ibqa ahdem ibes u zomm f’ommok siket risposta bili ittejeb il performance tieghek bies tista itija….. u middle finger jehduh wahidom min ghandu xi jghid….. ghax bil paroli zejed tkun qed titfa presjoni fuqek stess…. Good luck ghal li gej.

  [Reply]

 3. Manuel Zahra says:

  Come on Hoggy tatix kas wrba njuranti. Bibbu jew nahseb rajt loghba ohra Jew ma nafx. Jekk inti daqsekk bravu mur ilab int ma nazzjonal. Dejjem lesti biex tmaqdru. Hoggy Valletta Fc Dejjem warajk

  [Reply]

 4. jinilbibu says:

  ifemm….vera mandux biex jifrah eee ax bil kemm kellu x jamel u xorta qala goal…l unika haga pozittiva li kellu li hareg tajjeb al ballun xi 3 darbiet minn crosses…dak kollox!!…kemm il darba harablu minn idu + ma tantx kien ittestjat

  [Reply]

  FORZA VALLETTA CITY Reply:

  INT KEMM INT INJORANT HA U KEMM THOBB TMAQDAR GHAX MA TAJDX LI MA KIENX HEMM JONATHON CARUANA WARA SKURJAWLNA U TQIS RUHEK BHALA MALTI TA JEW XI WIEHED LI TIFHEM FIL FUTBOL

  [Reply]

  skillaci Reply:

  ml jekk int daqsekk hero u kont qijad il ground ghax ma bqatx u thalt tilghab floku la qeed tajd li ma ghamel xjn

  [Reply]

 5. sandro zammit says:

  darba ohra  il mejtin li ghandhom fil qabar aqlahom hoggy

  [Reply]

 6. ramsey grima says:

  tatix kas hoggy hallijom jghiru u jivgaw fdemmhom lil min ed jikteb dil-bluha ta kliem. inti n-number 1 ta malta alek ijed fej ijed tatix kasom. ahna dejjem warajk siegha bhala goaler ta malta u wisq iktar bhala goaler at-team tant mahbub tana VALLETTA FC. dejjem warajk hoggy.

  [Reply]

 7. Zewg Stilel says:

  Proset Hogg dik kolla ghejra dawn qeghdin jippruvaw jiskoncentrawk ghal-loghob li ghandna tal-premier keep it up my frien qighed taghmel xoghol kbir kemm maghna kif ukoll ma nazzjonal.

  [Reply]

Leave a comment