Higher prices to shock South End Core fans

Wednesday, June 13, 2012, 19:11

by Sandro Micallef

The South End Core may be dismantled after the standard €5 price tag to watch the Malta home games in the South Stand will be increased.

The MFA’s top men have decided to increase the price of each ticket in an attempt to launch the Goal Card which will be launched this Thursday. This site can reveal that this card will cost €30 meaning that if one intends to go and support all the Malta home games in the South Stand he will have to face a €5 total increment. This decision to increase the prices in the South Stand contrasts and contradicts the idea of so so called “season ticket” concept.

A ticket to watch a game of Malta against Italy, Denmark and the Czech Rep will have a 50% increase as these tickets bought on either matchday or days before will cost €10.

The Goal Card will be valid only for qualifying games of the 2014 FIFA World Cup which will eventually be held in Brazil.

www.sportinmalta.com has information that the standard tickets per individual match for the South Stand will be as follows:

Malta v Italy – €10

Malta v Armenia – €7

Malta v Czech Rep – €10

Malta v Denmark – €10

Malta v Bulgaria – €7

Malta v Armenia – €7

 

The MFA will give details of all other prices during a Press Conference this coming Thursday.

50% increase for Italy and Czech tickets if SEC fans do not buy Goal Card

51 Comments

 1. [...] also story  http://www.sportinmalta.com/higher-prices-to-shock-south-end-core-fans/ we had investigated before the actual launch were we had been given the incorrect price tag of the [...]

 2. nathan briffa says:

  kemm huma l-projections ta’ sales ghal gowl card ? u issa ha jestenduha ghall-bov premier ?

  [Reply]

 3. Stefano Grima says:

  ma nafx alfejn qed tamlu dan il-fuss kollu. tafu li DEJJEM l-MFA olliet il-prezzijiet meta gew timijiet kbar f’Malta. dan hu ezempju car li jkun min ikun fil-potter kemm dan u anke ta qablu Joe Mifsud flus biss jaraw halli jagevolaw il-Clubs ….. MFA l-ewwel l importanti li jibbilancjaw il kontijiet u jdahhlu l-flus u wara naraw, Norman Darmanin Demajo kont nistenna li int differenti minn ta qabel imma milli jidher qed timxi fuq il pariri ta nies li kienu vicin lamministrazzjoni ta qabel ax hekk ukoll kienu jamlu

  [Reply]

 4. Frans Cutajar says:

  Oppinjoni tieghi :

  Kullhadd nahseb jaqbel li 30 Euro mhux hafna biex issegwi 5 loghbiet tan- Nazzjonal inkluza ta L-Italja .
  Izda il Punt Kardinali mhux dak !, Fis South stand , jigi minn jigi, nilghabu kontra min nilghabu , il prezz dejjem kien ta 5 Euro u rajna teams bhal Grecja , Portugall Svezja , Danimarka , Turkija , etc etc. BLOCK TICKET , jew kif sejhula GOAL CARD, suppost ghandu jkun irhas milli meta tixtri it ticket loghba loghba .
  X’GARA? l-MFA gholliet il prezzijiet tal loghbiet , u mhux bil ftit, biex taghmel il GOAL CARD AKTAR ATTRAJENTI !, u dan nahseb li mhix azzjoni giusta !  , Issa gejna f’sitwazzjoni li jew thallas kollox bil quddiem ( anzi  5 euros aktar ) jew inkella ixtri bl-oghli hafna !. 
  Jekk hawn xi hadd qed jghid li qed ingerger ghax gholiet b 1 euro , sejrin zball :  Kwazi Kwazi Spiccajt nghid , AHJAR MA GEW XEJN IT TALJANI !, ghax ser nibqaw inbghatu il konsegwenzi ta prezzijiet gholjin . FTAKKRU LI APPARTI L-iTALIA , i prezzijiet gholew anki tal danimarka u rep ceka , saru 10 Euros u BULGARIA u ARMENIA saru 7 EUROS !

  [Reply]

 5. eman says:

  mela hali najdlek jekk inkunx il ground ta lilek [ghost reply] qabel fi zmien joe mifsud jien kont inhalas tijej u tal mara u isa qijed inhalas ta tfal ukoll isa jek tkun il ground int amel il kont u tkun taf jek morc ahjar jien taht il prezzijiet li amel i dede . mux bili etli li jien nejd il hmerijiet ,nispera li meta il kont tatini twegiba

  [Reply]

 6. karly michele agiuis says:

  The MFA should make sure that the stadium is always full so please Mr. Norman Darmanin Demajo be strong and revert this dreadful decision in the interest of the general public

  [Reply]

 7. mintoff aaron says:

  I have just read this aweful news is this true ? I hope the MFA will issue a press release to clarify that the prices quoted above are not true. I trust that the MFA will leave the price of 5 eur for each game behind goals

  [Reply]

  Chris Grima Reply:

  Int bis-serjeta? Ghal 1 euro qed tibki u tohloq dan il-panic. U se tara l-Italja. Hallina habib. 

  [Reply]

  S Zammit Reply:

  biljett ta wara il-lasta kontra italja 20euro Chris….mela ma tafx taqra?? mhux ghall-italja biss, imma ghall-loghob kollu olew il-prezzijiet, mhxu ovja jaghmlu Gold Card ghax jafu li dan serq, u familji u min jitla jara loba wahda x’jaghmel? mhux ekk ikun ta zvantagg u ihallas aktar !!! mela din serjeta !!

  Misshom hallew il bilejtti kif kienu u introducew gold card irhas u mhux jghollu l-prezzijiet u jaghmlu gold card (li xorta oghla min qabel) li trid tixtri sa l-ahhar ta’ lulju, u dawn kemm se jagjhmlu gold cards? xi mija biss? L-MFA b din il mossa turina kemm ma tinteresahix mill-partitarji…veru iddizapuntat

  [Reply]

  cael ebejer Reply:

  ahna mhux mill-italja jimpurtana imma min-nazzjonal malti, jien immur nara l-loghob ta’ malta kollu mhux vs italja biss, ghalija l-MFA qed tipprova tamel inizjattivi bla hsieb u bla konsultazzjoni maghna s-supporteres. U fuq din li Darmanin Demajo jipprova idahhaq bil-gurnalisti imissu jisthi…… jaghmel l-arja ax sandro wahdu jieqaflu kellu bzonn hemm erba gurnalisti ohra li ghandhom il-kuraggga jaffrontawh mhux wahdu.. Forza valletta city for ever

  [Reply]

 8. saliba chris says:

  ma naqbel xejn dwar din iz-zieda fil-prezz.. mfa plzzzzz ibzaw alina li nhobbu l-football malti

  [Reply]

 9. Spiteri Mario says:

  Ma nistax nifem kif ma jisthiex il-President tal-MFA wara t-tahwid kollu li ghamlet l-MFA f’dawn l-ahhar sentejn u ma jifilhux iktar jaqghu ghan-nejk. Issa isbah din il-goal ticket…. tafu li jien ma nistax indahhal lit-tifel tieghu mas-south end core …. jew nixtrilu block ticket jew full price mhux bhal qabel nofs il-prezz. Halluna MFA, ibqa’ invstiga sandro ax milli jidher hemm issue mas-south end core

  [Reply]

  George Grech Reply:

  Nahseb ahjar tinvestiga int ghax fuq mezzi ohra qalu li fil-loghba kontra l-Italja biss ma tistax tmur South Stand ghax il-loghbiet l-ohra North ikun maghluq u tista tiehu t-tifel South Stand. Kun af il-fatti Mario. 

  [Reply]

 10. Peter Farrugia says:

  Sandro,

  Jien wiehed milli nammirak meta titkellem fuq it-tv u anke meta tikteb, gieli qbilt u gieli le mieghek. Pero thalliex nies bhall Presidenti ta Clubs u wisq iktar il-President tal-MFA jipprovaw jaghlqulek halqek anzi ibqa sejjer hekk u kuragg kellu bzonn iz-zghar li telghin gurnalisti isegwu l-passi tieghek. Peter Farrugia

  [Reply]

 11. Frank Lanzon says:

  why on earth is the MFA increasing the price of the malta home tickets ? The Gold card is a good initiative but still will cost eur5 more that the normal standard total price of eur25.

  [Reply]

  S Zammit Reply:

  The gold card is just an excuse because they know the tickets are gonna be too expensive…what are families gonna do? all buy a gold card? This is crazy and shame on the MFA 

  [Reply]

 12. james azzopardi says:

  Interessanti din il-President attwali tal-MFA jimxi fuq il-passi ta’ Joe Mifsud….. jgholli l-prezzijiet kief kien jamel Joe Mifsud, jitratta s-supporters mil-ghar u issa Darmanin Demajo jikkupjah ukoll fil-mod kif jitratta l-gurnalisti billi jipprova jalqilhom halqom.

  [Reply]

 13. eman says:

  thallux ghal l-ahhar postijit limitati ,mux bizejed wahaltuna fil kampjonat bil prezijiet il godda li ghamiltu isa ser tergow tamlu listes jew trid taraw kif ser tigbru ghal pagi il godda ghax dan lahhar kullhad sejer jahdem l- mfa alla jbirek ,, konna 99 u bikom gejna 100 fil 100 sew

  [Reply]

  Ghost Reply:

  eman int xi wiehed li ma tersaq qatt lejn Ta’ Qali nahseb ghax ma tafx x’qed tghid. Id-Dede rahhas il-prezz tal-kbar minn 8 euro ghal 6 euro fil-kampjonat u fin-nazzjonal ghamel il-friendlies b’xejn. Ahjar tohrog 30 euro u tigi tara lil pajjizek mhux tivvinta l-hmerijiet. 

  [Reply]

  S Zammit Reply:

  ghanel friendlies b xjen u issa prezz tal-biljetti irdopjaw u triplaw….tajjeb morna

  [Reply]

  eman Reply:

  min kien ihalas 8 ewro amilulu 6 ewro i dede ima min kien 4 ewro amilulom 6 ewro li nisa + li galna inhalsu ta tfal ukoll ,grazzi morna ahjar hux ?

  [Reply]

 14. marc says:

  i seriously do not know what all this fuss is about…… just to watch the carling cup final 2 years ago between man utd and aston villa a ticket cost abt 150 euro and ur making a fuss over 30 eurp to watch 5 games???? seriously….. tidru li intom maltin ax qatt mintom grati u dejjem tgergru 

  [Reply]

 15. john Williams says:

  Jien ma nafx ghala dan l-ghageb kollu!!!

  Biex thallas tara loghba ta team nazzjonali kull pajjiz jolli prezzijiet, issa jekk qeghdin tghidu li dawn oljin ma nafx!!!!  

  grow up maltese ppl!!!!!  Xi predentejtu li kollox jipqa kif inhu….

  F’Malta kollox hekk jahdmu, ara lukandi ghandek low season u high season li gieli prezzijiet jkunu 600% iktar oli min dak low season, allura l-istess fil football.,

  [Reply]

 16. Norman Darmanin Demajo says:

  Dear Sandro,

  Following your article above, I would have expected that the least you could have done would be to attend the Press Conference that was held today, where you would have had the opportunity to learn more about the Goal Card scheme and to ask all the questions that you would have liked to clarify the completely mistaken impression that you have given to your readers regarding the advantages of the GOAL CARD.

  Regards,

  Norman Darmanin Demajo
  President
  MFA 

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  Dear MFA President,

  Thanks for your comment on this article. Please be aware that I have been fully aware of the concept of the Goal Card since this has been brought forward for discussion within the MFA structures way back. Please understand that I am a journalist and not a reporter therefore I am entitled to look out for stories of general public interest whenever and on whatever the subject is. The basic fundamental right of a journalist is the freedom of expression so please refrain from trying to stop people who criticize the MFA. Also it would have been ethical from yourself should you have refrained from attacking me personally during your Press Conference earlier today. I trust you will do just the same the next time round when I am present in front of you so I can rebut your arguments legitimately like real gentlemen do.

  Sandro Micallef
  Editor
  http://www.sportinmalta.com

  [Reply]

  john Williams Reply:

  Sandro, kif mhux ewwel darba li fahart ix xoghol tieghek, imma nixtieq najdlek punt.  Li kif ghad int “your a journalist”, u sa fejn naf jien gurnalisti jistaqsu u ma ghandhomx ghalfejn joqodu jargumentaw ( meta tkun in a Press Conference )

  Regward din AAA kolla habba prezzijiet, nahseb jekk nikkomparaw ma pajjizi ohra, prezz biex tara team nazzjonali bha TALJANI mhux daqshekk Gholli.  Min jpejjep joqod ftit lura u malajr jiffranka LOL.

  Apparti minnek, Hawn Malta kollox hekk, ( inhobb nghidilla jien HIGH and LOW Season ) Tara lukandi fix xitwa kwazi jaghtu prezzijiet b’xejn umbad fis sajf prezzijiet gieli lanqas temmen.  

  [Reply]

  Kumitat Reply:

  Mr. President, irispetta l-gurnalisti ma jfissirx li kul ma tamel huwa tajjeb anzi din id-darba waqajtu ghan-nejk, mad-dinja kollha block ticket tiffranjka l-flus mhux thallas iktar. ieqaflu l-dan sandro xeba nejk u kliem helu fil-konfront tal-Clubs qabel tela u issa jissnobjaw lil-kulhadd. .Kieku jistgghu il-clubx jigdmu minkejohom u rgegghu l-arlogg lura u ma jivvotawhx lil din il-klikka tal-hbieb tal-hbieb, naf x’xqed nghidlek il-Club taghna kellu jistenna gimghatejn ghall-meeting fuq raguni li kellna imma bdew jibzghu minna.

  [Reply]

  eman Reply:

  ahna se noqodu nitkelmu bl-ingliz biex ma jifimnix kullhadd? kelmuna bil malti jekk intkom maltin grazzi

  [Reply]

 17. carmel pace says:

  This is pure BULLYING !, buy the card ( fork out the money before)  or else you have to pay high price to attend a certain match !, as far as i Know the South Stand was always €5 ! I go there because i like the atmosphere and to support my country not to watch the other teams , i cannot commit to a card due to the nature of my work.  YOU JUST SAVED ME MONEY . BYE BYE MFA ! you are just looking at the Italy Match to make money , The Itay match will come and go , there are other matches and other tournaments, ADIOS , YOU JUST LOST A LOYAL FAN !

  [Reply]

  arnold stivala Reply:

  i like your bullying explanation. MFA pls change decision asap for the sake of loyal fans- Arnold

  [Reply]

 18. Chris Muscat says:

  Jekk hawn min jghid li 30 euro ghal 5 loghbiet mhux worthed, nahseb irid jara tabib, nahseb aktar cheap minn hekk ma setghux jaghmlu. Is-soltu Malta tat-tgergir. Insejtu tas-SEC li fl-ahhar friendlies il-ground dejjem kien b’xejn. L-MFA qed taghti opportunita’ tixtri card bi prezz tajjeb biex tara l-pajjizek u mhux tgerger!!!

  [Reply]

  S Zammit Reply:

  u min m’ghandux Gold Card x’jaghmel??? Ihallas iktar? Ekk tridu thajru n-nies jitilaw il-grawnd??

  Min ihallas ghall-Gold Card ga ha ihallas 5 euros iktar ghax qabel konna inhalsu 5euro x 5 loghbiet, imma din isbah, misshom hallejtu kollox l-istess u taghmlu Gold card irhas halli jixtruwha iktar u ikolna iktar nies il grawnd izda bil-kontra ghamiltu

  Tahwida kbira ghamiltu, ara ver MFA = Flus biss

  Insult ghalija din, meta naghmel min kollox biex ma nitlifx loghba ta’ Malta, minflok taraw kif se tghinu is-SEC taraw x se taghmlu biex taqlaw lira iktar 

  Laqas li kieku ha nghaddu ghall-World Cup 

  [Reply]

  Chris Muscat Reply:

  Ixtri gold card, min qed izommok milli taghmel dan. Probabli int xi wiehed li lanqas meta kien b’xejn ma’ mort u issa tippretendi li mal-Italja jaghmlulek xi tapit ahmar. Meta se timmaturaw.  

  [Reply]

  S Zammit Reply:

  mela ma tafx taqra int….tibzax gold card se nixtri ax ma nacetax das-serq….u wiegibni sihbi min ma ikollux gold card x jaghmel? mhux ekk mhux ekk ihallas uwx u indahlu lira….mela laqas taf taqra, edtlek u ktibt li laqas loghba ma infalli….ghall-italja nifhem jghollu l-prezzijiet, imma Danimarka u Republika ceka ukoll? anzi il-prezzijiet kollha olew u dik ma nistax naccetta Chris

 19. Ballun Nazzjonal says:

  jien ma nistax nifem ala dan il-fuss kollu ma tafux li dejjem hekk l-MFA flus biss u tara kif se taqla lira meta jkollna lobiet kbar bhal dawn. BOYCOT lit-team nazzjonali

  [Reply]

 20. Igor Calleja says:

  This is an insulty to maltese fans who frequent the south stand. I have info that it is not true that the game vs Italy will be only ten euros i think it will be twenty or more !!!!!!! check it out

  [Reply]

 21. James Catania says:

  fejn hu Louis Agius ? se johorgu Press Conference is-south end core saiex jipprotestaw ? jew se jkollom xi commission ? tkellem sandro ax int imdahhal ukoll f’din ilp-paztazata imissek tisthi tippromwovi pastazata bhall din tal-MFA.

  [Reply]

  john Williams Reply:

  nahseb ahjar johorgu mela prezzijiet kif qeghdin jippretendu!!!??

  [Reply]

  LOUIS AGIUS ( SEC) Reply:

  Hi James , COMMISSION ???? you must be joking !!,  We have not taken an official stand yet as we are still hoping to discuss this with the MFA and put in our proposal , WE AGREE WITH THE GOAL CARD Concept and this is a positive initiative . WHAT WE ARE NOT AGREEING ON IS WHY SUCH INCREMENT ON MATCH DAY TICKETS ON THE OTHER MATCHES? ( WE ALSO UNDERSTAND THAT THE iTALY MATCH CARRIES MORE WEIGHT AND A SLIGHT INCREASE IS ONLY NATURAL ) BUT AGAIN WHY THE OTHERS ??? WHY DENMARK AND CZECH REPUBLIC CARRIES A 100% INCREASE ? WHY ARMENIA AND BULGARIA CARRIES A 50% INCREASE ???  

  [Reply]

  eman Reply:

  kelimna bil malti louis jekk jogbok

  [Reply]

 22. Joseph Cassar says:

  Jien ma nafx ghalfejn dan il-plejtu kollu. Wara kollox ha naraw timijiet kbar u meta tikkunsidra li ara kemm thallas flus biex tara loghba wahda barra min Malta, ha naraw sitt loghbiet ghal €30 biss. Niftakar jien stess meta tlajt Old Trafford kont hallast £100. Imma nahseb ahna il-maltin iridu kollox b’xejn…

  [Reply]

 23. Kevin Polacco says:

  hassra li uza e getta l-mfa l-ewwel inqdiet (anke fi zmien joe mifsud) bis-sec hu issa ghaliex giet polza tajba ha jollu l-prezzijiet. shame on mfa resign all NOW – Kevin

  [Reply]

 24. Alex Caruana says:

  clubs clubs clubs has been equivalent to flus flus flus mill-MFA

  [Reply]

 25. Peter Carabott says:

  Jien ma nafx. Imma li tara 5 loghbiet tat-team nazzjonali b’€30 ma nahsibx li huwa expensive. Anke li tmur tara l-Italja biss huwa worth it!!

  [Reply]

 26. peter borg says:

  please do your maths right ! for the italy , denmark and Czech republic is a 100% increase not 50%!

  [Reply]

 27. john cauchi says:

  and they want people to attend the games ? 

  [Reply]

 28. mark says:

  Din tal misthija , pero nista nghidlek li inti zbaljat fil prezzijiet. jien ghandi habib li huwa midhla sew ta South end core u qalli li huma jinsabu urtati hafna minhabba din il haga . Il prezzijiet huma kif gejjien 
  SOUTH END CORE :
  MALTA – ITALIA . : 20 EURO 
  MALTA  - DANIMARKA – 10 EURO
  MALTA – REP CEKA – 10 EURO
  MALTA – BULGARIJA – 7 EURO
  MALTA – ARMENIA – 7 EURO 
  LIL DAN IL GRUPP NEJNUH MELLA NGHAMLU BIEX INKISSRUH ! 

  [Reply]

  Fredrick gauci Reply:

  Dawn prezzijiet ta wara il lasti ? Mela ahseb u ara il millenium ! Halluna mnalla hemm il Pbs li ser jaghti il loghob ! Tal biki ! U tridu in nies imorru il ground ?

  [Reply]

  Pawlu Zuzzu Reply:

  Taf li naraw il-loghba b’xejn fuq PBS grazzi ghal MFA ghax qabel kienet Melita. Tgergru biss. Xi tridu aktar. 

  [Reply]

  S Zammit Reply:

  taf xi irridu pawl….biljetti kif kienu qable u mhxu dan is-serq…..jien loghob mill grawnd irri dnarah u mhxu komdu d-dar

 29. jerry says:

  Iku jaqbel aktar bill card milli tixtri ticket individwali ghal kull ,loghba nahseb

  [Reply]

Leave a comment