GO Malta Football Awards winners announced

Thursday, May 26, 2011, 9:31

Yesterday evening, the MFCC in Ta’ Qali witnessed a great number of Maltese footballers, club officials, administrators and other guests attending the 10th Edition of The GO Malta Football Awards. The event was also broadcast live on the National Station TVM and was presented by sports journalists Catherine Micallef, Simon Farrugia and Rodney Vassallo.

During this special 10th Anniversary, the winners out of many categories were announced. Sandro Micallef, Chairperson of the Organising Committee commented that he was happy with the attendance and enthusiasm that these awards create each year. For each category, journalists and three members from each club voted, namely the President / Club Official, Coach and Captain with the exception of the Award for The Best Referee which was voted for from journalists only.

The Award for The Best Goal of the Season sponsored by GO and the award for The Best Save of the Season were the only two awards trusted in the hands of the general public who voted for them via a televoting premium number associated with each goal and save.

The Organising Committee also gave a Career Award to the ex- referee Adrian Casha and a special award to Birkirkara FC, the club who registered the most silverware in  the past decade – 2 Championships, 4 Trophies, 5 Super Cups u 2 honours i the Euro Cup.

THE WINNERS OF THE 10TH EDITION THE GO MALTA FOOTBALL AWARDS SEASON 2010/11

Best Third Division Player

 • Lee Baldacchino – Luqa FC

Best Second Division Player

 • Adam Smeir – Rabat A.

Best First Division Player

 • Gilbert Martin – Mosta FC

Best Female Player (1st Division)

 • Antoinette Sammut    Mġarr FC
 • Dorianne Theuma    Mosta FC

Best GFA Player (1st Division)

 • Adrian Parnis  - Sannat Lions

Best Futsal Player (1st Division)

 • Anton Florin – ZC Excess

Most Promising Youngster

 • Rowen Muscat – Birkirkara FC

Best Goalkeeper

 • Andrew Hogg – Valletta FC

Best Defender

 • Jonathan Caruana – Valletta F

Best Midfielder

 • Roderick Briffa     - Valletta FC

Best Coach

 • Jesmond Zerafa – Valletta FC

Best Striker

 • Daniel Nwoke – Floriana FC

Best Veteran Player

 • Gilbert Agius – Valletta FC

Best Referee

 • Alan Mario Sant

Best Foreign Player

 • Denni Rocha Dos Santos  - Valletta FC

Best Maltese Player

 • Roderick Briffa – Valletta FC

Best Goal of the Season

 • Edmund Agius – Valletta FC vs Hamrun S

Best Save of the Season

 • Omar Borg – Hamrun S. vs Vittoriosa S.

C

13 Comments

 1. CLINTON BELT BISS says:

  ghal informazjoni ta kulhadd il mahbub alla taghna is sur vic tkelem kif tkelem 1 ax il prezentaturi pruvaw ifisru xi haga bli qallu ibda min rodney (LSD) vassallo meta bdew jajdu li il libsa hadra twegga l ghajnejn ima is sur vic umiljak ja taparsi gurnalist nistidnek twigibni gifiri l ewwel li waqa fl livel baxx huwa int
  2 isemma colina aw sry mux colina dak paul caruana ma haqux ivinta foul li idecida il loghba? kien fil mument oportun billi kulhadd jaf il bicca il kbira li isegwu il football malti jaraw dan l awards u biex ikunu jafu x livel ta referees ghandna f pajjizna. proset sur vic jigri x jigri hadt mu ha jkisirna ahna kburin bik u li taghmel int ghalina sagru sant

  [Reply]

 2. grob14 says:

  kemm ijli insegwi il football malti qatt ma rajt president arroganti daqs sur victor xriha. Suppost dan ha ezempju ghax qabel ma dahhal fil football kien hemm presidenti bhal joe caruana curran,robert arrigo,victor zammit,tony bezzina!!!!!!!

  [Reply]

 3. Newtrali says:

  Proset tal awards serata mill aqwa…parir zghir biex tibdew taghtu award gdid…il-kimmidjant tal premier…ovjament Jirbhu hadd hlief Victor Scriha umbghad vera jiggustifika l paroli bla sens li qal il bierah :)

  [Reply]

 4. Belti )Salvu Mifsud says:

  Int steve forsi wihed min dawk l hafna supporters li jkunu l ground li mintix belti jew thossok belti ghax ghandek xi buznanna mil belt , inzel il belt propja u tara jekk in nies beltin tal qalba ghedin ma victor mbad kellimni

  [Reply]

  FORZA VALLETTA CITY Reply:

  AHNA MA VICTOR SCRIHA QEDIN MAHRUQ U JEKK JOGBOK TODDX LILEK BHALA BELTI SALVU GHAX INT TRADITUR META TITKELLEM HEKK GHAX BELTI VERA MISSU JKUN KBURI  B VICTOR SCRIHA GHAX GABARNA MIN XARNA JIEN JESMOND BORG SIEHBI BELTI PUR U MA NICHADHA QATT FORZA VALLETTA CITY GHAL DEJJEM 

  [Reply]

 5. werzieq says:

  Jien ma nafx x’qed taraw hazin f’dak li ghamel il-president? Qal xi haga hazina billi sellem lir-referee tal-final u qali li kellu stagun mill-aqwa hlied l-ahhar hames minuti? Car daqs il-kristall hej kien il-foul!!!! U kull m’ghamel ma Rodney hu li nibxu ftit f’serata li keinet iddominata mill-Valletta! Anke Del Piero kien ghamilha ma Sandro Piccinini din. Anzi qallu lil Rodney dwar it-tisbit mal-perspex!! Eh u billi qal li l-Valletta se jibqghu l-aqwa team x’fijha hazin! Jien nikkundana l-vjolenza tigi minn fejn tigi u qatt ma misshom sehhew dawk l-incidenti l-hadd imma issa ma naghmluhx monasteru l-football l-ahwa. Mhux bizzejjed hawn tensjoni gol pajjiz!! IVA…LE…almenu niccajtaw bil-football u s-Sur Victor dak li ghamel!!

  [Reply]

 6. FIRE ENGINE says:

  Il-President tal-Valletta waqqa s-serata ghac-cajt. Veru baby biex beda jinki lil Rodney. Dan kellu dritt jifrah, min kisser ma kellux dritt anke jekk provokati (kif qal hu) li sa issa ma rajna l-ebda prova. Forsi meta kien zghir hu ma setax jifrah ma Valletta, Marsaxlokk jekk ma min kien izomm ghax fi zmienu kienu Floriana u Sliema li rebhu l-unuri. Kemm irid jaqdef biex jilhaq lil dawn iz-zewg clubs.

  [Reply]

  FORZA VALLETTA CITY Reply:

  TIBQAWX SEJRIN BIHA TA AMMETTU LI IL VALLETTA FC CHAMPIONS TA KULL ZMIEN GHAX L AQWA 2 TAZZI TAL MILLENIUM U TAL MITT SENA AHNA HADNIHOM  OK AMMETTU BAD LOOOOOSERS U ICCAPSUNIEX MA ERBA SUPPORTERS LI JITILAW IL GROUND JARAW XI FINAL BISS U IMBAT IKISSRU KULL MA HEMM, TQEDUX LIL KULHADD F KEFFA WAHDA . L AQWA SUPPORT HUWA TAL BELT UKOLL GHALEKK IL HIN KOLLU TIPRUVAV THAMGUNA FORZA VALLETTA CITY U FORZA VICTOR SCRIHA

  [Reply]

 7. mario says:

  Naqbel li kienet serata sabiha, pero qatt ma tistenna li President ta club se jwaqqa serata bhall dik az zufjett. Jekk hu ghadu mahruq at telfa li sofra kontra il FURJANA missu ma jidher imkien, u mux juri kemm hu il mentalita miskina li ghandu. Dan tilef telfa wahda mela kieku jibda jitlef iktar xse jaghmel!!!!

  [Reply]

 8. John C says:

  Kif jista jkun illi il best coach award jirbaha Jesmond Zerafa jekk m’ghandux licenzja ta coach?!!
  Il-bqija nahseb ir-rebbieha l-ohrajn kien haqqhom. Prosit lil organizzaturi.

  [Reply]

 9. belti says:

  Serata vera sabiha mtapna bil kliem ta schria.. Jekk ghadu mwegga li tilef il final kontra l girien missu ma tkellem xej..nesa kemm il loghba rbahna b penalties u decizjonijit ohra li nataw favorina ghalxejn. Lbirah ikonfermajt li kemm idum hu president tal clubb taghna ma nersaqx l hemm u bhali hemm hafna nies beltin, Pls gibu pres li huwa belti halli jkollu demm taghna bhas sur Joe!!

  [Reply]

  steve Reply:

  jekk inti ragel amel nickname ma min izomm ghax inti mhux vera belti ghax belti vera ma jghidx kontra pres taghna ahna kburin bik pres u ma min tkelimt qal amel sew tkellem hekk tipruvax igib firda fost supporters ghax mhux se jirnixilek wara hadd qedin iktar maqudin.league hadnih mertu taghna u tkomplix tinharaq isma minni

  [Reply]

  FORZA VALLETTA CITY Reply:

  AH MAHRUQ INTI FURJANIZ JEW KARKARIZ  JAQAW U JEKK INTI BELTI MA GHANDIX X NAMBUK BHALA SUPPORTER GHAX INTI TRADITUR U BAD LOOOOOOOSER U TERGAX TIKTEB FUQ DAK IN NICKNAME GHAX HADT MA BAQA MIN JIBLA KOLLOX FORZA VICTOR SCRIHA U FORZA NOEL L AMERICAN IL KING LI AHNA NAFDAWH HAFNA 

  [Reply]

Leave a comment