Gimgha biss ghall-bidu tal-Kampjonat Premier

Monday, August 12, 2013, 13:55

Minn Josef Galdes

Meta fadal gimgha biss biex jibda l-kampjonat Premier xtaqt li naghti harsa qasira lejn it-tnax il-team li ser jikkompetu ghall-dan l-istagun.

Balzan

Team li l-istagun li ghadda impressjona hafna u habbat u tellef il-punti lil clubs il-kbar. Minkejja bidliet li ghamlu mill-istagun li ghadda Balzan mistennija li jergghu ikunu qed ihabtu l-bieb biex jiksbu post fic-Championship pool,xi haga li fallew l-istagun li ghadda minkejja li kienu salvaw posthom mal-aqwa timjiet Maltin kmieni s-sena l-ohra. Balzan jibdew dan il-kampjonat kontra wiehed mit-timijiet neo promossi Vittoriosa Stars. Good luck!!

Birkirkara

Ic-champions renjanti Birkirkara bla dubbju jibdew bhala favoriti li jerghu jerbhu l-kampjonat ghalkemm mhix xi haga facli. Huma gejjin minn prestazzjonijiet brillanti kemm fl-Ewropa kif ukoll bir-rebh tas-Super Cup kontra Hibernians. Birkirkara jifthu dan il-kampjonat bil-loghba kontra Rabat A.  Keep it up Pawl!!

Floriana

Team li l-istagun li ghadda iddizappunta  bil-kbir meta l-istagun li ghadda spicca fir-relegation pool. Floriana wiehed mit-timijiet bi storja kbira fil-football Malti u nemmen  li jixraqli li jkun ma l-aqwa 6 timijiet jiggieled ghall-postijiet fl-Ewropa. Dan l-istagun Floriana sahhew l-iskwadra taghhom minkejja d-diffikultajiet finanzjarji kbar li kellhom. Huma jibdew il-kampjonat kontra team neo promoss iehor Naxxar Lions. Good Luck!!

Hibernains

Team li l-istagun li ghadda impressjona hafna, mhux biss ghax rebhu l-U-bet F.A. trophy izda ukoll ghax sfurzaw decider kontra Birkirkara gahr-rebh tal-kampjonat. Hibernians bdew dan l-istagun xi ftit dizappuntanti fl-Ewropa minkejja kontra team aqwa minnhom kif ukoll bit-telfa kontra Birkirkar fil-finali tas-Super Cup. Hibernians f`dan il-konfront dehru dominati minn Birkirkara ghall-Hinijiet twal specjalment fl-ewwel taqsima,izda bahl ma nghidu dejjem fil-kampjonat tkun storja totalment differenti minhabba li ma jintlaghbx fuq partita wahda. Kuragg Hibs!!

Mosta

Mosta huwa team li dan l-ahhar staguni drajnih narawh fl-aqwa kampjonat li joffri l-football Malti din is-sena ser ikollu ghadma iebsa meta jilghab id-derby kontra Naxxar mill-inqas darbtejn. L-istagun li ghadda laghbu fic-championship pool. Objettiv li jrid jintlahaq anki dan l-istagun ghalkemm mhux ser tkun xi haga facli. Nawguraw ukoll li dan it-team ikollu objettivi ohra li jiprova jiehu post fl-Ewropa anki jekk mhux ser tkun xi haga facli. Nahseb li l-istagun li ghadda ramew ix-xugaman kmieni wisq u kienu kuntenti li sempliciment gew mal-ewwel 6. Good luck

Naxxar

Wiehed mit-timijiet neo promossi ghal dan l-istagun, team li mhux l-ewwel darba li kien fl-oghla divizzjoni fil-pasat. Naxxar l-objettiv ewlieni taghhom huwa li jzommu posthom fil-Premier anki jekk mhix ser tkun facli. Personalment nemmen li ser tkun difficli ghalihom li jilghabu fic-championship pool. naxxar iridu jilghabu d-derby kontra Mosta liema partita tkun specjali ghalihom Hekk derby dejjem derby. Good luck!!

Qormi

Team li dan l-istagun biddel diversi players u l-ghan ewlieni ghalihom huwa li jiksbu post fic-championship pool, xi haga li fallew l-istagun li ghadda. Qormi mistennija li jzommu posthom f`dan il-kampjonat. Team li lest li jaghti sfida u jiprova jiehu l-punti lil kulhadd. Good luck

Rabat A.

Team li l-istagun li ghadda issorprenda lil kulhadd meta zamm postu mal-aqwa timijiet objettiv li jrid jintlahaq dan l-istagun ukoll minkejja li mhux ser tkun xi haga facli. Rabat li fl-opinjoni tieghi zammew il-qafas li kellhom l-istagun li ghadda u ftit li xejn wettqu tibdil jistghu jilhqu l-objettiv taghhom. Awguri.

Sliema

Team li bla dubbju ghandu storja kbira fil-football lokali. Team li l-istagun li ghadda irnexxielu jerbah post fl-Ewropa. Hafna dilettanti jistennew li jaraw ritorn minn Sliema u jergghu jibdew jiggieldu ghar-rebh tat-titlu. Tghid din is-sena tkun is-sena taghhom? Min jaf. li hu zgur li Sliema jkunu fic-Championship pool u jipprvaw jergghu jerbhu post fl-Ewropa. Jekk  jerbhu t-Trophy zgur li tinzel ghasel mas-Slimizi. Good luck!!

Tarxien

Team li l-istagun li ghadda issorprenda lil kulhadd meta ha post fic-Championship pool xi haga li jrid jerga jaghmel din is-sena anki jekk personalment nemmen li ser tkun difficli ghalih. Nahseb li Tarxien naqqsu xi ftit mis-sahha li kellhom l-istagun li ghadda, ghalkemm nafu li dan l-isport ma jitlaghbx bl-ismijiet. Good luck!!

Valletta

Dan it-team donnu li kull stagun jibda bhala favorit mal-hafna ghar-rebh tal-kampjonat u donnu jekk ma jirnexxilux jaghmel dak ikun dizappunt kbir ghall-partitarji tieghu. Tajjeb jew hazin? L-ghazla inhallija lilkom. Li hu zgur li mhux ghax ma terbahx ikun falliment. Valetta bdew tajjeb dan l-istagun fl-Ewropa fejn anki kontra FC Minsk kont qed nistenna li jikkwalifikaw. Vera li kien team aqwa mill- Belt izda kien debutt ghalihom. Il-holma ta`hafna l-ewwel wiehed jien hi li nara team Malti ikun min ikun fil-fazi tal-gruppi ta`kompetizzjoni Ewropeja. Dan l-istagun min ikkompeta kien kompettitiv hafna. Nawguraw lil Valletta li bla dubju ser ikunu qed jiggieldu ghall-unuri. Good luck.

Vittoriosa Stars

Team li huwa l-ahhar fil-lista alfabetika u li izda l-objettiv tieghu huwa li jzomm postu fil-Premier,wara li gie promoss l-istagun li ghadda. xi haga li mhux ser tkun facli biex jintlahaq dan l-objettiv. Team li niftakruh f`dan il-kampjonat fis-snin ricenti hafna.

L-ewwel gurnata tal-kampjonat 2013-14

Rabat vs Birkirkara

Vittoriosa vs Balzan

Valletta vs Mosta

Naxxar vs Floriana

Tarxien vs Hibernians

Sliema vs Qormi

Derbies ghall-dan l-istagun

Valletta vs Floriana

Hibernians vs Tarxien

Naxxar vs Mosta

Birkirkara vs Balzan

Derby tar-rivali eterni

Sliema vs Floriana

 

 

Leave a comment