Għajnsielem wants to join MFA 3rd Division

Thursday, June 14, 2012, 8:14

by Joshua Cacciattolo

One of Gozo’s top football teams have officially expressed their will to enter the MFA’s league this site has learnt. Ghajnsielem FC have been thinking of this ideas for the past months but have only expressed this idea to the MFA few weeks ago. Their intention was to participate in the MFA BOV 3rd Division League and gradually make their way up to higher divisions in Malta.

Our insider from the Millennium Stand offices in Ta’ Qali said that Ghajnsielem have actually officially applied like it was the case with Ta’Xbiex the latter have been accepted to re-enter the lowest tier league but Ghajnsielem’s application was rejected. The MFA’s decision to reject the Gozitan’s Club application was based on the fact that Ghajnsielem is a GFA member and not an MFA member.

The GFA was caught by surprise with this initiative by Ghajnsielem since none of the GFA high ranking officials were informed of this move by the black and white team.

7 Comments

 1. victor says:

  L-ghawxin passaport ghawxi jew malti ghandom ?????????????????

  [Reply]

 2. silvio says:

  Kullhadd  nesa, meta kien hemm  l- ideja li tim nazzjonali Malti immur u jiehu sehem fil- kampjonat taljan, mela veru sewwa jghidu imut Papa u jilhaq iehor, u hekk qedin jaghmlu issa qabel kienu jieklu ta peppi uissa qedin jieklu ta Gwanni…………Viva MFA taghna.

  [Reply]

 3. newtrali says:

  Fl-opinjoni tieghi din hija decizjoni zbaljata ghall-ahhar mill-MFA. Ghajnsielem ghandhom kull dritt jiehdu sehem fil-kampjonat nazzjonali ghax jirraprezentaw rahal f’Malta. M’ghandix dubju li jekk l-istess klabb jressaq il-kaz fil-Qrati jinghata ragun. L-MFA m’ghandha l-ebda dritt icahhad rahal jew belt f’Malta milli jiehu sehem fil-kampjonat nazzjonali sakemm ikunu milhuqa l-kriterji mehtiega. Jekk dawn jispecifikaw li klabb ma jistax ikun affiljat ma’ member association, allura Ghajnsielem jafu x’ghandhom jaghmlu. Prosit lill-kumitat t’Ghajnsielem ta’ din il-pass kuragguz li minkejja li ltaqa m’intopp, konvint li se jkun il-bidu ghal bidla radikali ghall-klabbs Ghawdxin. Iz-zmien itina parir. Dwar il-kaz ta’ St. Georges, bl-Ingliz nghidu this is is simply a non starter! Ikun l-akbar zball s’issa tal-amministrazzjoni l-gdida tal-MFA u tkun hasra ghax hafna mid-decizjoni li ttiehdu s’issa kienu tajbin hafna u ghal gid komuni. TIZOLQUX FIN-NIEXEF BIEX TIKKUNTENTAW WIEHED MINN TAL-QALBA!!!

  [Reply]

 4. Bugeja says:

  Mhux hekk ma nafx ghalfejn ma accetawhomx sa fejn nafu ahna il president tal mfa isahhah il futboll Maltin irrid….Wara kollox ghandom kull dritt li jikompetu fil kampjonat Malti ghax dawk Maltin daqsna. Sewwa qal Peter Carabott imma taf ghalfejn Peter ghax Fil kunsill hemm Id Leminija tfavorixi li St…. Issa jekk mhux georges??? Jew patricks??? araw intom!!!!!!!! MIKEL ANGELO

  [Reply]

 5. Peter Carabott says:

  Mela fejn irridu dahhalnihom fl-FA Trophy …u hemm ma jimpurtax ghax huma membri tal GFA u mhux ta l-MFA. Imma minflok naraw kif nistghu nesploraw il-possibilta li ikun hawn league wiehed, qbadna u qtajnielhom rashom.

  Ara biex insalval lil St Georges harget l-idea biex naghmlu 1st Div bi 13-il team. U halluna. Ara min jikkmanda jaghmel il-ligi!!!!

  [Reply]

 6. supporter says:

  jn manafx alix timijiet awdxin ma jilabux mal mfa..forsi al clubs maltin ma tkunx utli alijom bix joqodu jitilu awdex bix jilabu il lob? alinqas lewwel pass amilnih billi it teams awdxin edin jilabu fit trophy ta malta..hafna mil clubs awdxin huma sinjuri kem finanzjarjament u kem flivell ta players daqs teams tal 1st u premier ta malta..najdu ukoll li teams awdxin minn dejjem gabu livell ta barranin li sena wara spiccaw premier malta u pleyers awdxin li bdew jilabu fil premier u anke man nazzjonal. jalla il quddiem tinbidel dis sitwazjoni :)

  [Reply]

 7. malti says:

  jien nahseb li ahna l’uniku pajjiz farsa fid-dinja, timaginaw it-teams ta sqalija bhal catania, u palermo, u teams ohra jghamlu league ghalijom ta sqalija biss ? jien miniex ghawdxi, pero nahseb li laqas hu fair li teams ghawdxin li jerbhu l’unuri principalli bhal kampjonat ma jistawx jilabu fl-ewropa, mela dawn jonfqu il-flus biex jarmaw skwadra biex ticelingja al kampjonat. u id-dhul ikun minimu ghax mandomx possibilta li jilabu fl-ewropa, nixtieq nistaqsi lil editur, jekk il clubs ghawdxin humiex affiljati mal fifa jew uefa ??? jekk qedin affiljati, huwa verament ta dahq li ma jilabux fl-ewropa, il-vantagg li jekk it-teams ghawdxin kolla jilabu fil-league malti huwa li jkonna aktar kompettizjoni, livell ta daw teams joghola, u ikonna iktar ghazla at team nazzjonali.

  [Reply]

Leave a comment