Floriana players will not get March salary – Johann Said

Sunday, March 13, 2011, 23:01
Johann Said has hit the headlines once again by freezing his players' wages

Johann Said has hit the headlines once again by freezing his players' wages

by Sandro Micallef

During a live telephone call on TVM’s main sports programme Kontrattakk, Floriana President Johann Said remarked that after Sunday’s poor show against Valletta (0-3) his players will not get paid at the end of the month.

Mr. Said who was standing in during an unscheduled telephone call to fill in the void of coach Michael Woods who did not turn up for the programme, said that he and the Green’s committee members were very angry and upset at the team’s performance of Sunday. He also added that Valletta were superior during the game and they merit to become Champions this season.

Whilst congratulating the citizens, Johann Said commented that he cannot accept such a below par performance by his players since they did not even take a shot at goal during the whole 90minutes.

Mr. Said was quoted as saying: “I am making it public that none of the Floriana players will get his salary at the end of this month” During the 6 minute telephone call Mr. Said repeated his stand at least four times.

22 Comments

 1. Adrian says:

  furjanizi li ed taqraw dan il posts…min ed jitkelem aw fuq u jajd li hu furjaniz tatux kasom…hadd minom mu furjaniz! (jixitqu ta gifiri li jkunu furjanizi) ima msoma! …GRAZZI JOHANN TA LI GHAMILT U TA LI GHAD TRID TAGHMEL!!

  [Reply]

 2. C. Taliana says:

  Ara Veru telfa mal-belt hadd mi jiflaha…. imma kulhadd se jkollu jidra.

  [Reply]

 3. CLINTON says:

  NISTHI NAJD LI JIEN MOFFIST LLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL TAJBA QEDA OGBITNI CIRKLU

  [Reply]

 4. CLINTON says:

  ommi ma kemm hu helu dan johann ha najdlek ma jistax ikun hawn bniedem ahjar minnhu ta biex igib ic cirklu hehe cajt.

  pero onest imens

  [Reply]

 5. ever green says:

  Intom bis serjeta??????? jitlaq dan l president?????? ed jamel xol bhal dan xiz zikkk gab players bhal dawk u qed jamlu ekk l players bi prestazjonijiet dizastruzi!!!!!!! ANDU 100% RAGUN!!!!!!!

  [Reply]

  JP Reply:

  Tigi QATT tghidli li kemm int u kemm supporter iehor furjaniz jew is Sur Said , tistennew li il players fit team taghkom huma b xi mod fil kalibru ta dawk tal Valletta ta ! Woods iva, Nwoke mhux player hazin, opportunist tajjeb fil kaxxa imma mal morsa tad difensure tal Valletta lanqas beda…. Imma l ohrajn !! Come on…ordinarji ghall ahhar… Nasal biex nghid li anki il Hibs u Sliema ghandom teams ahjar. L istagun gie kif gie ghalihom imma m humiex inferjuri ghal livell overall tat team tal furjana.

  Ghalhekk fil fehma tieghi ir reaction tas Sur Said kienet essagerata u forsi qed tahbi xi haga ohra. Veru li il prestazzjoni forsi ma lahqitx l aspettanzi tieghu ..imma NO WAY ma qatt setghu jikkomparaw ma Valletta

  [Reply]

 6. allgreen says:

  Jiddispjacini li nisma il president taghna jitkellem hekk. Izda wisq nahseb li issa din tal-flus saret skuza biex ma jhallasx .  Nafu xqed jigri sur president. Inti qed tinduna li Il Floriana ma ilhaqqniex il Livell tat team tal Belt u issa qed taghmel minn kollox biex tigbor lura il flus li infaqt. Nafu li hemm problemi ma Raykov fuq xi Hlas, Nafu ukoll li hemm xi problemi fuq il Portugiz li ma hallastux u issa tfajt il kulhadd f-keffa wahda u m’intix ser thallas il players kollha. u ta min ukoll ifakkar is saga ta Michael Mifsud. X’sar minnhom dawk il flus li ingabru ?. Jien kont nemmen hafna fik li ser iggib il Floriana il quddiem , izda wisq nibza li waqqajt il club ghaz zuffjet u gibtna ic Cirklu tal Premier Division.  Jiena partitarju imwegga ukoll minhabba il-loghba tal belt izda gara x’gara dan ghandu jibqa fid dressing rooms. Hemm metodi ohra jekk trid tiddixiplina il players izda zgur li mhux hekk. Nahseb li il Floriana jixraqila ahjar minn hekk. 

  [Reply]

  Marco Reply:

  I agree with you 100%.  if he had enough he should leave . 

  [Reply]

  FORZA VALLETTA CITY Reply:

  IMMISSKOM TISTHU GHANDKOM PRESIDENT RAGEL FUQ L IRGIEL TKELLMUH B DAN IL MOD ,ITLAQHOM JOHAN U INAQAD MA SCHRIHA GHAX DAWN MA JAFUHULEK QATT 

  [Reply]

  ever green Reply:

  Andek ragun habib avolja tim ta kontrijja imma andek ragun ax mux ed nafuwulu lil dan l president qed jahdem tant jin napprezzah hafna, u bdw vera intom l aqwa tim tal belt ax qatt mamlu ekk l players takom u jafuwulkom ;)

  fabian Reply:

  Naqbel ma allgreen u qed nifhem il punt tieghu. Johann President li ghandu qalbn kbira pero jisbalja meta jagixxi hekk. Ikun qed jghmel biss hsara lill Klab . Fuq tal Finanzi ghadi ir riservi tieghi, pero kulhadd jaf li huwa businessman . Tal kowc  smajta, Ta Marcal smajta ukoll jekk u veru allura ma mexiex gust la mal kowc u l-anqas mal player.

  [Reply]

 7. sandro zammit says:

  @ mario ghaliex kellu rsagun il big BALLS,ghax qala tkaxkira minn ghand il belt ?x’ippretenda ghal li jista jkun li jerbhilna?jkun ragel issa il big balls u jippunta subghajh lejn minn qed jahseb li ma tax sehmu,mhux jparla biss,ha naghmillu xoghlo,minn ma tax sehmu mr big balls,il keeper?ghax laqalkhom tliet goals ohra zgur.duncan?mhux minn kollox beda jaghmel biex forsi jirnexxielu jzomm lil andrade,il capitano?mr hat trick ?bir rawa hierga minn halqu,el mano qala il ccicri jigri minn naha ghal ohra,il boqli,il ja ja ,doffo,xrithom jaghmlu izjed milli ghamlu?kull trick taht il kappa tax xemx bdew juzaw biex jingannaw il dak li speci ta referree,lil hmar tar rahal ( paris)xtistenna minn hmar mhux xi felu ( footballer zgur li le,he he ) w issa il king pins tat team taghkhom,woods,mela dan ma tafx li kien hemm sur warajh,xghjaddi,l ostra,hallija li il hin kollu jintefa ma l art biex jerbah il fouls,w irnexxielu la dak il bicca referree hekk kien jaqbillu( tinsewx dak karkariz ta,w ghadu jittama li jilhquna,imma ser jmut bil piena,) w l iehor dak li tant daqqejtu fanrarri bih,nwoke,mela dan haseb li se naghmlulu il ballun fuq platt,( kif ghamlulu teams ohra )hallina mr big balls,isma minni wikkoncentra fuq il forte tieghek,IC CIRKLU football ma tafx tarah,ahseb u aras tanalizzah,w biul haqq sibtuh jew,****lil nwoke

  [Reply]

 8. sandro zammit says:

   @cikku l poplu ghax taghna ma JIFIELHUIEX SIEHBI.PUNTO E BASTA come on city no mercy ma ta hdejna

  [Reply]

 9. sandro zammit says:

  Ara vera dawn l immuffati ma jafux se jaghmlu jew jghidu,hu minn dan lfhc qal miskin li ahna bl ghajna kanun b’m m ,dak kanun, ghax rebhilkhom it tazza tal mitt sena,it tielet stallet eternun go qalbkhom,w rebbahna it trophy ( sintendi bl ghajnuna ta shabu ) kemm tixtiequ li jkollkom dawn it tipi ta kanuni,Bil haqq sibtuh ***************lil nwoke he he heeeeeeeee

  [Reply]

 10. mark bonavia says:

  u l-farsa tkompli kemm hu ragel sew dan johann said ma kenitx bizzejjed it-tidwira tal-bierah waranofsinhar tahom tidwira ohra hu lill players qallom li no money for march.Nahseb li jekk spiccawlek il-flus johann ahjar twarrab bhall ma kont ha taghmel f’nofs stagun ghax il-bqija m’hemmx skuzi ammettejt int stess li ahna aqwa minnkom u superjuri .Allura xi trid timmulthom taghmel lill players sempliciment s’hemm tafu u tibqawx taraw kbir u insew li ha terbhulna

  [Reply]

 11. John Cauchi says:

  I can understand your reaction Johan and you do well. It is
  a pity though that such decision has to be for all the players. My
  opinion would be for disciplinary action to the players that
  yesterday looked obviously didnt respect the floriana club that
  they represent….Shame on these players

  [Reply]

  sandro zammit Reply:

  name them,coward

  [Reply]

 12. Mario says:

  Nahseb ghalkemm kellu ragun johan said ma kellux jaghmel
  publiku xbi hsibu jaghmel lil players . L affarijiet interni
  mghandomx johorgu mil club

  [Reply]

 13. cikku poplu says:

  allura is sur i got big balls kif ma ghamilx istess meta
  qalaw tidwira u tkaxkira papalli dan is season kontra marsaxlokk u
  tarxien????????

  [Reply]

 14. LFHC says:

  Don’t Worry VFC nahseb Johann jaf x’ghandu jaghmel hux…jekk jigrilu hekk filkas ikun gralu kif gralkhom intom is sena l-ohra blajtu Kanun b’mm!!

  [Reply]

 15. in-Nobbli says:

  il veru gustuz dan il-president!! Jidher li baqa tahta din it-tidwira !!

  [Reply]

 16. VFC says:

  B’din l-azzjoni ha jzarma t-team li bena.

  [Reply]

Leave a comment