Floriana look to bolster the squad

Monday, April 25, 2011, 20:56

by Joshua Cacciattolo

Sportinmalta can confirm that a Floriana FC official asked for seven players to join them for next season.

The Greens will be attempting to get Birkirkara versatile player Joseph Zerafa, and left back Andrew Spiteri to solve the left back position.

Floriana under the guidance of Michael Woods are also looking to bolster the midfield and this official asked for Birkirkara’s hard worker Paul Fenech, and Marsaxlokk’s duo Trevor Tempelmann and Gareth Sciberras.

This official also confirmed the intention to confirm Thomas Paris and Christian Cassar know as ’Yaya’ for good.

16 Comments

 1. ic-che says:

  Jekk din l-istorja hi vera, il-clubs koncernati (BKR u MXL) ghandhom jiehdu passi kontra l-cowboys il-godda tal-futbal Malti. Dan ghaliex il-players li jridu fil-maggoranza taghhom ghadhom taht kuntratt u ma jistawx japprowcjawhom.
  Jidhru li ma tantx  ghad ghandhom esperjenza! Plus li biex johduhom iridu ihallsu ammont sostanzjali. 

  [Reply]

 2. Zewg Stilel says:

  Kedin tarmaw it-team he, regected players.

  [Reply]

  GREEN FOR EVER Reply:

  Ghandna bzonn goalkeeeper tajjeb u ta esperjenza xtahsbu?

  [Reply]

 3. Jonathan Cassar says:

  kurzita zghira … sa ftit tax xhur ilu dawn l-istess nies ma kienux jitkazaw meta il belt jixtru xi player li ma jkunx tela min nursery?? tiskanta kif ibiddlu l-opinjoni certu nies …

  [Reply]

  Demm Ahdar Reply:

  tibzax iz zar tal furjana kolla players tajbin u jilabu ma Malta u ha jibqaw mal furjana. Il bqija li kenna haduhomna timijiet ohra fil passat

  [Reply]

  Anti valletta Reply:

  Tibzax il-furjanizi kuntenti bijom u emm ha jibqaw. zgur ha jkonna aktar minn tnej bhalkom. issa wiehed minnom ha jirtiralkom u l-iehor il-birah amel id-dwejjaq lol.

  [Reply]

  Jonathan Cassar Reply:

  xorta ma rrispondejtunix. Jien ktibt, li kif kontu tiskandalizzaw ruhkom li it team belti ser jixtri players min barra il lokal, issa misskom tkunu koerenti u tmaqdru din il haga wkoll. jew issa ok, m’ghadux dizunur li tixtri players min teams ohra. … jew dak li kien hazin ghalina sar tajjeb ghalikom?? btw, il players furjanizi (dejjem jekk ikunu mill furjana, mhux tixtruhom min hal ghaxaq jew xi rahal iehor) nispera li ma jiddejqux joqoghodu fuq il bankina, ghax inkella ….. u dak li ha jirtira, meta jghazel li jirtira, jista jghid li fil karriera tieghu ha kollox, ghal darba, tnejn, tlieta etc etc …

  insomma good luck, u j’alla takkwistaw dawk il players kollha li semmejtu, xejn xejn flok nilghabu kontra erbgha rivali, nilghabu kontra wiehed

  [Reply]

  clinton vassallo Reply:

  jonathan f din is sena li ghadiet u ahna gibna it tieni stilla li jien u int niftakru hafna minnhom u mux jafuwhom missier missierijitna infaqna inqas minnhom din is sena jajdu x jajdu

 4. Jerry says:

  Il- fatt li certu playersminn dawn jingibu mall klabb furjaniz qabel ma dawn jilghabu fl-ewropa tkun idea tajba ghaliex bhekk ikompli jisahhah fuq dak li diga ghandu !!

  [Reply]

 5. IRISH says:

  Fl opinjoni tieghi il furjana biex tkun aktar kompetitiva anda bzonn 5 baranin BIL-BAJD li jaghmlu differenza mhux 4 minnom qas jafu jimxu. Qas haq ha jonfoq hafna flus biex igib players li ma humix ahjar mil dawk li hemm bhalissa fil furjana. Gareth sciberas u zerafa biss andom jingibu, il bqija BULLSHIT.

  [Reply]

 6. Joe says:

  bdejna l-Floriana jaqaw qed jahsbu li jistaw jaghmlu li jridu?

  Kif tista issaqsi ghal 7 plejers bil-lig ghadu ma spiccax u bl-istess plejers taht kuntratt ma klabb iehor!! 

  X’serjeta din l-MFA – hekk jogbokom investigaw!!

  [Reply]

  Anti valletta Reply:

  nahseb andek imsarnek bahar joe!!!!!!!!!!!!!!!

  [Reply]

  Floriana Reply:

  Ijad tajjeb ! haha , Int x’tindahhal x’jaghmlu il Furjana

  [Reply]

  Demm Ahdar Reply:

  hahahahaha indanna sihbi … kif tamlu tahtkom taraw il furjana jarmaw team! Indannaw lil kull min jobodna

  [Reply]

 7. Anti valletta says:

  Alissa nigu t-tieni u nippruvaw ingibu t-trophy irridu l-bqija kollu TFIXKIL!

  [Reply]

 8. Demm Ahdar says:

  thanks tal updates … nixtiq nerga nara lil bazaz lura bil flokk ahdar

  [Reply]

Leave a comment