Eleanor Bezzina se ggorr il-bandiera fic-Cerimonja tal-Ftuh.

Friday, June 21, 2013, 14:57

• Parti kbira mill-kontingent ta’ 10 atleti u 5 kowcis li se jiehu sehem fis-17 l-Edizzjoni tal-Loghob tal-Mediterran li ghandhom isiru bejn L-20 ta’ Gunju u t-2 ta’ Lulju f’Mersin fit-Turkija wasal fil-Villagg Olimpiku illi jinsab biswit il-Campus Ciftlikkoy tal-Universita’ ta’ Mersin. Il-Hamis 20 ta’Gunju flistess villagg saret ic-cerimonja simbolika bit-tlugh tal-bandiera Maltija filpresenza tal-atleti u ufficjali Maltin.

Il-Kontingent Malti tmmexxi mix-chef de Mission, Dr.Lucienne Attard bil-President tal-KOM, Julian Pace Bonello u s-Segretarju Generali Joseph Cassar bhala ufficjali ewlenin tal-KOM f’dawn il-granet hadu sehem fl-Assemblea Generali talKumitat Internazzjonali tal-Loghob immexxija mill-President Amar Addadi. FilKumitat Internazzjonali tal-Loghob tal-Mediterran hemm bhala membru l-eks President tal-KOM, l-Imhallef Lino Farrugia Sacco. Ghac-Cerimonja tal-Ftuh li ghandha ssir tard filghaxija nhar il-Hamis 20 ta’ Gunju ,il-Kumitat Olimpiku Malti ghazel lit-tiratrici ELEANOR BEZZINA, rebbieha talmedalja tad-deheb fl-airpistol fl-ahhar edizzjoni tal-Loghob tal-Istati Zghar talEwropa li saru fil-Lussemburgu sabiex iggorr il-bandiera Maltija u tmexxi lkontingent Malti waqt ic-Cerimonja tal-Ftuh. L-ghazla thabbret lill-atleti millPresident tal-KOM Julian Pace Bonello.

Il-Kontingent Malti huwa maghmul minn:

Rebecca Camilleri (atletika) flimkien mal-kowc taghha Jifko Jetjev

David Farrugia u Stefan Farrugia (bocci)

Adam Vella (lotta) u l-kowc Abraham Vassllo

Brian Galea, William Chetcuti, Nathan Lee Xuereb u Eleonor Bezzina (sparar) flimkien mal-kowc Jimmy Bugeja.

Andrew Chetcuti (ghawm)

Rodmar Pulis (weightlifting) flimkien mal-kowc Jesmond Caruana

Leave a comment