Edward Aquilina joins Neptunes

Tuesday, November 9, 2010, 12:30

by Sandro Micallef

Edward Aquilina in action against his new club Neptunes while playing for San Giljan last season

Edward Aquilina in action against his new club Neptunes while playing for San Giljan last season

Champions Neptunes Emirates have started strengthening their squad in view of the forthcoming season with the acquisition of Edward Aquilina. He signed a 4 year contract with the Balluta side.

Aquilina featured for a number of years in the Sliema squad that won all honours and last season had joined Marco Risso’s San Giljan. The 27-year old is known for his powerful shooting and prowess in front of goal and up to a few years ago was also a pivotal player in the national squad.

Aquilina grew up in the junior sector of arch-rivals Sliema, before being promoted to the first team, and he looks forward to adding more honours to the 5 championships, 3 Knock-outs and 3 President’s Cups that he won with Sliema.

23 Comments

 1. oliver says:

  Edward proves that where there is a will, there is a way.

  [Reply]

 2. closetococci says:

  Alla hares kellkhom tkunu tafu min xiex ghadha u I’ll club li tant thom keccewh dak rispett jien naf I’ll verita. Anka spicca ihalles 6000 euro min butu u s sliema gabu 19000 b kollox. U man nazzjonal spicca ir raba top scorer tal players maltin u lanqas biss qalu wara waqaw xi 6 players. Jien nkellmu iktar ma jaghmlulu iktar qeghdin ituh grinta c cocci. Jinsab ghal qalbu wara sentejn ta sofferenza ghax qammeta li kellhu problema ta droga. Kemm qaw nies ghandhom I’ll kuragg bhalu u I’ll players tas sliema nahseb kollha ok. Jien cert li dis sena ha kollhu stagun kbir u biex nirrispondi min qal I’ll valuri fejn kienu I’ll valuri tas sliema meta iffirma l exiles fit 2008 u I’ll fuuzzy qatta I’ll kuntratt biex jiffirma mas sliema meta kien qadu that cura dawk huma l valuri. S sliema hasbu li qatt mu ha jirpilja imma hareg blunri. Hu dejjem issemi kemm cain u miguel kienu inspirazzjoni ghalih u nemmen li issa z zejt jitla f wicc l ilma u jien supporter slimiz u nibqa imma x ghamlulu sliema ija haga tal MISTHIJA kemm nixtieq xi darba jghid l istorja kollha imma ma nafx kemm jasal. Nerga nghid jien suppoter slimiz imma nixtiequ jiehu kull unur dis sena. U ta l ahhar fejn kienu l ex teammates tieghu meta kellhu bzoon. Good luck habib

  [Reply]

  Jiggy Reply:

  Prosit tas-support li qed taghti lic-cocci. Veru habib u jidher li jekk ikollu bzonnok isibek.
  Ma nahsibx li cocci ghad jghid l-storja kollha ghax jista ipoggi fil-periklu l-unuri li hadu s-Sliema min kemm ilu jilghab. Diga kienu dehru xi kummenti f’magazine li tqassam ma gazzetta lokali u ma nafx kif l-ASA ma haditx passi.

  [Reply]

 3. Belti says:

  Kulhadd jitlaqkom ta’ Tas-Sliema, sinjal li ma thallsux.

  [Reply]

  SLIEMIZ Reply:

  GHALINQAS AHNA MA NFALUX U NALQU IL BIBIEN BHALKOM

  [Reply]

  Sliema4LIFE Reply:

  LOYALTY isn’t about money, its about pride, passion and love to the club… which is shown through our youngsters, sliema grown players and our numerous supporters who have always been there not just now that neptunes win and pay to go on shady side so they have “more suporters’!!!

  [Reply]

 4. Ringo says:

  Sliemiz: Ma nafx kif ma kontx smajt ghax ilha ccaqcaq u s-Sliema ghal dawn l-ahhar sentejn ma hallewhx imur man-Neptunes kif xtaq. Issa rrealizzaw x’mossa ingrata kienu ghamlulu u cedew ghax-xewqa tieghu.

  [Reply]

  pepe Reply:

  coccii dejjem li reid amel specjalment vs neptunes li out of 10 kien jilab 2 tajbin

  [Reply]

  Nettuno Reply:

  Pepe: Dan kumment mahmug. Taf x’jirrifletti? Ahjar tghalaq halqek.

  [Reply]

  Kesu Reply:

  Cocci: Qed tinduna issa xi hbieb kellek? Dawk li jippretenduha ta qaddisin.

  [Reply]

  Ringo Reply:

  Pepe, xi trid tghid biha “vs Neptunes out of 10 kien jilghab 2 tajbin”. Insejt kemm il-darba rebbahkhom? Daqshekk ingrati? Din hi l-loyalty li tiftahru biha. Ipokresija at its best. Kuragg Cocci. Issa se tkun imdawwar b’nies ta’ veru.

  [Reply]

  closetococci Reply:

  Xi trid li cocci halliel ukoll ma titshiex ghid min int

  [Reply]

 5. sliemiz says:

  bis serjetta ic cocci mar man neptunes, ara vera ma fadalx valuri fil hajja , bhal micheal mifsud ghamel , u bhalu ha jigrijlu

  [Reply]

  walter Reply:

  diferenza wahda hemm li cocci gie tradut mil club tas sliema xjiegifieri ax adda min problema u issa hareg minnha ma jithalix jersaq lejn ilpitch???????? ma nahsibx li amel bhal michael mifsud dak zgur trada lis sliema ax ofrewli li jigu mhux bhac cocci . avolja li neptunes ma inizilhomx ima sewwa amel u nawguralu min qalbi

  [Reply]

 6. J.Spiteri says:

  Ahbar tajba :-D Proset cocci u r risq….

  [Reply]

 7. Martin Calleja says:

  Good Luck kid!

  [Reply]

 8. Poloboy says:

  @h30 Mela dak bil-guh bhalek

  Ikber ftit u irrealizza illi player ghandu dritt jimxi fejn irid. Mas-Sliema rebah kull ma kellu jirbah allura ma kienx fadal stimoli ohrajn u sewwa ghamel. Forsi seta ghazel li jmur ma team zghir bhal Ta Xbiex imma jekk irid jintaghzel man-nazzjonal u jirbah iktar unuri jew Neptunes jew Sliema ghax it-teams l-ohrajn qeghdin lura sew.

  [Reply]

 9. h30 says:

  Slimiz ta veru..,. kemm tak bonell?

  [Reply]

  PoloboyOne Reply:

  Sewwa qallek Poloboy. Allura jekk noqghodu sejrin hekk insaqsu kemm qala Gabaretta, kemm qala Brownrigg kemm qala Paris, kemm qala Bianchi, kemm qala Gialanze. U hemm min jaqlaghlhom fil-pitch tas-Sliema! Halluh jghix player specjalment meta tafu xi problemi kellu. Jew int xi wiehed minn dawk il-genituri Slimizi li tindottrina lit-tfal tieghek kontra Neptunes billi tghidilhom “JAQQ Neptunes”

  [Reply]

  PoloboyTwo Reply:

  Dak mhu xejn!! Kemm qalghulu lill-Afric biex jitlaq lin-Neptunes u jerga lura mas-Sliema biex tilef il-krettu ma kulhadd?

  [Reply]

 10. jojo says:

  xmort taghmel cocci?????????

  [Reply]

  Nettuno Reply:

  gie maghna ghax ghandu hafna risposti x’jaghti. Kuntent jojo?

  [Reply]

  zzzzzzz Reply:

  mort mann nies!!! jojo.

  [Reply]

Leave a comment