Defamatory banner for Mario Muscat

Friday, May 7, 2010, 12:07

by Sandro Micallef

Mario's name was covered from the banner only 10 minutes from the start of game

The Valletta FC supporters are known for their vibrant and passionate support towards their team. They are also known for their methodical and colorful support but what struck our attention last Wednesday was not a new red and white flag, or a new banner inciting the City players, but a particular banner that was in front of the South Stand. (See picture left).

The banner with a message in Maltese read:“Trid futur ghall-ibnek ibghatu Mario School of Goalkeeper” with evident reference to the Hibs keeper Mario Muscat. At the beginning of the game one could note that Mario’s name (with euro signs beneath it) was covered to avoid possible defamation charges from the player himself who is seriously thinking of proceeding legally against some individuals who were the masterminds behind this banner. (See picture below featuring Mario’s name during the first minutes of the game)

This was clear evidence that the Valletta supporters still cannot accept the Birkirkara win of Sunday 25th May when the Stripes were losing 4-2 to Hibs at Half time but then managed to win the game by the odd goal in a nine goal thriller.

Mario Muscat who was not positioned perfectly in at least two Birkirkara goals has been personally targeted by this defamatory banner which to the astonishment of many was not censored by the Police force on duty at the Stadium in the last Premier league match between Birkirkara v Valletta which the latter won 4-2.

One can assume that the letter sent by the Valletta President Victor Sciriha to the MFA asking for investigation for alleged wrong doings in the Hibs v Birkirkara game may have encouraged and pushed the Valletta fans to set up and expose this banner.

Another noticeable banner read “Farsa tal-Mitt Sena Bkara v Hibs 25/5/10” (see picture above). It is not confirmed if the Valletta committee endorsed these banners. Watch out for more similar banners in Valletta’s Semi Final match against Hamrun on Monday 17th May 2010.

The banner featuring Mario's name just before the start of the Bkara v Valletta match

The banner featuring Mario's name just before the start of the Bkara v Valletta match

19 Comments

 1. Steve says:

  ma nistax nifhem sur Sandro Micallef kif meta il belt rebhu 7 – 0 ma marsaxlokk tighdx kemm ghajat li il loghba ghanda tigi investigata u fuq din il loghba isu xejn mhu xejn. possibli tara il goals li qala mario bhala goals genwini? ghandek tkun taf ukol li meta laghbu Valletta kontra Hibs lis stes Mario Muscat ghamel mossa lil partitarji tal belt li kienu fil millenium stand li din is sena mhumiex ha jolluwa it tazza. tighd dan kien ifiser xi haga?

  fuq il banner x jistena mario? li wara dik il farsa ha noqodu incapcpulu? waqqa il football malti az zufjet u intom il gurnalisti qed tipruvaw tattulu. l uniku gurnalist li vera kellu il bajd kien il gurnalist (mhux gurnalist sportiv) Reno Bugeja. 

  [Reply]

  Sandro Micallef Reply:

  Steve tahseb li se nkun ghamilt xi haga ta’ barra minn hawn jekk IVA nikkonferma li naqbel li l-MFA ghanda tinvestiga ll-loghba Hibs v Bkara !? Mela siehbi ma tiftakarx kemm ikkritikajt dik il-loghba tas-7-0, iva kont iddeskrivejta bhala Farsaxlokk u niftakar li ziedt illi kienet Valletta A v Valletta B. Pero’ ma jfissirx li f’dawn il-granet ma kkritikajtx il-pastazata ta’ performance li kellehom Hibs fil-loghba tal-5-4 kontra Bkara. Minn kien il-ground seta jara b’ghajnejh u anke min ra l-loghba fuq It-TV li Hibs waqfu fit-tieni taqsima. Insomma jien naqlaghha minn kulhadd ghaliex ghandi l-kuragg u nitkellem dak li nhoss u nikkritika b’responsabilita’. Kemm ghajruni B’kara din is-sena, Valletta u Qormi s-sena l-ohra, Floriana xi zewg staguni ilu, insomma la jien nesponi lili nnifsi fil-pubbliki rrid naccetta l-kritika taghkom is-supporters.

  Tislijiet u grazzi talli zort il-website tieghi sandro micallef

  [Reply]

  lelihibs Reply:

  minghandha ma qlajtiex qisek sandro :P tal hibs.
  rigward din il loghba. affarijiet li gbajna naraw bhalom kemm fix xena lokali u anke fdik internazzjonali,.
  dal panic kollu nqqala ghax tal belt iridu jgibu skuza ghal dawk il liri kolla li nefqu u ma gabux il kampjonat.

  [Reply]

 2. 5-4 says:

  smajt li l-Milan ser jitolbu lil MFA jifthu inkjesta fuq il-finali talEuropean Cup meta minn 3-0 minn fuq qalghu tliet goals fi kwarta u tilfu bil-penalties.

  [Reply]

  bla sens Reply:

  ta liverpool ma andix xtaqsam!! jn ma rajtx lil dida jiskurjawlu corner dirett je 2 xuttji ta convalius u cilia gejjin al oli u l goaler jintefa ar rasu fl art!!! jamlu sew jinvestigaw ax hekk hu xiraq!! trid tkun gust u telimina l koruzjoni… amel sew buttigieg ma ajatlux man nazjonal ax li amel ma kinx jixraq lil goaler tan nazzjonal u captain ta team!!!!

  [Reply]

  gorg Reply:

  mela insejtu il hogg jixxutja gol lasta tieghu stess.. insejtu kemma ghajjrtuh ….dik ha jinvestigawa??

  [Reply]

 3. karkariz sal mewt u viva santa helena says:

  @ belti ghal-dejjem MELA X’NIGHdU GHAL-BANNER LI KONTU TAGHMLU SANTA ELENA LIEBSA TA PROSTITUTA U FLOK SALIB POLE??? U ISSA DAN IL-BANNAR MA RAJNIEHX AKTAR IMMA GEW IPPRINTJATI T-SHIRTS ……..DAK XNAJDU GHALIH???? MISSKHOM TISTHU TA!!! BIS-SALIB TGHADDU IZ ZMIEN …..GHALHEKK QIEGHDIN SEW LOOL =)

  [Reply]

 4. MDalli says:

  Ghaziez Sur Sandro Micalef

  Mhux ha ssejjeh biex issir inkjesta bhalma kont ghamilt meta L Belt konna erbahna lil tal lampuki 7 b xejn. Li kont minnek peress li int maghruf li jkollok tghidu, tghidu bla tlaqliq nitlob li ssir inkjesta ukoll tal loghba Birkirkara Hibs tat tielet round ukoll.

  [Reply]

 5. kg says:

  u al informazjoni fhin minnhom 4-1 minn taht kienu u dehret cara minn dak il-hin lhemm li kienet kummidja. jekk jipprova jiehu passi hu ha jmur minn taht ax ikollu jispjega it-tejatrini li ghamel fil loghba t a birkirkara. tajba mario andek riklam bxejn, jekk taqra il banner ma fih xejn hazin anzi riklam u la qed jikonsidra jiehu passi sinjal li nigzu u amel xi haga hazina fil-loghba taqabel a xil banner fih inifsu riklam(sakemm kif ga edna ma kienx emm kummidja loghba ta birkirkara vs hibs )

  [Reply]

 6. BELTI GHAL DEJJEM says:

  TAF XI JMISSEK IGGIB IL BANNERS LI JKOLLOM B’KARA U IL FURJANA FUQ RAZZIZMU TAF GHAL LIEMA QED NGHID DAWK LI HEMM INPENGIJIN IL BAHRIN TA KUL KULUR TA MIN HU MISSIERKOM. OK ISSA FIMT AL LIEM QED NGHID SUR GURNALISTA KONTRA IL BELT U IRRISPONDINI FUQ DIN TA JEKK JOGBOK

  [Reply]

 7. BELTI GHAL DEJJEM says:

  HDEJN B’KARA VERA QISNA IR REAL MADRID TAL BELT OK SUR AC

  [Reply]

 8. BELTI GHAL DEJJEM says:

  HA NAJDLEK SUR INJORANT AC TAL BELT IL FLUS INFAQNIHOM FIL PLAJERS MHUX BIEX INFOTTU LIL FOOTBAL MALTI KOLLU U ANHA LILKOM LANQAS INQISUKOM BIEX TILHQU LIL BELT FL UNURI QATT MA JISTA JKUN AHNA JIMPURTANA BISS LI LIL FURJANA NKOMPLU NIRHBULOM IT TAZZI U OQOD ITTAMA LI XI DARBA TILHQUNA TA B’KARA OQOD INHARAQ INTI LI HA TERFA IL BANDIERA U MA NAFX KEMM HA JADDU SNIN BIEX TERGA TOHROGA

  [Reply]

 9. C Taliana says:

  Jekk Mario Muscat jiftah kawza….mela jkollu jghid KOLLOX u lilu ma jaqbilx.

  [Reply]

 10. valletta fc says:

  nesa il bravu gurnalista sandro micallef kemm bezaq hmieg meta belt rebhu 7-0 ma marsaxlokk u kemm qall valletta a u valletta b biex gimgha wara gara istess bil hamrun taw 7 lil marsaxlokk imma dak inhar ma jimpurtax la mhux il belt!

  u fuq din xejn ma qall ghax ma kienux il belt regaw haliena sandro tridtx. il kumitat p… ta belt jekk jibatlek nies fuq il programm u ahna supporters die hards ta belt ha namlu min kollox biex fil laqa generali insemaw lehina biex lil programmi sportivi ghandu isirilom boykott ta vera u mhux ta bic cajt ewwel wiehed tijak

  [Reply]

 11. city says:

  tiftakara sur sandro meta ahna tajna 7 lil m’xlokk kemm ghamilt ghageb ,sa qlajtilhom farsaxlokk,possibli ma sibt xejn xi tajd dwar din.

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  Mr.City,
  Niftakaraha sew ta’ Farsaxlokk imma anke ta’ Bkara v Hibs hassejt li ghandi nikkumenta u kif taf ma nzommx xejn fuq fommi. U hadt interess fl-ittra li kitbu l-Belt lill-MFA

  [Reply]

 12. carol farrugia says:

  Hallina mario ara tifthax kawza wkoll l-anqas dert li ma kellekx aptit tilab dak inhar ? X’gara fil-half time ? sirt tiddejjaq meta tirbhu jaqaw ? carol

  [Reply]

 13. HHH says:

  IL verita hi li kullhad jaf x’jigri u gara…
  imma hadd ma ghandu provi u hadd ma jista jakkuza il hadd ghax kulhadd jilab l-istess loghba….

  Mela meta nirbhu niccelebraw u qisu ma gara xejn u alla jbierek ahna angli…. Meta nitilfu nakkuzaw il ohra li jilabu l-istess loghba taghna,….

  Allinqas ejja nalqu halqna u ma nakkuzaw il hadd…. gha il football malti, fl-opinjoni tieghi, huwa miraklu kif ghadu jezisti

  [Reply]

 14. ac says:

  Veru li l-Beltin ma jafux jaccettaw telfa. ghax nefqu ruxxmata flus jippretendu bi dritt li kulhadd irid icedilhom. ghax ma jghidux li qishom ir real madrid bl infieq tal fluq u ghat tieni sena konsekuttiva ma kienux kapaci jiehdu l lig. li kieku huma rebhu l loghob taghhom ma kienx ikollhom bzonn la lil bkara, la lil hibs, la lil muscat ecc. mela komplu nharqu!

  [Reply]

Leave a comment