David Agius handed one month suspension

Sunday, May 1, 2011, 22:30

by Sandro Micallef

Following the incidents that took place during last week’s Louis Borg Cup final, the Malta Basketball Association Vice President and Siggiewi Basketball President, Hon. David Agius was suspended for one month from all MBA activities for remarks that he passed during the final. This verdict was handed down in his capacity as a Club Official.

The case has also been forwarded to the President’s Council for its consideration given that Agius is also the MBA’s Vice-President.

Agius’ immediate reaction to the Disciplinary’s Board decision was as follows:

Issir referenza ghad-decizjoni mehuda illum wara nofs inhar mill-Bord ta Dixxiplina tal-Malta Basketball Association wara li nhargu akkuzi fil-konfront tieghi ghal-kummenti li jiena ghaddejt waqt il-partita tal-final tal-Louis Borg Cup.

Filwaqt li jiena ammettejt li ghaddejt kummenti fil-konfront tal-ufficcjali ingenerali li ma kienux ghal altezza ta finali u mhux fil-konfront dirett ta’ l-ebda ufficjali partikolari tal-loghba, ma rrizzulta bl-ebda mod li jien ggestikulajt jew ghaddejt kummenti oxxeni jew vulgari. Dawn ta’ l-ahhar lanqas biss kienu parti mill-akkuzi li nhargu fil-konfront tieghi dwar dan. Id-decizjoni kif inkitbet ticcita l-kategorija ta’ punizzjoni u ma tghidx car dak li fil-konfront tieghi instabet il-htija.

Filwaqt li tlabt li din tigi korretta u dan sabiex il-fatti veri jinghataw lil pubbliku, kien hemm min ha l-opportunita sabiex jipprova jiskreditani, biss jiena ma naqax ghal-dan l-ingann. Infakkar biss li dawn il-kummenti ghaddejthom waqt loghba tal-basketball, kummenti innokwi, li jinghaddu diversi drabi fil-kampijiet sportivi. Ta’ minn jirrimarka li fl-istess loghba, ufficcjal tal-istess klabb li rrapportani, ammetta li kien hemm ufficcjal taghhom stess li ghadda kummenti dwar l-mod kif giet kontrollata l-loghba.

Filwaqt li jiena kif nemmen u kif dejjem ghamilt erfajt ir-responsabilita tieghi, u lest nerga naghmel l-istess ghal-dik li hija d-decizjoni dwar punizjoni, fl-interess tal-loghba u biex ma infettaqx dwar il-procedura skorretta li nerga ntenni li ma kientx korretta.

Wara l-kjarifija mahruga l-lejla mill-Malta Basketball Association (kopja annessa ukoll) li kkjarifikat li fil-fatt jien instabt hati biss li ghaddejt kummenti waqt l-loghba Siggiewi BC kontra Athleta, jiena ddecidejt li filwaqt li niskuza ruhi tar-rimarki li ghadejt jien ma nappellax.

3 Comments

 1. kburi li mis-SIGGIEWI says:

  Vera kaz li riedu jaqbdu ma David pero minn hawn nassigurah li s-Siggiewin huma grati ghal dak li ghamel fil-presidenza tieghu fejn wassal lil rahalna biex jakkwista 4 unuri fl-ewwel divizjoni u tlieta fit-tieni f’dawn l-aħħar xhur u li ż-żewġ timijiet huma c-champions preżenti. Inħeġġek għażiz president biex ma taqax għal provokazzjoni u tibqa taħdem għal ġid tal-club maħbub tagħna kif għamilt f’dawn l-aħħar snin. U lil dawk li mhux kapaċi jieħdu telfa (hemm minnhom anke f’rebħa qalawha fuq wiċċhom imma nsomma) tatix kashom. Hallijhom jaqtgħu l-għatx bil-perżuta jew jippruvaw ibiddlu xi fixture. Kuraġġ pres Kuraġġ

  [Reply]

 2. Joe Borg says:

  One doesn´t have to be an intellectual to see the real reasons behind why all this has happened. What amazes me is the fact that there have been so many instances where worse things happened and were said in the VIP area and its surroundings, and nothiing ever happened or any action taken. Two weights two measures.

  [Reply]

 3. JOE MIZZI says:

  Now we have to see if who declared that at Ta Qali we have Chickens & Cowards will face the same ban as Hon. David Agius. MBA will suffer for mixing Sports with Politics.

  [Reply]

Leave a comment