ASA disciplines Neptunes

Thursday, May 17, 2012, 21:59

Balluta side fined €1,699. President suspended for 8 months

The Aquatic Sports Association of Malta has issued its ruling on incidents that took place during the Winter League final game on the 8th May that was played between Neptunes and Sliema.

Following this decisive tie, four charges were filed by the ASA against Neptunes. These included defamation, aggressive behaviour towards the ASA President, throwing objects towards the referee and incitement. The Balluta club were found guilty on the first three charges but cleared of inciting supporters.

In its ruling, the ASA issued a total of €1,699 worth of fines to the Neptunes Club and its President, Matthew Bonello, with the latter being further suspended for 8 months for defaming the referees and for addressing the ASA President in an aggressive manner. The club’s supporters were also found guilty of throwing a cigarette light in the direction of referee Balzan during the same match.

Sportinmalta.com took Matthew Bonello’s comments which can be heard below:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

33 Comments

 1. Neptunes supporter says:

  I understand Matthew bonello anger but after all this I think he have to offer his resignation as president of our club, he had done great things , especially winning the league after all this yrs but what happened kien gravi hafna u jrid jerfa ir responsabilta . Ma jistax jkun li qisu qatt ma kien xejn jekk irriduw  nidru  club serju

  [Reply]

  Veteran Reply:

  Jaqaw ghandek lil xi hadd li hu nteressat jaqlibhielu lil Matthew, bhal per ezempju ir-ragel, jew xi habib? Ghax ma ssuggerejtx xi forma ta’ petizzjoni lill ASA biex Matthew ikun jista jara l-partiti? Nissusspetta li ghandek xi hsibijiet ulterjuri habib/a!

  [Reply]

  neptunes supporter Reply:

  m ghadni l ebda hsieb ulterjuri nara l fatti jiena biss, issa imbat fidejn it tmexxija tal club xjamel , jiena urejt opinjoni biss . u m ghadni l hadd li jrid johodlu postu , serrah rasek VIC . matthew amel hafna al club imma fejn zbalja trid tghid li zbalja , anzi inti veteran suppost matur taf kif imorru laffarjiet

  [Reply]

  Veteran Reply:

  Appuntu. Matthew wehel piena u qed jiskontaha. Jidhol il-pixxina ma jistax u jattendi l-meetings tal-kunsill lanqas, imma x-xoghol l-iehor tal-club, l-aktar importanti, baqa jghamlu.
  Trid li nilghabu 20 questions biex forsi taqta min jien ghax, ha nghidlek, l-ewwel wahda mort zmerc!

  neptunes supporter Reply:

  iva ed jaghmlu pero donnkom qed tghidu li amel haga tajba il pixxina dakinar, ma nafx ala andkom din il hdira kolla all min ma jaqbilx maghkom anka fil club stess. u mandix al fejn noqod nistaqsi min int , jien il punt tieghi ridt namel biss . ovvja li mux kulhadd jaqbel miejej fil clubb alekk ma ktibtx ismi , listess raguni tieghek kiku fil club taghna kulhadd jahsiba bhalek kont tikteb ismek mux veteran , fil fatt taf li mux il kaz , specjalment fil mument taf iktar minni li hemm hafna li haduwa bi kbira al dak li ghamel matthew

  bull **** Reply:

  @ neptunes supporter :
  if you hv any greviences to air, be a man and come and voice them down at the club face to face , you will never see any supporters from other clubs washing their dirty linen in public

  @veteran.     i know exactly who you r (well 90% sure :) :)  ), pero t5komplix tpaxxih.  jekk jirid jinzel il club, u juri wicchu,

  FORZA MATT, we r all behind you.  you hv done great things for the club – keep it up

  [Reply]

  neptunes supporter Reply:

  il clubb nitkellem jien u mux wahdi ed nitkellem you now that, and u know who i am as well , naqbel mieghek li amel affarijiet kbar al club matt ukoll, ma tista tghid xejn fil clubb dik hi l verita ax andkom hdura kbira lejn min irid bidla. anka jien naf minhu l veteran , jien ed nghid al gid tal club ax hemm clubs ohra li ed jaghmlu passi ta ggant kemm fin nurseries u kemm fil kbar hu minn exiles u san giljan , tistaww tghiduli apperti benji minn ghadna tiela player ahna ??

  [Reply]

  bull **** Reply:

  you and yr friends have the right to call an egm if you want to.  with regards benji, there are other players in the pipeline for sure but you have to bear in mind that these are younger then benji.  he’s only 17. however you are omitting to mention players like gabriel pace, zac mizzi, plus even younger ones like xerri de caro, gialanze, calleja, zammit, and gabriel mizzi who all show promise, not to forget cacici 

 2. giljaniz says:

  dak zmien li qed jadt bulll,kienu mexxu asa neptunes ta jew insejt,taf min kien hem president dak zmien bull,bniedhem li kien jghix go club ta neptunes,kulhadd jafu kif kontu hadtu league ta under15 dak zmien,ghala kien qam inkwiet wara dik loghba neptunes v sliema li kinet saret pixxina bull.dak nar players taghkom bdew inkwiet ta,issa anki intkom bull qed tofendu bull tilabuwa ta qaddisin intkom hehee

  [Reply]

  bull **** Reply:

  @ giljanz

  vera kif jghid l-ingliz MEMORY CAN BE SELECTIVE.  l-incident tal-MIDDLE FINGER ta’ linesman gara sentejn wara xulxin – darba f’zmien sammut u t-tiena darba fiz-zmien jcc.

  issa ipprova ghid li jcc favur in-neptunes ukoll ta’

  [Reply]

  giljaniz Reply:

  ma dux xjadt dan mohu b middle finger u le, ha jiehu li haqqu matthew f ahar

  [Reply]

 3. giljaniz says:

  tajba matthew bonello heeheheheheheheheheehehehe,ma ghadomx jilabuwa ta qaddisin neptunes,

  [Reply]

  Veteran Reply:

  Min jaf kieku x’kienu jghamlu s-supporters ta’ San Giljan kieku r-referee gara s-siggu lilhom! Kienu jaccettawh li jirreffjom final wara l-iehor?

  [Reply]

  bull **** Reply:

  @GILJANIZ.

  jaqaw insejt li certu lines man partikulari li dejjem jkun fuq in-naha ta’l-arlogg darbtejn baghtkom tihduh meta hakk rashu b’subajh tan-nofs u ridtu toqtlu???? u dan gara l-istagun li ghadda ta’ u mhux mitt sena ilu.

   sewwa jghidu…… l-ispizjar milli jkollu jtik 

  [Reply]

  kburi li giljaniz Reply:

  Min allikom li ahna qadt mghamilna kumidji il pixxina bull shit… anzi meta ghamilna u naqsuna il punti kien haqna…. 

  Tan neptunes dejjem tajruna kemm ahna hamalli u kieshin ta San Giljan meta ikumidjana il pixxina u issa bhalna spiccajtu ghamiltu…. Basta kollha triduwa tal puliti u tlajtu bil qomos il pixxina u dardartu pixxina…

  Issa hudu talli haqkom ux kif jigrilhom timijiet ohra

  Veteran Reply:

  Hadd ma kkummenta jew ikkundanna l-incident tar-referee li gara siggu lejn is-supporters tan-Neptunes. Jaqaw ghogbithom lill-avversarji. Dan kien incident serju u l-aghar hu li dan ir-referee sar internazzjonali u tawh hafna partiti tan-Neptunes, fosthom zewg finali tan-KO u kulhadd jaf x’gara. Kull darba li jtuh jirreffja lin-Neptunes din tkun provokazzjoni fl-aqwa taghha. Dan imissu jinvestiga il-president ta’ l-ASA.

  [Reply]

 4. Karl Zammit says:

  titfa il gebla u tahbi idejk sur bonello !!!!!!!!!!
  bhas sena lohra meta int u in nies tijek bdejtu tajru u tamlu mossi oxxeni lejn in nies tal belt……..biex umbad meta ahna gejna lejn is side takom malajr qomt u avzajt il pulizija biex iwaqfuna milli nidhlu hdejkom….

  ara kif jejdu……paroli si fatti no !!!!

  [Reply]

  Veteran Reply:

  Ghax ma tarax li t-tim tal Belt is-sur Bonello bnihulkhom billi sellifkhom B’XEJN ghadd ta’ players biex tkunu tistghu tghaqqdu t-tim. Din il-grazzi. 

  [Reply]

 5. Veteran says:

  Ir-referee li qed jizfen f’dan il-kaz, li hu referee internazzjonali, ftit ta’ zmien ilu, waqt li kien qed jirreffja partita tal-juniors bejn Exiles u Neptunes dejjquh xi kummenti tas-supporters tan-Neptunes, qabad siggu u garah lejhom waqt li offenda bi kliem baxx lill-club tan-Neptunes. Minkejja hafna protesti minn Neptunes li, bir-ragun, ma riduhx li jirreffjahom izjed, l-ASA baqghet ittih loghob importanti fejn jidhlu n-Neptunes. Din m’hihiex hlief provokazzjoni min-naha ta’ l-ASA. Dan il-kaz, misterjozament baqa mistur. Meta tara dawn l-affarijiet u partita wahda wara l-ohra taqla go fik minghand l-istess referee, bilfors xi darba tisplodi jekk tkun tassew thobb il-klabb tieghek. Sforunatament hekk gralu s-sur Bonello. Nawgura li meta jinstema l-appell jirrenja s-sens komun.

  [Reply]

 6. George Schembri says:

  lAhwa ara veru titkellmu neptunes biss. .nahseb li inkom tridu rest u mhux balzan
  wara il loghoba isirru ir rapporti fuq kollox nahseb. .u  bonnello kien li ghamel il hazin.

  [Reply]

  bull **** Reply:

  hadd ma qal li bonell ma sbaljx.  jekk tisma il-clip fuq din il-page tisma lil matthew bonello jammetti li sbalja.

  izda il-hazin hu lil dak li gall lil bonello jizbalja, qatt m’hu ha jammetti l-izbalji tieghu u fuq kollox IL-BIAS TIEGHU FAVUR IS-SLIEMA.

  wara kollox l-izbal li ghamel kontra neptunes, ghamilhom ukoll kontra exiles meta dawn kien qed jirbhu lis-sliema ghal post fil-finali.

  [Reply]

  MD Reply:

  hahaahahaha

  “bias tieghu favur is sliema” “always favours sliema” dejjem tibku” tonfqu liktar biex zgur tiehdu league kull ghoxrin sena u xorta il hin kollu tibku!! halluhom ir referees jaghmlu xogholhom

  [Reply]

 7. james falzon says:

  i personally think that the problem is ASA not the Clubs. Referees have always been left do what they want at the pixxina

  [Reply]

  mark Reply:

  You are 100% right James. When a player or club official does something wrong, they publish it on the ASA website, naming people and informing everybody what they have done wrong. When a referee makes a mistake, they carry on as if nothing ever was, baecuse they don’t have enough referees and they need each one available. So whether the refs do a good job or a bad doesn’t make any difference.Balzan against Neptunes was scandalous, but everybody in waterpolo knows that he always favours Sliema.

  [Reply]

  MD Reply:

  how cruel mark!! we all crying now!!!

  [Reply]

 8. arnie says:

  peter balzan needs a rest

  [Reply]

 9. is-soltu says:

  Seems like it’s not the first time that Balzan got hit by an object thrown form the public:
  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20040509/waterpolo/match-abandoned-as-referee-hit-by-hard-object.123361

  [Reply]

  bull **** Reply:

  kumbinazzjoni sirens kienu qed jirbhu lis-sliema, u DEJJEM BALZAN F’NOFS IL-FROGA biex jirebbah lis-sliema

  SAME OLD SAME OLD……………..NIENTE CAMBIA

  [Reply]

  Neptune Reply:

  In the winter league final match, the referee Peter Balzan was NOT hit by the lighter which was thrown in his direction but landed under the catwalk. This for accuracy’s sake.

  [Reply]

 10. jerry says:

  issa nisperaw li meta jkun hemm tal-belt u jidghu u jitfghu xi ligheter lir referees tinghata l-istess multa u dixxiplina

  [Reply]

  Carmelo pace Reply:

  iehor johlom bil belt,jien hekk nghid j alla l belt jzarmaw ,ma jmurx narmaw xi team bsahtu wjergaw jigu jpaxxu lil A S A bil gate money w multi ivvintati.arali kien president tal belt,fuq ic c n n tigi din is sospenzjoni

  [Reply]

 11. fergie says:

  matthew will have his sentence turned to two months suspension after appeal for sure – fergie

  [Reply]

 12. George Schembri says:

  Haqqu ghax dardara pixxina. Kull darba li jitlef irrid iwahhal fir referees.Dan huwa l-istess bniedem li ghamel l-istess is-sena l-ohra minghajr ma ittihdu passi, hu ghalija hemm erba phra mieghu li ghandhom jitkeccew mill-pixxina .Ghandna referees ta kwalita li nahseb xebaw jipruvaw jaghmlu minn kollox biex ghanki jzidu in -numru biex ikun hemm aktar referees godda.  imma jien nahseb li dawn jn .nies qed jidejqu ukoll.Nispera li jhalluhom jamlu xogholhom . kullhadd jaghmel l-izbalji hu l-ewwel ma ghandna naraw huma lill plajers taghna illi meta jfallu wehedhom you jizbaljaw fil man ups qisu ma gara xejn,Inbghad meta nahsbu li ir -referee ghamel xi zball naqlawlu il familja hu ir razza kollha. jien kont wiehed minn dawn in nies imma wara li tkellimt ma dawn in nies ikonfermajt kemm jien kont zbaljat. Hafna ,minnhom huma esperti fuq ir regolamenti,you kemm johorgu flus mill but biex ikunu jistaw ikomplj il karriera. Grazzi hu  nispera li ha il  lezjoni bhal ma hadta jien.

  [Reply]

Leave a comment